Svenska Sportdykarförbundet med medlemsföreningar i hela landet

Föreningsaktiviteter, träningar, tävlingar och utfärder sker i hela landet. Det vill vi berätta om genom att öka samtalen inom förbundet. Vi vet att det finns mängder av berättelser om svensk dykning bland föreningsmedlemmar, och genom olika aktiviter inför jubileumsåret vill vi sprida budskap om fördelarna med att engagera sig i föreningsdriven sportdykning.

Vi behöver er hjälp att beskriva personer som engagerar sig för att möjliggöra sportdykning för fler. Det kan vara en engagerad styrelseledamot, en instruktör, en kassör eller en eldsjäl som skapar goda förutsättningar för er förening. Dessa personer utför ett nav inom föreningsdriven sportdykning och bör uppmärksammas, för att också fler presumtiva medlemmar ska kunna ta del av den gemenskap som präglar vår gemensamma verksamhet.

Sociala medier kommer att vara en viktig kanal för att sprida budskap om såväl träning, tävling, utbildning och opinionsbildning. Vi ska vara nåbara och öppna, och skapa intresse för våra gemensamma frågor.

Jubileumsåret blir likväl en nystart för svensk dykning och ett viktigt år för att med ökad kraft slå vakt om såväl miljöfrågorna som anläggningsfrågorna – tiden att värna miljön och anläggningsfråforna en prioriterad plats på dagordningen.

Intressanta samtal som fångar lyssnaren

Sociala medier är en möjlighet till ökad kontaktyta. Därför kommer vi även föra ett antal samtal i poddformat, dels om vår historia och verksamhet – om vad dykningen innebär för människor idag och vad den inneburit genom åren som gått sedan förbundet tog ut kursen, för snart 60 år sedan.

Skicka gärna in din berättelse eller tipsa oss om vem du önskar höra i ett avslappnat samtal om svensk sportdykning. Du skickar det till: ssdf60@ssdf.se

Dela gärna med dig av en bild och en berättelse om engagemang för föreningslivet och svensk dykning.
Dela gärna med dig av en bild och en berättelse om engagemang för föreningslivet och svensk dykning.

Rafael ”Raffe” Tito de Morais – vi saluterar dig!

Svenska Sportdykarförbundet och UV-rugbykommittén vill rikta våra varmaste tack till Rafael ”Raffe” Tito de Morais för hans långa och outtröttliga insats för svensk idrott.

Rafael började spela UV-rugby 1983 i dykföreningen Näcken, och tog sin domarlicens 1990. Sedan dess har han arbetat med vidareutvecklingen och utbildningen av domare inom Sverige. Rafael har även varit starkt engagerad att bredden och juniorer ska få en likvärdig tillgång till bra domare.

Efter tretton års idogt ideellt arbete inom kommittén så tackar Rafael för sig och avslutar sin tid som domargrenansvarig.

Svenska Sportdykarförbundetets ordförande Henrik Johansson och kommittéordförande Marcus Nordström vill på förbundets vägnar tacka Rafael och önskar honom all lycka till med hans fortsatta arbete och ökade fokus i Euroleague som huvuddomare.

Tack för allt ditt engagemang Rafael – du har gjort positiv skillnad för mängder av människor! 

image

Ekonomimöte med blick mot framtiden

Idag arbetar SSDF:s ekonomigrupp med ekonomisk planering i Strömsholm. SSDF fick i slutet av september preliminärt besked om ekonomisk fördelning av det statliga stödet för verksamhetsåren 2018 och 2019.

SSDF hade för 2018-2019 utöver ordinarie stöd ansökt om 3 343 000kr till viktiga projekt inom integration, jämställdhet, jämlikhet och för att underlätta steget in till dykningen för personer med funktionsvariationer. Samtliga projekt som SSDF sökt om medel till ligger i linje med Strategi 2025, Idrotten Vill och Svenska Spels Framåtfonden*.

I den matematiska delen av SF-stödet får SSDF (preliminärt) 1379KSEK för 2018 och 1379KSEK för 2019. Totalt inklusive landslagsstöd, etableringsstöd, idrottslyftet mm* 2903KSEK för 2018 och 2623KSEK för 2019. Av äskaden på 3 343 000kr landar vi på 280 000kr för 2018. På grund av att beslut ännu inte helt fattats av regeringen avseende 2019, så har specialförbunden inget besked om 2019.

SSDF fick 2017 totalt 2 648MKR. Om vi går tillbaks till 2016 fick SSDF totalt 1 973MKR. Den höjning SSDF gör för 2018 på totalen är cirka 255 000kr mer än i jämförelse med 2017 (av dessa medel är 330 000kr öronmärkta till projekt). Siffrorna för 2019 medför en prognostiserad sänkning av stödet motsvarande 280 000kr mot 2018. Totalen för 2019 ligger dessutom något under totalen för 2017 (- ca 25 000kr).

SSDF har planerat flera aktiviteter i linje med Strategi 2025 och Idrotyen Vill, måldokument som den samlade idrottsrörelsen enhälligt beslutat att lägga krut på. Med tanke på att regeringen tidigare meddelat att de ökat stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, så har optimismen varit stor i stora delar av idrottsrörelsen.

Ni finner stöden till de olika specialförbunden här

Under oktober månad kommer medarbetare från RF och SISU att kontakta oss med mer detaljerad information.

Preliminära besked

Besluten om den ekonomiska fördelningen är preliminära med hänsyn till vad regleringsbreven från regeringen för 2018 och 2019 visar.

I år har även RS beslutat att hålla inne delar av det ekonomiska stödet till sex specialidrottsförbund

Skälet är att några SF inte anses leva upp till gällande villkor för medlemskap i Riksidrottsförbundet enligt den granskning som RF genomfört under sommaren. Det innebär en minskning (ca 229 tkr) av SF-stödet för dessa sex förbund samtidigt som övriga 65 SF får en marginell ökning (ca 20 tkr) i beräkningen. Då SF-stödet även är en ingåend fördelningsparameter i Idrottslyftets fördelning innebär det även vissa ekonomiska konsekvenser där. För de sex SF en minskning (ca 113 tkr) och för övriga SF en ökning (ca 10 tkr) per SF. Den 15 januari 2018 fattar RS definitivt beslut avseende 2018 års stöd.

Information om RF:s granskning

Detta beslut kan dock komma att omprövas om dessa sex SF kan påvisa att de har minst 25 fungerande medlemsföreningar.

Framåtblick

Det är lätt att fälla en tår i cyklopögat, för att använda en gammal liknelse kring tårfyllda dykare som inte finner vraket. Beskedet om den ekonomiska fördelningen gick inte den väg vi hoppats på. Det gör att vi nu måste ta krafttag och dels analysera resultatet av våra ingivna äskanden, men även planlägga de närmsta åren utifrån givna förutsättningar. Många samhällssektorer står inför behov av effektiviseringar, bland annat i regioner, landsting och kommuner då skatteunderlagsprognoser tyder på minskade skatteintäkter i förhållande till medborgarnas behov av offentligt finansierad välfärd.

Stretegi 2025 och Idrotten Vill är ambitiösa satsningar som kräver en tydlig färdriktning, men för att nå alla delmål så måste det också finnas resurser och uppföljning. Regeringen ser idrottsrörelsens lovvärda arbete i civilsamhället och har genom sitt stöd till oss inom rörelsen förstås förväntningar.

Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, men de måste också leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer. Det är en klok princip som även gäller idrottsrörelsen. Kort och gott handlar det om att ta höjd för framtiden och ekonomiskt osäkrare tider. Även SSDF arbetar efter principen om ekonomisk hushållning, vilket kräver prioriteringar och nytänkande. Nyligen slöt vi ett treårigt avtal med Svenska Spel, och vårt arbete med att öka både räckvidd och synlighet är faktorer som kan göra skillnad för framtiden.

SSDF har viktiga uppgifter inför framtiden. Vi ska möjliggöra att fler människor får suppleva vidden av vad svensk organiserad sportdykning har att erbjuda. Vi ska även med oförminskad styrka arbeta för att tillgången på träningsanläggningar (såväl badhus och maritima platser) inte hamnar sist i kön i kommunernas pressade ekonomier.

Vi vet att våra idrotter och utbildningsverksamhet ger så mycket tillbaka till hela samhället. Vi ska visa på de goda exemplen med svensk sportdykning

Denna framtidstro – med fler i sportdykning kan också göra att bristen på exempelvis badhustider blir än mer akut. Vi bevakar och följer upp såväl landsbygden som storstadsregionerna för att påverka hur nya områden tar sin form, så inte Idrotten glöms bort. Värna Djupet och Tänk Inte För Grunt blir även 2018 en prioriterad uppgift inom förbundets verksamhet.

För i slutändan är det som i ekonomiska fördelningar som med badhus. Skapar vi en efterfrågan så måste det rimligen finnas platser att utöva vår verksamhet.

image

*Framåtfondens besked kommer under oktober månad – avser äskanden för att få fler i rörelse i hela landet. 

Styrelsemöte pågår – med sikt mot framtiden

September månad går mot sitt slut. Det blir mörkt tidigt om kvällen. Hösten ger god sikt under ytan på många platser kring vårt avlånga land, i sjöar, åar och bäckar. Sikten är en inte helt obetydlig utgångspunkt för diskussioner mellan dykare, och det kan röra allt från det där dyket i sundet eller bassängen. Sikt kan även användas som metafor för vilka framtidsutsikter  en organisation har och hur en organisation navigerar sig fram i ett förändrat samhälle, som kanske mer än någonsin behöver den kraft den samlade idrotten kan erbjuda.

Denna helg avhandlar styrelsen en rad viktiga frågor. En av dessa handlar om att realisera arbetet med Strategi 2025 och Idrotten vill. 

Idrotten Vill - det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.
Idrotten Vill – det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.

I en värld som på sina håll brinner, i områden där tryggheten begränsas och kringskärs, så är ofta en aktiv idrott det som gör skillnad för framförallt barn och ungdomar. Idrott handlar om tävling men också om gemenskap och fair play. Den demokratiska principen och solidariska tanken präglar mycket av idrottsvärlden. Det ska vi slå vakt om.

Vi som organiserar oss i den ideella idrotten vill göra skillnad och inbjuda människor oavsett härkomst, social status och sexuell läggning till idrott. Det är kanske också därför den olympiska elden symboliserar den eviga lågan som måste bäras vidare, som inte får slockna.

Civilsamhället och staten behöver idrottsrörelsen på samma sätt som idrottsrörelsen behöver civilsamhället och staten. I ett öppet och fritt samhälle som vill överbygga klyftor, så drar idrotten sitt strå till stacken och bär vidare den kraft som tusentals eldsjälar i vårt avlånga land håller levande. Idrotten finns i utanförskapsområden, mitt bland barn och ungdomar alla veckans dagar året om.

image

Vi packar våra träningsväskor, fyller tuber med luft, hämtar idrottskamrater vid bussen och ger oss ut för att möta potentiella medlemmar. Rekryteringsarbetet  börjar ta fart då vi ser att personer vill vara med och utöva sportdykning. Vi har enats om vilka frågor som ska stå i förgrunden. Vi gör det i beslutsamhet att påverka och inbjuda till samling för en idrott öppen för alla, där exkludering inte är aktuell.

Vid en granskning över var vi som specialidrottsförbund i RF-familjen geografiskt har vårt starkaste respektive svagaste medlemstal är det viktigt att betänka att många av kommunerna med de så kallade miljonprogrammen också har högt invånarantal, det vill säga ur idrottslig synvinkel; mängder av pressumtiva medlemmar och idrottsutövare. 

Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform
Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform

Därför gör vår närvaro i utsatta och särskilt utsatta områden skillnad i människors liv. Denna närvaro måste vara uthållig och beredas både resurser och uppföljning. Vi bygger långsiktigt och lämnar inte ett område när kalla vindar blåser – så lyder idrottens appell – och kursen ligger fast.

De sårbara och utsatta värnar en aktiv idrottsrörelsen som vilar i en stolt folkrörelsetradition. Det ligger i vårt idrottsliga DNA att erbjuda en en verksamhet  som ger förutsättningar till frihet. En frihet att växa genom ett aktivt idrottande och föreningsengagemang 

Vi måste adressera verkliga problem i samhället samtidigt som vi lyfter det föredömliga som sker. Väljer vi att enkom belysa det destruktiva bidrar vi till en negativ kollektivisering. Väljer vi att enkom lyfta de goda initiativen så förminskar vi den vanmakt som finns. Vi klarar att beskriva både det negativa och postiva, och samtidigt förmedla hur idrotten på allvar gör skillnad.

Det ligger i farans riktning att vi genom i och för sig välmenande besök i utsatta och särskilt utsatta områden, blir betraktare snarare än görare i en pragmatisk idrottslig mening. Med tanke på att Regeringen ökat stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, så måste vi nu visa att vi finns där människor finns. Projekten som bedrivs måste beredas resurser för att hålla över tid.

Om vi i verklig mening vill inbjuda människor från hela samhället till en levande idrott och plantera reella möjlighet att påverka, så måste vi finnas där människor finns. Därför måste statens insatser för en idrott för alla vara långsiktig och stå pall över tid. 

Svenska Sportdykarförbundet värnar djupet...[..]..
Svenska Sportdykarförbundet värnar djupet…[..]..
Därför tar vi sikt mot en idrott utan klyftor med uthållighet att realisera idrottens vilja att förena! 

 

Tillgången till idrottsanläggningar är en ödesfråga

Hälften av Sveriges kommuner upplever att föreningar tvingas säga nej till barn som vill idrotta – för att det saknas idrottsanläggningar. Idag rapporter Sveriges Radio Radiosporten om läget som Riksidrottsförbundets nya kommunundersökning kommit fram till. Rapporten kan du läsa här

För Svenska Sportdykarförbundet är inte utkomsterna av RF:s senaste undersökning förvånande. Vi har vi under många år drivit frågan om att synliggöra behovet av ändamålsenliga träningsanläggningar och därtill anpassa bassängerna till antalet utövare och besökare, och här har inte alla kommuner hängt med.

Befolkningen i Sverige har ökat med över en miljon sedan 1990 och ökar kraftigt. Människor blir äldre och intresset för idrott ökar, vilket i sig är glädjande. Tyvärr är antalet idrottsanläggningar konstant oförändrat på många platser och badhusen utgör inget undantag.

RF:s undersökning visar att det råder brist på idrottsytor i Sverige. En sådan utveckling, som hindrar barn, ungdomar och vuxna att utöva idrott, är inte till gagn för någon. Kommuner, landsting och regioner står inför stora besparingskrav de kommande åren. Då kan det vara lockande för politiken att inte prioritera idrottsanläggningar. Det kan dock bli en dyrköpt prioritering, då vi idag vet att aktivt idrottande är välgörande för både individer och samhället.

I RF:s enkät som skickats ut till tjänstemän i alla Sveriges kommuner, har en hög svarsfrekvens om 85 procent. Nästan hälften (49%) av kommunerna  upplever att idrottsföreningar tvingas tacka nej till barn och ungdomar.

Inom vattensportens område finns utöver alla hälsofrämjande effekter, den demokratiska skolningen, en god sportsanda och kamratskap – också värdet i att föreningarna leverera vattenvana som ökar kunskaperna om livräddning och naturens sårbarhet. Kort och gott innebär många av våra aktiviteter bildning och förberedelser inför livet. 

51% av kommunerna svarar att de upplever att kvalitén på träningarna och tävlingarna hämmas av att det råder brist på idrottsanläggningar och idrottsytor.

Som medlem i RF delar vi hållningen att det behövs ett politiskt krafttag för att säkra tillgången i svensk lagstiftning. När en kommun bygger bostadsområden är det rimligt att det också planeras för idrottsanläggningar.

2014 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en rapport som visade att det totala antalet anläggningar för idrott och fritid varit ”relativt konstant under de senaste 25 åren”. Samtidigt har den svenska befolkningen ökat med över en miljon människor (1990: 8 590 630 personer. 2014: 9 747 355 personer).

 

Svensk idrott gör positiv skillnad i människors liv. Svensk organiserad dykning har i snart 60 år välkomnat människor till sportdykning i ideell form. När möjligheten att utöva sin idrott begränsas skapar det klyftor i samhället – en sådan utveckling gagnar ingen! 

image

 

SSDF får platser i centrala råd och referensgrupper

På Riksidrottsstyrelsens och SISU förbundsstyrelses möte den 22 september beslutades om sammansättning av centrala råd och referensgrupper.

Svenska Sportdykarförbundet har aktivt deltagit i nomineringsprocessen inför arbetet att tillsätta centrala råd och referensgrupper inom RF och SISU, och har nu meddelats att förbundets representanter blivit utsedda att ta plats i två viktiga arbetsgrupper.

Kristian Peders är utsedd att företräda SSDF i RF/SISU:s Referensgrupp för Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU. Frågorna om kriterier för medlemskap i RF är viktiga och har diskuterats både internt inom förbundet och inom den samlade idrottsrörelsen under de senaste åren.

Henrik Johansson (förbundsordförande SSDFär utsedd att representerara SSDF i RF/SISU:s Referensgrupp för att ta fram en Etisk kod för att stärka idrottsrörelsens värdegrund. Arbetet med att skapa långsiktiga och hållbara strategier för värdegrundsarbetet inom den samlade idrottsrörelsen är oerhört viktigt.

Det är med glädje vi den 25 september mottagit beskedet. För Svenska Sportdykarförbundet är delaktigheten i civilsamhället en viktig del av vår idrottsliga och utbildningsintensiva verksamhet, säger Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet. 

Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.
Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.

Lysekils dykmuseum

Efter mycket arbete startar ännu ett dykmuseum till sommaren 2018. För Svenska Sportdykarförbundet som går mot sitt 60:e verksamhetsår betyder tillblivelsen av Lysekils dykmuseum mycket. 

Det går att stödja Lysekils dykmuseum genom att bli medlem i föreningen. Museet kommer att fokusera på svensk sportdykning, men även visa upp andra former av dykning. Det kommer även vara ett museum med många roliga aktiviteter.

Medlemspriser 2017:
Personligt medlemskap: 100 kr
Familjemedlemskap: 250 kr
Föreningsmedlemskap: 250 kr
Företagsmedlemskap: 1 000 kr
Livstidsmedlemskap för person: 1 500 kr

Skriv ditt namn, epost och typ av medlemskap på din betalning.

Medlemsavgiften kan betalas till bankgiro 536-7362, Föreningen Lysekils Dykmuseum eller till Swish 123 266 80 36.

Frågor: info@dykmuseum.se

image

Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) vill med dessa rader gratulera svensk dykning till ännu en dykskatt på kartan. SSDF arbetar nära Svensk Dykerihistorisk Förening och har inlett samtal med Föreningen Lysekils Dykmuseum. 

 

Undervattensrugbylag för nyanlända tjejer

Nu startar Felix Dykförening ett lag för nyanlända tjejer som vill lära sig spela undervattensrugby.

De har tvingats fly från sina länder och lämnat vänner och anhöriga bakom sig. Flera har kommit helt ensamma till Göteborg.

På fredag samlas cirka tjugo nyanlända tjejer mellan 15 och 25 år i ett badhus i Göteborg för sitt första vattenpass tillsammans. Under tio veckors tid ska de lära sig simma och så småningom dyka ner under ytan och lära sig spela undervattensrugby.
Tränare för laget, som kallas Felix Phoenix, är Ida Fossenstrand och Leandra Caldarulo som själva spelar undervattensrugby i Felix damlag. Det var under förra hösten som de bestämde sig för att göra något positivt för nyanlända tjejer, en grupp där simkunnigheten ofta är låg.
Undervattensrugby är en fantastisk möjlighet till inkludering. Man lär sig simma och blir van vid den svenska badkulturen samtidigt som man får nya vänner och ett nätverk, vilket är viktigt för att komma in i och bli en del av vårt samhälle, säger Leandra Caldarulo.

Stort intresse för udda sport. Efter att genom Svenska Sportdykarförbundet ha sökt och fått pengar från Riksidrottsförbundets etableringsstöd började de rekrytera medlemmar till laget som heter Felix Phoenix.
Vi trodde att det skulle ta tid att fylla de tjugo platserna i laget, undervattensrugby är ju en lite udda sport. Men det gick snabbare än vad vi trodde. Många var intresserade, säger Ida Fossenstrand.

image

TJerker från världens alla hörn
De flesta av medlemmarna i laget är från Syrien och Somalia, någon är från Eritrea. De bor spridda över Göteborg och flera av dem är ensamkommande.
Målet med satsningen är att spelarna ska integreras och så småningom gå över till Felix damlag och föreningens ordinarie verksamhet.

För mer information:

Ida Fossenstrand, projektledare och tränare, mail: ida.fossenstrand@gmail.com, tel. 072-142 07 85 eller Leandra Caldarulo, projektledare och tränare, mail:
leandra.phoenix@gmail.com, tel. 070-412 53 29

Idrottens dag – när idrotten finns där människor finns

Under hösten genomförs Idrottens dag på över 30 platser runtom i Sverige. Det är den samlade idrottsrörelsen Riksidrottsförbundet och vårt gemensamma studieförbund SISU Idrottsutbildarnas satsning för att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

image

Idrottens dag kommer också att vara en mötesplats för samtal om hur vi tränar och tävlar idag och vad vi kan göra ännu bättre. Idrottens dag är också Sveriges bidrag till European Week of Sport, som är en del av EU-programmet Erasmus+ Sport.

Den samlade idrottsrörelsen har startat sin förändringsresa och Idrottens dag är ett av många verktyg för att låta människor få pröva-på idrott över hela Sverige. Det ger oss också möjlighet att visa upp bredden och möjligheterna inom idrottsrörelsen. Genom att flytta ut idrotten så att den når fler människor kan vi också nå människor som lever i under ekonomiskt blygsamma förhållanden. Antalet barn i utsatta familjer har nästan fördubblats sedan 1998*.

Idrottens dag innefattar allt från prova på-idrotter och uppvisningar till motionslopp och seminarier. Riksidrottsförbundet har även utvecklat en rörelsebana som kommer finnas på några av orterna, där alla får möjlighet att utmana sig själva och lära sig mer om hur olika rörelser påverkar både idrottandet och livskvaliteten.

Förhoppningen är att Idrottens dag ska växa för varje år och bli en dag där alla som brinner för föreningsidrotten kan samlas och både inspirera och bidra till en mer nyfiken och välkomnande idrott där ännu fler blir motiverade att idrotta hela livet säger Stefan Bergh, generalsekreterare RF.

Folkspel är nationell huvudsponsor för satsningen. Prins Daniel kommer att närvara på Idrottens dag i Hagaparken den 10 september samt i Farsta den 20 september. Fritidsbanken, som vi tidigare skrivit om, kommer finnas på plats för att samla in idrottsutrustning. TV4 finns med och driver på för att synliggöra initiativet #geborttillsport

image
Idrottens dag 2017 äger rum på följande platser

Stockholm

10/9: Hagaparken

Prova på olika idrotter, föreläsningar, rörelsebana.

20/9: Farsta

Prova på olika idrotter, föreläsningar, rörelsebana.
Örebro

25/9: Örebro

Prova på olika idrotter, föreläsningar, rörelsebana.

Västmanland

30/9: Västerås

Prova på olika idrotter, föreläsningar, uppvisningar, podradio, uppträdanden.

Blekinge

25-30/9: Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Ronneby, Karlskrona

Prova på olika idrotter, uppvisningar, mångfaldslopp, föreläsningar, rörelsebana.

Norrbotten

9/9: Piteå

10/9: Luleå, Kalix, Jokkmokk

Prova på olika idrotter, seminarier och föreläsningar.

 

Dalarna

10/9: Vansbro

Prova på olika idrotter, insamling av idrottsmaterial

Skåne

29/9: Kristianstad

Seminarium med Senior Sport School

Gävleborg

30/9: Gävle

Prova på olika idrotter

Västerbotten

Turné i september

Streetsports on tour

Östergötland

7/10: Linköping

Seminarium; framtidens barn- och ungdomsidrott

Gotland

10/9: Gråbo

8/10: Visby

Prova på olika idrotter, World Wide Ladies (Visby)
*De som är kategoriserade som ekonomiskt utsa a är familjer med en disponibel inkomst per konsum onsenhet som är under 60 procent av medianinkomsten i befolkningen totalt. Med inkomst menas sammanräknad inkomst som omfa ar summan av sex inkomstslag; inkomst av tjänst, kapital, annan fas ghet, llfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfas ghet samt rörelse. Inkomster från utlandet är inte inräknade vilket innebär a i de kommuner längs Sveriges gräns där många arbetar i grann- landet är andelen ekonomiskt utsa a barn överska ad. Sä et a de niera inkomst ändrades 2004, här används den gamla de ni onen utan nega va inkomster. Konsum onsenhetsskalan är densamma som används i den o ciella sta s ken (Ensam- boende 1,00, Sammanboende par 1,51, Y erligare vuxen 0,60, Första barnet 0–19 år 0,52, Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42). Uppgi er om föräldrarnas utbildningsnivå påverkas av a utbildningsregistret förändrades år 2000 vilket ledde ll a utbildningsnivån i riket ökade kra igt det året. Barn med utländsk bakgrund är de som själva är utrikes födda eller har två utrikes födda föräldrar. Barn som inte bor med någon av sina ursprung- liga föräldrar ingår ej i materialet på grund av sekretesskäl. (SCB, Inkomst- och taxeringsregistret)