organiserad dykning håller samman och har en och samma avsändare

Den ideella samlade idrottsrörelsen har en tyngd i det demokratiska grundelementet och jag vågar påstå att idrottsrörelsen fyller viktiga uppgifter för hela civilsamhället. Jag har träffat många människor som berättar om hur idrotten inneburit en vändning från det destruktiva. Sådant värmer.

Hur en idrott öppen för alla också möjliggjort utövande för människor som kommer från familjer som kämpar med att få ihop ekonomin. I somras skrev vi om hur ideella krafter besökte badplatser för att låna ut bland annat snorkelutrustning. Vi fanns med vid vissa av dessa sammankomster och vad som kännetecknar denna typ av utåtriktad verksamhet är uppfyllande av målet att synas och finnas där människor finns. Vissa av de platser som vi besökt är inte bortskämda med aktiviteter.

Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram där idrotten får 14 miljoner kronor årligen under några år. Pengarna ska utföra en turbo för att finnas där människor finns i utsatta områden. I huvudsak ska stödet gå till att utbilda idrottsledare på platser där idrottsrörelsen behövs och kan utföra en kraft för såväl hälsa och demokratisk utveckling.

Stödet från staten ska öka till 20 miljoner kronor per år mellan 2020-2025. Svenska Sportdykarförbundet har ansökt om medel för att realisera fler projekt på platser i landet där dykidrotter kan föra skillnad. En större andel av fördelningen av statens stöd till idrotten baseras idag på kvalitativa mått kopplade till de övergripande målen som vi varit med och fattat beslut om, därför är det viktigt att vi inom organiserad dykning håller samman och har en och samma avsändare, nämligen förbundet och dess meddelar föreningarna.

Inom idrotten så finns det gott om entreprenörer, vilket i grunden är bra. Det är dock viktigt att den ideella verksamhet förblir ideell och arbetar för att fler oavsett storleken på plånboken ges möjlighet att växa med idrotten. Inom tränings- och hälsoområdet blir det allt vanligare med så kallade ”hälsoentreorenörer”, det vill säga personer som antingen själva eller tillsammans med andra startar näringsverksamhet inom friskvård, till exempel genom att starta en egen dykskola eller bedriva en kursverksamhet och evenemang som inkluderar dykning. Detta är i grunden vitaliserande för idrotten och skapar ett ökat utbud för människor som vill utvecklas i sin hobby eller idrott. Det är dock viktigt att göra skillnad mellan idrott som utövas inom företag och ideella föreningar, då det egna företaget och den ideella föreningens demokratiska grund skiljer sig åt. Allt fler väljer att starta eget företag och under 2015 registrerades hela 64 625 nya företag på Bolagsverket. Trenden med mångsysslare eller ”slashers”, d v s att ha många titlar på sitt visitkort, växer.

Staten, regioner och kommuner kan bidra till att skapa mer eller mindre gynnsamma villkor för en fri, självständig och pluralistisk ideell sektor där organisationernas särart kan komma till uttryck. De i särklass viktigaste aktörerna för att främja en sådan utveckling är organisationerna själva. För Svenska Sportdykarförbundet så innebär en god och långsiktig kontakt med staten, kommuner, regioner och landsting olika mått av förutbestämdhet. Likväl är kontakten med andra idrottsförbund, studieförbund och folkrörelsen något oerhört betydelsefullt. I dessa kontakter är det oerhört viktigt att tydligt förmedla att vår verksamhet vilar på ideell grund.

Digitalisering av certifikat är en av många resor vi gjort inom Svenska Sportdykarförbundet. Det pågår sedan ett antal år även ett arbete med att skapa virtuella forum för utbildning, så kallad e-learning. För många är internet en naturlig del av vardagen, och många människor är uppkopplade mot internet mer eller mindre för jämnan. Hela 77% av Sveriges befolkning har en smartphone, vilket innebär att befolkningen är uppkopplade var de än befinner sig. Många digitala tjänster kan förenkla vardagen och reducera tid från sådant som annars tar tid och energi. Det finns för organisationer ett behov av att äga kraft att fungera även om system ligger nere. Därför måste också gamla metoder för kommunikation användas.

När vi talar om direkt dialog är det personliga mötet fortfarande oslagbart, och då helst med en prova-på aktivitet som samtidigt välkomnar individer till engagemang i en ideell förening. För att också vara en smula självkritisk så måste vi även äga förmåga och vilja att nå människor som av olika skäl inte använder Facebook, Twitter, Instagram och andra webbtjänster. Det ena ska således inte utesluta det andra.

Det händer att jag träffar människor som anser att den svenska samlade idrottsrörelsen saknar en sammanhållande ideologi. Ibland görs också gällande att idrottsrörelsen har för mycket av elitistiska ideal som leder till exkludering, där den starka individen klarar sig bäst. Det händer också att människor jag möter anser att idrotten inte längre är ideell utan på olika sätt komersiell.

Det är viktigt att vara tydlig med vad som är ideellt och vad som är kommersiellt
Det är viktigt att vara tydlig med vad som är ideellt och vad som är kommersiellt

Svenska Sportdykarförbundet står som garant och plattform för både mästerskapstävlingar och förverkligande av de strategier som vi enats om inom den samlade idrottsrörelsen. Föreningar anslutna till Svenska Sportdykarförbundet bildar tillsammans förbundet.

Verksamheten som sker i förening visar att alla är välkomna. 

 

Föreningsdemokrati och heta debatter

En klok person beskrev en gång hur man i en organisation kan finna framkomliga vägar när det uppstår målkonflikter och starka åsiktsskillnader.

Det beskrevs ungefär såhär:

Först ska vi komma överens om vad vi är överens om, sedan ska vi komma överens om vad vi inte är överens om i vad vi är överens om, sedan ska vi komma överens om vad vi är överens om i vad vi inte är överens om. Efter detta ska samtal pågå likt en väldig kvarn tills vi når en majoritet, granskade intil kommatecknen.

Det här med föreningsdemokrati är inte så enkelt alla gånger. Att infoga sig till majoritetens beslut är en del av demokratin, som vid vissa frågor kan vara omskakande. Men sådan är demokratin, vilken förstås kan gestalta sig på olika sätt i olika frågor. Därför har vi i föreningarna anats om stadgar för att kunna slita oss vid åsiktsskillnader. Den demokratiska metoden förutsätter inte sällan en förmåga att kompromissa och därtill göra avvägningar mellan olika ståndpunkter.

Vrede i sak, men vänskap i det personliga kännetecknar en god föreningsdemokrati. Vid vissa möten kan tongångarna gå höga. I replikskiften kan tonen skärpas och för den oinvigde kan det ibland förefalla som två personer som debatterar för sin sak är färdiga att klippa till varandra.

Efter en debatt som jag deltog i för några år sedan, så kom en person fram till mig och min motdebattör, där vi efter debattens hetta stod stillsamt talande med en varsin kaffekopp i handen. Personen frågade häpet om vi inte var osams. Vi svarade nästan i kör att så ingalunda var fallet, varpå en intressant diskussion om debatter och demokrati följde.

I föreningslivet kommer vi vara oense och stöta på målkonflikter. Vi måste dock i alla lägen skilja på personen och funktionen. Den som ägnar sig åt personliga tillmälen eller osakligheter, kommer sannolikt väcka sympatier till fördel för den andra ståndpunkten och troligtvis en rådighet från den som fått uppgiften att leda mötet.

Jag brukar säga att det både ska vara lustfyllt och utmanande att få förtroendet att verka i en styrelse. Det ska finnas en mening med uppdraget att vara utsedd att fungera som styrelse. Själva ordet ”Styrelse” signalerar att det är en grupp som styr. Inom föreningslivet inom Svenska Sportdykarförbundet så sker det från ett årsmöte till ett annat.

Idrotten Vill - det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.
Idrotten Vill – det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.

Med dessa ord vill jag dels i god ordning uppmuntra er att skriva motioner till kommande förbundsmöte. Föreslå personer till valberedningen som ni tror kan göra skillnad och fungera i förenings- eller förbundsstyrelsen.

Inom SISU, idrottsrörelsens gemensamma studieförbund, finns flera utbildningar för styrelsemedlemmar och andra föreningsledare som vill utveckla sig och sin förening. Genom exempelvis en studiecirkel ges chansen att vässa dina kunskaper och lära dig mer om vad som gäller för den ideella föreningen, hur verksamheten kan utvecklas och mycket därtill.

Signalflagga A
Signalflagga A

Allt handlar i grunden om demokrati och den ideella föreningens nutid och framtid och om de färdvägar som står för dörren. Vilken färdväg vi väljer, ja det röstar vi om. Det är det fina med den föreningsdemokratiska metoden.

Hösten manar till läsning och rika dykupplevelser

I skrivande stund så pågår ett febrilt arbete med årets rapporteringar av projekt. Förbundet skickar även ett antal ansökningar för att kunna utveckla vårt arbete att nå blivande sportdykare.

Rörelseförståelse (physical literacy) är att ge barn, unga, vuxna och äldre möjligheter att röra på sig på flera olika sätt – genom hela livet. Det handlar om styrka, rörlighet, koordination, balans, uthållighet, snabbhet, motoriska rörelser. Men också om självförtroende, motivation och ökad förståelse för varför träning är bra och vilka effekter det har för hälsan. SSDF vill förstärka mödslighetens för att fler ska få delta i den traditionella träningen, men också utveckla forum för att fler ska få komma i rörelse. Vi kallar detta för ”Fler i vatten – fler i rörelse hela livet”.

image

Inom förbundet och dess olika kommittéer och arbetsgrupper har vi stött och blött hur våra idrotter och verksamheter kan bedrivas i nya former för att inkludera fler personer i olika åldersintervall. Vi ser det som nödvändigt att sänka tröskelarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra sig och samtidigt utöka möjligheten för den organiserade idrotten att inkludera fler. Jag vågar påstå att vi i vissa avseende är på god väg. I flera föreningar finns redan idag en mix av aktiva personer i varierande ålder.

SSDF idrottsstrategiska målsättning följer de målbilder som den samlade idrottsrörelsen enats om genom Stretegi 2025. En av SSDF:s uttalade mål är att synas, och därmed finnas där människor finns oavsett bostadsort och plånbokens tjocklek.

Vår styrka är bland annat det engagemang som finns bland alla aktiva, men även i det faktum att våra idrotter och verksamheter sker i vatten. Genom närvaro vid snorkningsleder, vid olika evenemang vid vatten och genom samverkan med skolor, arbetsplatser och kommuner, så har vi goda möjligheter att välkomna fler och även ge möjlighet för fler att komma i rörelse. Huvuddragen i vår överenskommelse med Svenska Spel är att kort och gott skapa förutsättningar för fler att komma i rörelse.

Hur kan er verksamhet i föreningarna bedrivas i nya former och inkludera fler? Hur kan ni samverka med kommuner, andra idrottsföreningar och på detta sätt nå nya medlemmar? Dessa frågor kan få olika svar då behoven ser olika ut i landet. Därför kommer förbundet under 2018 arbeta för fler aktiviteter nära såväl befintliga medlemmar samt människor som ännu inte blivit medlem i en dykförening.

Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.
Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.

Hösten som står för dörren innebär för vissa fortsatta utfärder, regelbunden träning och planering för kommande verksamhetsår. Några kanske ägnar tid åt läsning och planering av 2018. Hoppas att ni uppskattade senaste numret av förbundets meldemstidning Sportdykaren, som även den går mot det kommande 60-årsjubileet.

Den som är uppmärksam kanske lägger märke till att tidningen Signallinan finns med på bild i denna blogg. SSDF samverkar sedan flera år i många frågor med Svensk Dykerihistorisk Förening, som finns på Galärvarvet, Kungliga Djurgården i Stockholm, mellan Vasamuseet och Spritmuseet.

Ni kan läsa mer om Svensk Dykerihistorisk Förening här

Har er förening texter och bilder att bidra med inför vårt jubileumsår 2018, så går det bra att skicka material till ssdf60@ssdf.se

105 SM-GULD och ett avgjort SM i fensimning

Nyligen avgjordes SM i fensimning vid Delsjön i samband med årets lyckade upplaga av Göteborg Simmet. Förutom SM i Fensim Öppet Vatten tävlades det i öppet vatten-simning, och söndagen bjöd på Papricalopp och Vattenprov.

På herr sidan i SM i fensimning öppet vatten blev resultatet:

1/ Sven-Olov Olander, Nätdykarna, 16.39.
2/ Magnus Olsson, Alingsås DK, 16.56.
3/ Elis Ingvatrsson, Helsingborg SDK, 17.04.

På damsidan i SM i fensimning öppet vatten blev resultatet:

1/ Maja Danielsson, Helsingborgs SDK, 18.32.
2/ Moa Danielsson, Helsingborgs SDK, 19.35.

Sven-Olov Olander, en man med 105 SM-guld

Vi vill idag särskilt uppmärksamma Sven-Olov Olander, som i många år tränat, tävlat och instruerat i fensimning och dykorientering. Sven-Olov har cirka 50 SM-guld i fensimning och mängder av mästerskapstecken i guld avseende dykorientering.

Sven-Olov började sin dykande karriär som värnpiktig dykare 1964. Året därpå, startade han en dykskola. Han har konstruerat långa bifenor, monofenor och utrustningar för dykorientering och var med i landslaget från 1968. Han har flera Svenska och Nordiska rekord i Fensim och dykorientering under. 1980 lanserade Sven-Olov Simkanoten och var samma år upphovsman till Strömsholms Kanalsim. Ålandssimmet 1990, där alla simmade med simkanot, var även under tryggt befäl av Sven-Olov. 1996 kammade Sven-Olov hem ett VM-guld i veteranklassens dykorientering i Estland.

Sven-Olov vill återuppväcka dykorienteringen och ser flera kopplingar mellan fensimningen och dykorienteringen
Sven-Olov vill återuppväcka dykorienteringen och ser flera kopplingar mellan fensimningen och dykorienteringen

Vi vill från förbundet sända våra varmaste gratulationer och tacka alla berörda för ett väl genomfört SM. Ett särskilt tack till Sven-Olov för allt ditt engagemang för svensk dykidrott.

Dykning ger entré till en helt ny värld

Vi är många som fått erfara och fängslats av att det under ytan finns en hel värld att upptäcka. Går du i tankarna att gå en dykkurs för att öka dina naturupplevelser? I så fall är ett medlemskap i en dykförening en god investering som dessutom ger vänner för livet.

Igår genomförde årets miljöförbund, Svenska Sportdykarförbundet, en spontan ”plocka fimp” räd och prova-på aktivitet i Åhus, och kom i samspråk med flera personer som sökt havet i sensommaren. Ibland tar vi våra hav för givna. Som ett idrottsförbund med miljöengagemang är det viktigt att värna friska vatten, friska stränder och ett ansvarsfullt sätt att vistas i vår natur.

Månskensnatt i tångskogen

I tångskogen finns det gott om skydd och föda för många uppväxande fiskar och kräftdjur. På dagtid är de skyddade från större rovfiskar som då är rädda för att attackerade av fåglar. Nattetid skyddar mörkret rovfiskarna som vågar sig in på grundare vatten för att jaga, då risken för hungriga fåglar är nästan obefintlig. Exempelvis är ål, havsöring och och torsk nattliga jägare i grunt vatten.

Havets vegetarianer, som tjockläppad multe och id betar gärna på grunda bottnar om natten. Flertalet av kräftdjuren, som tångräkor, pungräkor och jättegråsuggan skorv är aktiva om natten. Ja, havets nattskiftspatrull skulle man kunna säga. Även snäckor och havsborstmaskar är mer aktiva och rörliga under dygnets mörka timmar.

Kanske har även ni stött på de vackra och pedagogiska illustrationerna om livet under ytan, som finns lite här och var efter våra kuster
Kanske har även ni stött på de vackra och pedagogiska illustrationerna om livet under ytan, som finns lite här och var efter våra kuster

 

Följ med ner på ett besök i undervattensvärlden – kanske får du bekanta dig med både kräftor och tångräkor.

RF:s råd och referensgrupper

Svenska Sportdykarförbundet har nominerat fyra personer till RF:s råd och referensgrupper. Dessa organ är beredande/stödjande för RF och SISU:s styrelser och deras kansli.

Arbetsgrupperna utgör ett forum där företrädare för idrotts-Sverige kan diskutera och förankra förbättringsförslag inom respektive sakområde.

Råden och referensgrupperna rapporterar till RF/SISU:s generalsekreterare som i sin tur ansvarar under respektive styrelse. Allt för att kunna nå idrottsrörelsens övergripande mål mot 2025.
Internationella rådet, har dels uppgiften att som ett referensorgan med tillvaratagen kompetens, skapa delaktighet och engagemang för internationella frågor, dels arbeta i en riktning som syftar till att stödja idrottsrörelsens internationella arbete och arbete med att få fler internationella evenemang till Sverige.

Bildnings- och utbildningsrådet, har till uppgift att arbeta med frågor som berör folkbildning och utbildning inom idrotten samt specifika uppgifter inom studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Syftet är att med bildning och utbildning som medel stärka SF och föreningar i sin utveckling i enlighet med fastställda mål.

Anläggningsrådet har utifrån antagen strategi och det anläggnings- och idrottsmiljöpolitiska programmet att verka för att tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer främjas.
Lokstödsnämnden, prövar överklagningar i enlighet med LOK-stödsföreskrifterna.

Referensgrupp för Översyn av stödformer i relation till mål 2025. Referensgrupp för Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU. Referensgrupp för att ta fram en Etisk kod för att stärka idrottsrörelsens värdegrund.

image

Målet är att år 2025 ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Svenska Sportdykarförbundet ska finnas där människor finns och är en del av den samlade idrottsfamiljen – som gör skillnad. 

Idrott i trygga miljöer – med vatten över huvudet sedan 1958

Just nu pågår det årliga arbetet med att avrapportera förbundets olika projekt som skett under året. Vi ansöker även om medel för nya projekt för att vi som en del i den samlade idrottsfamiljen aktivt ska bidra till de mål vi gemensamt beslutat om vid Riksidrottsmötet. Det är ett arbete som är viktigt och avgörande för olika projekt.

Vi uppvaktar regelbundet kommuner som planerar renoveringar av badhus eller omstruktureringar av den maritima miljön. Linköpings kommun kommer bygga ett nytt badhus och det hedrar kommunen att man från ax till limpa samverkar med det lokala föreningslivet. När kommunala tjänstemän söker information om exempelvis mått för att kunna genomföra tävlingar i UV-rugby, fensimning, Fridykning och utbildningsverksamhet, så vittnar detta om en klok anda, där idrotten får ta plats. Vi vet att det kommer tillbaks till kommunerna genom att fler får möjlighet att engagera sig i det ideella idrottslivet.

Planeringen inför förbundets 60-års jubilieum är också i full gång. 1958, då Svenska Sportdykarförbundet bildades, närmare bestämt den 9 april, så utsågs en interimsstyrelse i Skottenborgs aula. Organisationen antog namnet ”Sportdykarfrämjandet” och i interimstyrelsen ingick: Ulf Holm, Dennis Östlund, Paul Fahlén, Börje Strömberg, Dag Johannisson, Bengt Börjesson Bo Cassel, Lennart Eriksson, Gösta Fahlman, Helge Fällman, Lag W Hannertz, Curt Lindblad, Lars Strandberg, Bårdh Östergren .

På det första styrelsemötet antogs tre arbetsuppgifter:

1. Att organisera medlemskadern och ge ut en matrikel

2. Att utarbeta säkerhetsbestämmelser för sportdykare och sprida dessa.

3. Att ge ut någon form av medlemsblad och ordna upplysningsverksamhet

Den 6 september samma år hölls den första dykarriksdagen, där diskussioner om stadgeförslag, föredrag varvades med en mindre utställning. Under denna dykarriksdag antogs namnet Svenska Sportdykarförbundet, som vi ännu bär. I december 1958 kom tidningen Sportdykarbladet, där bland annat dykfaggan presenterades. Ansvariga utgivare var Gösta Fahlén, Paul Fahlén och Hasse Lundberg.

image

Ledartillväxt är nödvändigtIdrott i trygga miljöer

Den frivilliga ledarutbildningen har varit och kommer att vara av avgörande betydelse för utvecklingsarbetet inom svensk idrott. Genom den kan nya kunskaper, som bygger på gemensamt utvecklingsarbete föras ut till ledarna på föreningsnivå. Det är i föreningarna, som svensk dykidrott formas. I ledarutbildningar så är ledarskap en grundbult, där etik och moral samt andra viktiga trovärdighetsfrågor hela tiden måste finnas med.

Idrottsrörelsens ledarbrist beskrivs inte sällan som en ödesfråga. Med all rätt. Flera projekt och satsningar har därför kommit och gått under årens lopp. Från centralt håll kan nämnas Unga Ledare, Ledarfokus, Handslaget och Idrottens ideella ledare. De är alla goda exempel på mer utbildningsinriktade projekt, men vi måste nu gå längre och skapa solida plattformar för ledartillväxt med långsiktiga strategier som håller.

Därför kommer SSDF gå i takt med Stretegi 2025 och aktivt arbeta för att finnas där människor finns. Det handlar också om närvaro ute i föreningarna med handfast hjälp i olika skeenden för att rekrytera och behålla ideella ledare.

Från centralt håll arbetar vi sedan en tid i olika nätverk, där vi samverkar med andra specialidrottsförbund. Här finns mängder av lärdomar och samordningsvinster att göra. SSDF:s kommittéer arbetar med frågorna och kommande helg arrangeras en viktig träff vid Arlanda Stad, där frågor om hur förbundet och dess UV-rugbyaktiva kan skapa ett underlag för att ta fram en strategi över vilka steg som ska finnas i tränarutbildningar. Redan från start ska det finnas ett definerat mål och hur vi tillsammans möjliggör att så många som möjligt nås och attraheras av budskapet.

Att bedriva en kvalitetssäkrad utbildningsverksamhet är nödvändigt, varför SSDF:s tradition av individanpassade former för utbildning utökas. En sådan satsning är arbetet att skapa virtuella möjligheter att genomgå delar av utbildningar på distans. Det är centralt för oss inom SSDF att föra dialog med föreningarna och samtidigt upprätthålla en nära dialog med den samlade idrottensrörelsens övriga organ, som Riksidrottsförbundet, SISU-Idrottsutbildarna, andra specialidrottsförbundet och med idrotts- och SISU- distrikten i landet.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Fler ska inbjudas i denna gemenskap.

image

Försäkringar och prova-på aktiviteter

Du som är aktiv inom Svenska Sportdykarförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring som vi sedan flera år tar fram i samarbete med Folksam.

Nu under sommaren sker många prova-på aktiviteter och det kommer en hel del frågor om försäkringens giltighet, det vill säga när den gäller och för vilka.

SSDF:s nuvarande försäkring (K60888) gäller från och med 1 januari 2017. Från förbundets sida har det varit viktigt att skapa en försäkring som man begriper sig på, utan krusiduller och svårtolkade villkor. Nedan kan du läsa mer om de olika delarna i försäkringen.

Vem gäller SSDF: försäkring för?

• Alla medlemmar i förbundet som har fyllt 16 år och som deltar i sportdykningsaktivitet
• Ungdomar till och med 15 år som deltar i sportdyknings- aktivitet
• Deltagare som deltar i av förening anordnade prova-på dyk

SSDF har delat in sina medlemmar i kategorier, därav åldersindelningen ovan. Försäkringen gäller således alla åldrar.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för olycksfallsskador och/eller tryckskillnads- skada som inträffar under utförande av aktivitet inom sportdykning anordnad av förbundet, förening eller under sportdykning i privat regi. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten, gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. Definitionen av sportdykning är den verksamhete som SSDF omslutet. Bland annat undervattensrugby, fridykning, dykning med apparat, fensimning och undervattensfotografering.

Vid utlandsresa

Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när vistelsen utomlands pågår under kortare tid än 45 dagar. För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom ska föreningen ha tecknat en särskild idrotts- reseförsäkring, en så kallad K96. Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida www.fk.se/utomlands .

Vid resor i privat regi

Vid resor utomlands som inte är anordnad av SSDF eller förening gäller försäkringen endast i samband med själva dykaktiviteten.

Sönderklippta kläder i samband med vård

Folksam lämnar ersättning om sjukvårdspersonal har klippt sönder kläder i samband med att du fick vård. Den högsta ersättning som Folksam lämnar för en skada är 15 procent av ett prisbasbelopp*.

Om du vill bygga ut ditt försökringsskydd så att du också är försäkrad under hela din fritid, rekommenderar vi att du kompletterar med Folksams olycksfalls- eller barnförsäkring. Kontakta Folksam så hjälper de dig att bli rätt försäkrad. Ring 0771-950 950.
Försäkringsvillkoren hittar du här

*Prisbasbeloppet år 2017 är 44 800 kronor.

I morgon lördag samlas svensk idrott i Rålambshovsparken inför årets prideparad. Vi samlas under banderollen med ”Idrotten gör Sverige starkare”. Cirka 12.20 kommer vi gå och ställa oss på plats i själva pridetåget som startar 13.00.

Alla som vill ska ha rätt att vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna lägger allt mer fokus på att öka förståelsen för vilka normer som råder inom idrotten – allt för att öppna upp till samtal och öppna upp idrotten ännu mer än vad den är idag.

Den samlade idrottsrörelsen kommer tillhandahålla  regnbågsfärgade armbindlar och småflaggor till alla som vill bära dem i tåget

Vad är Pride?

Pride firas över stora delar av världen. Det var ursprungligen en manifestation till minne av den amerikanska gayrörelsens födelse i New York i juni 1969. Pride betraktas även som en politisk aktion, ett ”safe space” och ett diskussionsforum etc.”

image

Sprid gärna ert deltagande i paraden medan vi går längs med Stockholms gator. Vi använder oss av #hbtqidrott.

Sociala medier #hbtqidrott

Låt alla dyka – idrott åt alla

Idag har SSDF haft prova-på aktiviteter på två platser. Vid dagar som dessa så får barn, ungdomar och vuxna testa på snorkel, cyklop och fena medelst ett medskick om föreningslivets möjligheter för presumtiva sportdykare. Vi försöker i möjligaste mån att samverka med kommuner och andra aktörer från idrotts- och folkrörelsen vid utåtriktade aktiviteter.

För att nämna två organisationer som bedriver ett utåtriktat arbete, vilka vi också ofta stöter på, är Naturskyddsföreningen och Fritidsbanken. Dessa organisationer finns där människor finns och delar med sig av kunskap och lån av prylar. Deras idé är likt Svenska Sportdykarförbundet ideell.

Fritidsbanken kan beskrivas som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Där Fritidsbanken finns kan människor låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. cyklop, snorkel, fenor, skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är i 14 dagar och det kostar inte en krona för den som lånar utrustning.

Budskapet är: ”Alla kan låna och allt är gratis

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad där senaste Riksidrottsmötet hölls. Det var diakonen Carina Haak som kläckte idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare Värmland, och så förverkligades Carinas idé. Verksamheten bedrivs ideellt på kvällstid och fungerar dagtid som en praktikplats för personer som av olika skäl behöver arbetsträna. Här kan vi prata om socialt entreprenörskap som gör skillnad. Vilken annan bank kan matcha den avkastningsglädje som Fritidsbanken ger.

På kort tid har Fritidsbank vuxit. Visionen, att det ska finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun, är inte längre en utopi. Man kan dra paralleller till kommunbibliotekens och studieförbundens framväxt under början av 1900-talet. Genom dessa bildningsutposter ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill Fritidsbanken bidra till att ge människor tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala idrottsföreningar, kommunen, Svenska Kyrkan och andra organisationer.

Är man intresserad av att starta sin egen Fritidsbank så är står Fritidsbanken redo att hjälpa till. Vill man vara en del av Fritidsbankskonceptet finns det tre viktiga regler:

– gratis att låna
– ingen depositionsavgift
– fokus på miljö och återvinning

Det mesta av utrustningen är gåvor, vilket är en viktig förutsättning för verksamheten. Barn växer ur sin utrustning och den kan mycket väl komma till användning för andra. Vid många dykföreningar fungerar det på samma sätt, dels vid prova-på dagar, dels när man som ny i sporten ofta kan låna dykutrustning vid kurser eller utövning.

image

Natyrskyddsföreningen finns i hela landet och anordnar naturskor under sommaren. Naturskyddsföreningen är en ideell förening som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän. Konstnärer som Anders Zorn och författare som Selma Lagerlöf anslöt sig, och med tiden växte organisationen till 226 000 medlemmar. Idag är det Sveriges största miljöorganisation.

Det finns en viktig uppgift för oss som vill värna en idrott för alla och samtidigt värna miljön. Tillsammans med andra organisationer är vi en kraft att räkna med. Ekonomisk utsatthet finns på flera platser, därför är den ideella rörelsen viktig. Nedskräpning finns på allt från de högsta av berg till de djupaste havsravinerna. Vi vet idag att plasten är det vanligaste skräpet på våra stränder. Vi erfar det påtagligt vid våra aktiviteter genom Städa Sverige.

Som en ung gosse berättade idag vid en av våra många prova-på aktiviteter: Sjöar och hav ska inte få vara en soptipp.

Eller som tjejen som för första gången i sitt liv snorklar med sin pappa på den lilla iordninggjorda snorkningsleden, med tryck säger: pappa, jag vill bli marinbiolog och lära mig att dyka.

image

Tack vare Fritidsbanken, Naturskyddsföreningen och Svenska Sportdykarförbundet fick idag fler personer uppleva det som vi gillar allra bäst: dykning, en levande natur och sann solidaritet.