image

Ekonomimöte med blick mot framtiden

Idag arbetar SSDF:s ekonomigrupp med ekonomisk planering i Strömsholm. SSDF fick i slutet av september preliminärt besked om ekonomisk fördelning av det statliga stödet för verksamhetsåren 2018 och 2019.

SSDF hade för 2018-2019 utöver ordinarie stöd ansökt om 3 343 000kr till viktiga projekt inom integration, jämställdhet, jämlikhet och för att underlätta steget in till dykningen för personer med funktionsvariationer. Samtliga projekt som SSDF sökt om medel till ligger i linje med Strategi 2025, Idrotten Vill och Svenska Spels Framåtfonden*.

I den matematiska delen av SF-stödet får SSDF (preliminärt) 1379KSEK för 2018 och 1379KSEK för 2019. Totalt inklusive landslagsstöd, etableringsstöd, idrottslyftet mm* 2903KSEK för 2018 och 2623KSEK för 2019. Av äskaden på 3 343 000kr landar vi på 280 000kr för 2018. På grund av att beslut ännu inte helt fattats av regeringen avseende 2019, så har specialförbunden inget besked om 2019.

SSDF fick 2017 totalt 2 648MKR. Om vi går tillbaks till 2016 fick SSDF totalt 1 973MKR. Den höjning SSDF gör för 2018 på totalen är cirka 255 000kr mer än i jämförelse med 2017 (av dessa medel är 330 000kr öronmärkta till projekt). Siffrorna för 2019 medför en prognostiserad sänkning av stödet motsvarande 280 000kr mot 2018. Totalen för 2019 ligger dessutom något under totalen för 2017 (- ca 25 000kr).

SSDF har planerat flera aktiviteter i linje med Strategi 2025 och Idrotyen Vill, måldokument som den samlade idrottsrörelsen enhälligt beslutat att lägga krut på. Med tanke på att regeringen tidigare meddelat att de ökat stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, så har optimismen varit stor i stora delar av idrottsrörelsen.

Ni finner stöden till de olika specialförbunden här

Under oktober månad kommer medarbetare från RF och SISU att kontakta oss med mer detaljerad information.

Preliminära besked

Besluten om den ekonomiska fördelningen är preliminära med hänsyn till vad regleringsbreven från regeringen för 2018 och 2019 visar.

I år har även RS beslutat att hålla inne delar av det ekonomiska stödet till sex specialidrottsförbund

Skälet är att några SF inte anses leva upp till gällande villkor för medlemskap i Riksidrottsförbundet enligt den granskning som RF genomfört under sommaren. Det innebär en minskning (ca 229 tkr) av SF-stödet för dessa sex förbund samtidigt som övriga 65 SF får en marginell ökning (ca 20 tkr) i beräkningen. Då SF-stödet även är en ingåend fördelningsparameter i Idrottslyftets fördelning innebär det även vissa ekonomiska konsekvenser där. För de sex SF en minskning (ca 113 tkr) och för övriga SF en ökning (ca 10 tkr) per SF. Den 15 januari 2018 fattar RS definitivt beslut avseende 2018 års stöd.

Information om RF:s granskning

Detta beslut kan dock komma att omprövas om dessa sex SF kan påvisa att de har minst 25 fungerande medlemsföreningar.

Framåtblick

Det är lätt att fälla en tår i cyklopögat, för att använda en gammal liknelse kring tårfyllda dykare som inte finner vraket. Beskedet om den ekonomiska fördelningen gick inte den väg vi hoppats på. Det gör att vi nu måste ta krafttag och dels analysera resultatet av våra ingivna äskanden, men även planlägga de närmsta åren utifrån givna förutsättningar. Många samhällssektorer står inför behov av effektiviseringar, bland annat i regioner, landsting och kommuner då skatteunderlagsprognoser tyder på minskade skatteintäkter i förhållande till medborgarnas behov av offentligt finansierad välfärd.

Stretegi 2025 och Idrotten Vill är ambitiösa satsningar som kräver en tydlig färdriktning, men för att nå alla delmål så måste det också finnas resurser och uppföljning. Regeringen ser idrottsrörelsens lovvärda arbete i civilsamhället och har genom sitt stöd till oss inom rörelsen förstås förväntningar.

Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, men de måste också leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer. Det är en klok princip som även gäller idrottsrörelsen. Kort och gott handlar det om att ta höjd för framtiden och ekonomiskt osäkrare tider. Även SSDF arbetar efter principen om ekonomisk hushållning, vilket kräver prioriteringar och nytänkande. Nyligen slöt vi ett treårigt avtal med Svenska Spel, och vårt arbete med att öka både räckvidd och synlighet är faktorer som kan göra skillnad för framtiden.

SSDF har viktiga uppgifter inför framtiden. Vi ska möjliggöra att fler människor får suppleva vidden av vad svensk organiserad sportdykning har att erbjuda. Vi ska även med oförminskad styrka arbeta för att tillgången på träningsanläggningar (såväl badhus och maritima platser) inte hamnar sist i kön i kommunernas pressade ekonomier.

Vi vet att våra idrotter och utbildningsverksamhet ger så mycket tillbaka till hela samhället. Vi ska visa på de goda exemplen med svensk sportdykning

Denna framtidstro – med fler i sportdykning kan också göra att bristen på exempelvis badhustider blir än mer akut. Vi bevakar och följer upp såväl landsbygden som storstadsregionerna för att påverka hur nya områden tar sin form, så inte Idrotten glöms bort. Värna Djupet och Tänk Inte För Grunt blir även 2018 en prioriterad uppgift inom förbundets verksamhet.

För i slutändan är det som i ekonomiska fördelningar som med badhus. Skapar vi en efterfrågan så måste det rimligen finnas platser att utöva vår verksamhet.

image

*Framåtfondens besked kommer under oktober månad – avser äskanden för att få fler i rörelse i hela landet. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *