image

Idrott i trygga miljöer – med vatten över huvudet sedan 1958

Just nu pågår det årliga arbetet med att avrapportera förbundets olika projekt som skett under året. Vi ansöker även om medel för nya projekt för att vi som en del i den samlade idrottsfamiljen aktivt ska bidra till de mål vi gemensamt beslutat om vid Riksidrottsmötet. Det är ett arbete som är viktigt och avgörande för olika projekt.

Vi uppvaktar regelbundet kommuner som planerar renoveringar av badhus eller omstruktureringar av den maritima miljön. Linköpings kommun kommer bygga ett nytt badhus och det hedrar kommunen att man från ax till limpa samverkar med det lokala föreningslivet. När kommunala tjänstemän söker information om exempelvis mått för att kunna genomföra tävlingar i UV-rugby, fensimning, Fridykning och utbildningsverksamhet, så vittnar detta om en klok anda, där idrotten får ta plats. Vi vet att det kommer tillbaks till kommunerna genom att fler får möjlighet att engagera sig i det ideella idrottslivet.

Planeringen inför förbundets 60-års jubilieum är också i full gång. 1958, då Svenska Sportdykarförbundet bildades, närmare bestämt den 9 april, så utsågs en interimsstyrelse i Skottenborgs aula. Organisationen antog namnet ”Sportdykarfrämjandet” och i interimstyrelsen ingick: Ulf Holm, Dennis Östlund, Paul Fahlén, Börje Strömberg, Dag Johannisson, Bengt Börjesson Bo Cassel, Lennart Eriksson, Gösta Fahlman, Helge Fällman, Lag W Hannertz, Curt Lindblad, Lars Strandberg, Bårdh Östergren .

På det första styrelsemötet antogs tre arbetsuppgifter:

1. Att organisera medlemskadern och ge ut en matrikel

2. Att utarbeta säkerhetsbestämmelser för sportdykare och sprida dessa.

3. Att ge ut någon form av medlemsblad och ordna upplysningsverksamhet

Den 6 september samma år hölls den första dykarriksdagen, där diskussioner om stadgeförslag, föredrag varvades med en mindre utställning. Under denna dykarriksdag antogs namnet Svenska Sportdykarförbundet, som vi ännu bär. I december 1958 kom tidningen Sportdykarbladet, där bland annat dykfaggan presenterades. Ansvariga utgivare var Gösta Fahlén, Paul Fahlén och Hasse Lundberg.

image

Ledartillväxt är nödvändigtIdrott i trygga miljöer

Den frivilliga ledarutbildningen har varit och kommer att vara av avgörande betydelse för utvecklingsarbetet inom svensk idrott. Genom den kan nya kunskaper, som bygger på gemensamt utvecklingsarbete föras ut till ledarna på föreningsnivå. Det är i föreningarna, som svensk dykidrott formas. I ledarutbildningar så är ledarskap en grundbult, där etik och moral samt andra viktiga trovärdighetsfrågor hela tiden måste finnas med.

Idrottsrörelsens ledarbrist beskrivs inte sällan som en ödesfråga. Med all rätt. Flera projekt och satsningar har därför kommit och gått under årens lopp. Från centralt håll kan nämnas Unga Ledare, Ledarfokus, Handslaget och Idrottens ideella ledare. De är alla goda exempel på mer utbildningsinriktade projekt, men vi måste nu gå längre och skapa solida plattformar för ledartillväxt med långsiktiga strategier som håller.

Därför kommer SSDF gå i takt med Stretegi 2025 och aktivt arbeta för att finnas där människor finns. Det handlar också om närvaro ute i föreningarna med handfast hjälp i olika skeenden för att rekrytera och behålla ideella ledare.

Från centralt håll arbetar vi sedan en tid i olika nätverk, där vi samverkar med andra specialidrottsförbund. Här finns mängder av lärdomar och samordningsvinster att göra. SSDF:s kommittéer arbetar med frågorna och kommande helg arrangeras en viktig träff vid Arlanda Stad, där frågor om hur förbundet och dess UV-rugbyaktiva kan skapa ett underlag för att ta fram en strategi över vilka steg som ska finnas i tränarutbildningar. Redan från start ska det finnas ett definerat mål och hur vi tillsammans möjliggör att så många som möjligt nås och attraheras av budskapet.

Att bedriva en kvalitetssäkrad utbildningsverksamhet är nödvändigt, varför SSDF:s tradition av individanpassade former för utbildning utökas. En sådan satsning är arbetet att skapa virtuella möjligheter att genomgå delar av utbildningar på distans. Det är centralt för oss inom SSDF att föra dialog med föreningarna och samtidigt upprätthålla en nära dialog med den samlade idrottensrörelsens övriga organ, som Riksidrottsförbundet, SISU-Idrottsutbildarna, andra specialidrottsförbundet och med idrotts- och SISU- distrikten i landet.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Fler ska inbjudas i denna gemenskap.

image

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *