RAPPORT FRÅN APNEA BOOTCAMP PARTY 2016

 

APNEA BOOTCAMP PARTY 2016 genomfördes förra  helgen med hela 19 peppade fridykare. De flesta deltagarna var ungdomar från Karlskoga Sportdykarklubb, samt en deltagare från Örebro Sportdykarklubb. Aktiviteten genomfördes på Strandbadet och förläggning i Djerfstugan.

Det började på fredagkväll med löpträning och styrketräning. Därefter varm blåbärsoppa och som avslutning undervattensdisco i nedsläckt bassäng med självlysande fenor och accessoarer.

Lördag morgon var det vattenfys och vattenpolo, lunch i Djerfstugan, och på eftermiddagen individuell teknikträning samt teknikträning.

Söndag genomfördes tävlingsträning enligt internationell standard med grenarna dynamisk apnea med och utan fenor samt statisk apnea. Samtliga atleter genomförde godkända tävlingsresultat.

Utöver de fyra poolpassen genomfördes två sökfridyk i Vårsjöns 10 gradiga vatten. Feedbacken från deltagarna var positiv och man vill gärna se upprepning och fortsättning.

Dynamisk apnea är längdsimning på ett andetag. Statisk apnea är att hålla andan med ansiktet under ytan.

Från förbundstyrelsen vill vi särskilt tacka Carl-Philippe Carr och Clara Pettersson från Karlskoga Sportdykarklubb.

image

Information rörande personnummerfrågan

Det blev avslag i högsta förvaltningsdomstolen i personnummerfrågan – Riksidrottsförbundet (RF) hoppas på lösning. 

Efter en treårig rättsprocess förbjuds RF av Datainspektionen att använda personnummer i kontrollen av det lokala aktivitetsstödet. Avslaget från Högsta förvaltningsdomstolens kan få tuffa konsekvenser för hela idrotten. Men RF har en pågående dialog med regeringen och hoppas på en snabb lösning. Därför kommer inte rutinerna att ändras på kort sikt.

Att ändra i LOK-stödshanteringen skulle innebära kraftigt ökade administrativa kostnader på grund av att kontrollerna skulle behövas skötas manuellt. Både RF och regeringen vill att pengar ska gå till idrott i föreningar och inte till onödig administration. Därför har RF uppvaktat regeringen som under en tid har jobbat på att lösa frågan.

I praktiken innebär detta att RF inte kommer att ändra sina rutiner för Lok-stödhanteringen förrän tidigast efter den 1/7 2017 utifrån dagens avslag i högsta förvaltningsdomstolen. Detta har även kommunicerats till Socialdepartementet utifrån det faktum att det är den tid som behövs för att ändra i LOK-stödsförskrifterna och i redovisningssystemet inom IdrottOnline. Det är inte rimligt att ändra förutsättningarna under en pågående redovisningsperiod för föreningarna.

Sammanfattningsvis så är RF:s och Svenska Sportdykarförbundets budskap till anslutna föreningar som undrar vad avslaget i högsta förvaltningsdomstolen innebär att föreningarna redovisar sitt Lok-stöd precis som vanligt i alla fall fram till den 1/7 2017. Har vi inte fått till en förändring i förordningen under denna tid så kommer förändringar i LOK-stödsredovisningen att ske efter den 1/7 2017.

Vi kommer från förbundet bevaka frågan och hålla föreningarna uppdaterade kring eventuella förändringar.

image

Henrik Johansson
Förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet

Goda idéer som gör skillnad

Svenska Sportdykarförbundet är ett av tjugo idrottsförbund som i år får ta del av Etableringsstödet. 

 
Riksidrottsförbundet tycker det projekt förbundet framlagt är intressant och ett viktigt steg i etableringsarbetet med att öppna upp idrotten för nya målgrupper. SSDF-projektet som biviljande ekonomiska medel kommer i huvudsak genomföras av en av förbundets föreningar och riktar sig främst till nyanlända flickor/kvinnor, men även asylsökande och flickor/kvinnor med invandrarbakgrund välkomnas.

Lagledare i undervattensrugby lägger ut kursen för nästa omgång.
Lagledare i undervattensrugby lägger ut kursen för nästa omgång.

Det positiva beskedet från RF är ett kvitto på att goda idéer gör skillnad. Som en del i att vi har fått beviljat stöd ingår det att en person från förbundets arbetsgrupp kommer delta i den kommande Idrott och Mångfaldskonferensen som arrangeras i Karlstad i den 14-15 februari 2017.

Undervattensrugby med kamratskap och sammanhållning
Undervattensrugby med kamratskap och sammanhållning

Under 2016 har RF medel för två olika uppdrag av regeringen. Ett stöd med fokus på nyanlända, personer som nyligen har beviljats uppehållstillstånd, har en total summa på 70 MSEK (64 MSEK samt kvarvarande från 2015 6 MSEK). Stödet med fokus på att skapa meningsfull väntan har en total summa på 20 MSEK.

Svensk idrottsrörelse ökar takten för jämställd idrott

Riksidrottsstyrelsen (RS) tog nyligen beslut om att som ett första steg satsa 2 miljoner kronor för att snabba på förflyttningen mot en mer jämställd idrott. I detta arbete är Svenska Sportdykarförbundet en given lagspelare.

Vi kunde nyligen ta del av den granskning om jämställdhet inom idrotten, som Dagens Nyheter genomför:

DN:s granskning av jämställdheten inom idrotten

image

För Svenska Sportdykarförbundets del visar DN:s granskning 71% män och 29% kvinnor i förbundsstyrelsen. Siffran speglar hur fördelningen ser ut bland våra medlemsföreningar och de medlemmar som dessa omsluter. Frågan om fördelningen diskuterades bland annat på vårt kommittémötesforum vid Arlanda flygplats första helgen i oktober, och kommer vara en prioriterad fråga att arbeta vidare med. Vi kan ta lärdomar från andra förbund som lyckats med att uppnå eller åtminstone närma sig de jämställdhetsmål som vi demokratiskt fattat beslut om vid flera Riksidrottsmöten.

I våras kom en rapport baserad på enkätsvar från 6 325 idrottsföreningar. Enkäten visade att 63 procent av styrelsemedlemmarna i idrottsföreningarna är män. Bara 37 procent är kvinnor, trots att fördelningen sett medlemmar är 54–46. Centrum för idrottsforskning stod för datainsamlingen. Bland föreningsordförande är 76 procent män.  När man tittar på förbundsnivå är siffran 80 procent, vilket nu DN:s granskning redovisar.

Riktlinjen 60–40 gäller åt båda håll. Det betyder att förbund med såväl en för stor andel män som en för stor andel kvinnor inte klarar målet.

Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål

Riksidrottsförbundet (RF) antog nya jämställdhetsmål 2011. Till RF-stämman 2017, som hålls i maj i Karlstad, ska bl.a:

– inget kön vara representerat med mindre än 40 procent i idrottens beslutsfattande och rådgivande organ (gäller på såväl förbunds- som föreningsnivå).

– andelen kvinnor respektive män på högre befattningar – till exempel som generalsekreterare i idrottsförbunden – uppgå till minst 40 procent.

– valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, bestå av lika antal kvinnor och män.

– andelen kvinnliga respektive manliga tränare inom varje idrott uppgå till minst 40 procent.

Av i dag totalt 547 styrelseledamöter är 35 procent kvinnor. När jämställdhetsmålet sattes, 2011, var procentsatsen densamma.

Svenska Sportdykarförbundet styrelse har tillsammans med sina kommittéer äskat medel för mångfaldsarbete som ligger i linje med RF:s målbild på jämställdhetsområdet. I den preliminära prognosen för stödet till specialistförbunden så talar mycket för att vi under 2017 kommer kunna sjösätta ett viktigt projekt för att över tid förbättra våra siffror. Med det räcker inte, vi måste kavla upp ärmarna och sjösätta kloka idéer för att nå målen.

Arbetet kring jämlikhet och jämställdhet måste vara mer än etisk image. Därför är DN:s granskning välkommen och viktig. Henrik Johansson, förbundsordförande SSDF.
Arbetet kring jämlikhet och jämställdhet måste vara mer än etisk image. Därför är DN:s granskning välkommen och viktig. Henrik Johansson, förbundsordförande SSDF.

tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt. För oss som ägnar oss åt vattensporter är tillgången på badanläggningar direkt avgörande för att vi ska kunna utöva vår verksamhet.

Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en levande och jämlik idrottsverksamhet i hela Sverige

Andra aktivitetsytor och arenor för vår verksamhet är våra sjöar och hav, där tillgänglighetsfrågan berör många områden. Möjligheterna att organisera idrott vid allemansrättslig mark, vatten, allmänna vägar och luftrum är en förutsättning för en mångfald av möjligheter till motion och idrott.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Distriktsidrottsförbunden kan vägleda i frågor som rör stöd till anläggningar. Det finns också andra stöd att söka för anläggningar och idrottsmiljöer. Hos Allmänna Arvsfonden och Boverket finns stöd till ny verksamhet, anpassning av anläggningar, lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler.

Här kan ni läsa mer om stöd från Allmänna arvsfonden:

Allmänna arvsfonden

Hos Jordbruksverket kan föreningar söka stöd för investeringar i idrottsanläggningar på landsbygden:

Jordbruksverket

På den här sidan hittar du bland annat information om att äga och driva en anläggning. I allt större utsträckning övergår driften av anläggningar från offentlig regi till föreningsregi:

Svensk idrott – Att äga och driva en anlaggning

Tina Sahlén och Mattias Hjelmberg, idrottspolitiskt sakkunniga på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Tina Sahlén och Mattias Hjelmberg, idrottspolitiskt sakkunniga på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Lyssna på idrottspodden. Länk till avsnitt om behovet av idrottsanläggningar.

podcast om behovet av idrottsanläggningar

 
Under de år som Riksidrottsförbundet har delat ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer har över 1 300 projekt beviljats stöd. Totalt har RF delat ut cirka 360 miljoner kronor – pengar som har växlats upp av medfinansiärer, till exempel kommuner, Allmänna Arvsfonden och Boverket – till 2,6 miljarder kronor.

En helg med visioner, mål och strategier

Efter att ha hälsat alla deltagare välkomna till arbetsgrupps- och kommittéhelgen talade jag om vikten att få djupare förståelse för förändringsprocesser och vår mission. Som exempel tog jag upp signalflagga A och vikten av att sprida kunskap om densamma. När jag samtalar med andra aktörer som också ägnar mycket tid i vatten, så är denna för oss så viktiga dykflaggan i överlag känd. Men känner gissningsvis cirka 800 000 ägare av fritidsbåtar till vad flaggan innebär i praktiken? Håll avstånd, sänk farten? Flaggar vi själva på ett korrekt sätt?

I en välskriven artikel i tidningen PÅ KRYSS, som ges ut av Svenska Kryssarklubben belyser vikten av att respektera flaggan.

Här kan du läsa artikeln:

Respektera dykflaggan – PÅ KRYSS

 

Enligt de internationella sjövägsreglerna betyder signalflagga A (code flag alfa/alpha): Jag har dykare nere. Håll väl undan och gå med sakta fart.

 
Visioner som bär hela vägen / Dag 1 

Känner vi vår vision? Lever vi med vår vision? Frågorna är viktiga att ställa, särskilt när vi ska formulera vad vi vill signalera med en förändrad webbsida. Innebörden av en vision är viktig att stöta och blöta med jämna mellanrum.

Under dagen och kvällen tog förbundet hjälp av Bengt Attebo, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen, för att ta ett första steg i arbetet med förnyelse av förbundets webbsida. Arbetet bedrevs delvis i arbetsgrupper och flera viktiga och intressanta diskussioner följde.

 

SSDF:s vision

 

Svenska Sportdykarförbundet ska vara det naturliga valet för alla som är intresserade av undervattenssporter. Klubbandan ska spegla gott kamratskap och högt säkerhetstänkande.

 

Webben tar ny form, antingen i små eller stora steg

Pia Ahlgren, chef för Digital utveckling vid RF/SISU tog oss med på en intressant rundtur bland webbsidor.

Pias tips är:

· Gör ingen big bang, våga prova och våga förnya, (ibland är ju det bra i tanken, men kanske inte så bra i verkligheten då)

· Målgruppsanpassa (jobba med flera domäner) och tänk känsla (css) budskap utifrån målgrupp

· Förenkla (korta kärnfulla budskap) och tänk mobilt (bygg hemsidan för mobilen först)

· Skaffa en strategi för hur ni jobbar med sociala medier för att förmedla budskap, skapa känsla, engagemang, tänk delning för att driva trafik, hur syns detta på hemsidan/hemsidorna

· Jobba med bilder men se till att de är anpassade för hemsida.

 

Dag 2

Förbundets utbildningsstrateg, Peter Kempi, startade dag 2 med ett delat leende och tog oss med för att söka framkomliga vägar för att definiera våra uppdrag. Det handlar om att staka ut verksamhetsplaneringen för de närmaste 2-5 åren, för att kunna arbeta långsiktigt med de frågor kommittéerna och förbundsstyrelsen bär. Det handlar kort och gott om att formulera tydliga och mätbara mål.

Signalflagga A
Signalflagga A

Jag vill å SSDF:s vägnar framföra ett stort tack till alla ideella krafter och kansli som under helgen bidragit till att strategiarbetet tar ny form. Det är tack vare er som vi är och har goda förutsättningar att förbli Sveriges ledande ideella dykorganisation.

Arbetshelg står för dörren

Första helgen i oktober träffas kommittéer, arbetsgrupper, kansli och förbundsstyrelsen för att arbeta med verksamhetsplaneringen och kommunikationskanaler (webb mm). Vi kommer även påbörja bygget av ett kalendarium, där viktiga interna och externa händelser planeras in över året. Behovet av långsiktig planering delar vi med många inom idrotten. Med en tydlig struktur och avgränsning kan vi lägga upp en planering som kan förenas med ideellt engagemang och livets plikter.

Samarbete med idrotten- och folkrörelsens olika aktörer

Vi genomför nu en rad möten och samtal med andra aktörer inom idrotten- och folkrörelsen. Vi har genom vår egen rörelse en naturlig och regelbunden dialog med RF/SISU och CMAS. Flera för SSDF viktiga frågor delar vi med andra organisationer, och där vi kan samverka ska vi också samverka. Det finns ett bra exempel på en fråga som är viktig för alla som vistas till sjöss, nämligen signalflagga A, som också var årets tema vid Almedalen i somras. I samverkan med organisationer som omsluter båtklubbar kan vi sprida kunskapen om flaggan och dessa betydelse.

I samtal med Smålandsidrotten
I samtal med Smålandsidrotten

Tillsammans med distriktidrottsförbunden (21 riksidrottsdistrikt) kan vi samverka i en rad olika frågor och även genomföra utåtriktade aktiviteter, och därigenom också finna samordningsvinster i vissa för oss alla viktiga frågor.

Spelmarknaden

Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh skrev nyligen tillsammans med 17 andra organisationer att det är dags för politiken att stå upp för föreningslivet när spelmarknaden omregleras. Inom SSDF har frågan om spel diskuterats flitigt under åren. Det finns flera föreningar som säljer lotter, vilket i någon mån bidrar till föreningskassan, så frågan är viktig att följa för oss. Under Almedalsveckan fick spelfrågan stort utrymme där civilsamhällets finansiering också diskuterades i ljuset av en förändrad spelmarknad.

image

Statligt stöd till svensk idrott, en folkrörelse som gör skillnad

I slutet av oktober kommer vi få ett preliminärt besked om fördelningen av statsbidragen som fördelas av RF. I januari 2017 kommer det slutliga beskedet till RF:s 71 specialidrottsförbund i samband med regleringsbrevet. Det samhällsvärde svensk idrott bidrar med är omfattande och vi ska som tidigare nämnts bli bättre på att berätta om alla de sociala landvinningar som vår idrott bidrar med. Vi är ett idrottsförbund, men också en viktig samhällsaktör där föreningarna gör stor skillnad på en mängd områden. Enligt en studie som Ersta Sköndals högskola gjorde för 11 år sedan, lade ideella idrottsledare ner sammanlagt 176 miljoner timmar på sitt ledarskap, vilket omräknat i pengar är värt närmare 30 miljarder kronor.

I november deltar SSDF på Riksidrottsforum där vi bland annat kommer fortsätta diskussionerna om förändringarna inom spelmarknaden. SSDF deltar även på Idrottens finansdag den 27 oktober. 

En god lagspelare 

Svensk idrott har tillsammans med arbetsmarknadens aktörer nyligen enats om att idrottsevenemang som sker i Sverige ska genomföras på ett sätt som är hållbart ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt, tillgängligt, klimat och miljömässigt perspektiv. Detta innebär att alla företag och leverantörer av varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal när arbete utförs i Sverige. SSDF var tidigt ute med att tydligt efterfråga schyssta villkor vid aktiviteter konferenser, det vill säga att personalen har goda villkor.

Sund konkurrens, goda villkor och rent spel är grundpelare som borde vara vägledande inom idrotten, näringslivet och arbetslivet, i Sverige och i övriga världen.

Signalflagga A
Signalflagga A

Nordisk samverkan

 

Idag har jag haft ett möte med min danska ordförandekompis, Jesper Risløv. Förbundet har även bjudit in de nordiska ländernas presidenter till Dykmässan som går av stapeln i mars 2017. För Svenska Sportdykarförbundet är det viktigt att samverka med våra nordiska dykkamrater. Det finns flera samordningsvinster att göra och vi kan enas kring en rad frågor.

Jesper och jag har utbyt erfarenheter och resonerat kring våra gemensamma mål. Flera föreningar i de nordiska länderna samverkar redan över landsgränserna, så en utveckling mot en tätare central dialog är viktig för oss.

Ikväll gästar jag Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen och deras styrelsemöte. Ni kan läsa mer om Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen här:

HSDK DELFINEN

SSDF:s ordförande, Henrik, möter Danmarks dykarförbunds ordförande, Jesper.
SSDF:s ordförande, Henrik, möter Danmarks dykarförbunds ordförande, Jesper.

Idrotten gör Sverige starkare

Rubriken kan förefalla en smula kaxig, men den är inte mindre sann för det. Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Vi får kvitto på idrottens sammanförande effekt regelbundet. Vid internationella tävlingar blir det påtagligt, och vi ska bli bättre på att lyfta upp denna styrka som följer med vår verksamhet. Oavsett om du satsar på medaljer eller finner stort värde i rekreation- och motionsdykning, finns alltid intresset för våra verksamheter i grunden. För idrotten är det centralt att den demokratiska principen om allas rätt att vara med och vara delaktiga är vägledande. Att delta i drott bygger på intresse och lust – och de som delar detta intresse ska ha möjligheter att delta och utveckla idrotten.

Riksidrottsforum (RIF) står för dörren

RIF i Falun handlar om framtidens idrottsrörelse. Hur stakar vi ut vägen mot svensk idrotts gemensamma mål 2025 är den centrala frågan. Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) är som medlem i Riksidrottsförbundet, en viktig spelare i detta arbete, att staka ut en väg för svensk idrott. Vi utövar grenar och verksamheter som bidrar till god vattenvana och värdefulla kunskaper, vilket är viktigt att betona när vi träffar beslutsfattare i framförallt kommunerna.

Den samlade idrottsrörelsen är i början av resan mot de mål som beslutades på Riksidrottsmötet 2015, där livslång idrott i förening är bärande för att både bredd- och elitidrotten ska vara framgångsrik. Många förbund ser nu i likhet med SSDF över sin verksamhet för att stå starka i framtiden. Hur drar vi nytta av varandra och blir starkare tillsammans? Hur kan aktörer som verkar i vatten samverka för att skapa opinion om de positiva samhällseffekter som vi de facto bidrar med? Vad gör förbund och föreningar bäst på egen hand och vilka gemensamma beslut behöver tas för att idrotten ska vara en rörelse för alla – hela livet 2025? – det är några viktiga frågor vi tar med oss till RIF.

På RIF i Falun diskuterar och resonerar vi om vägval i den strategiska plan som ska läggas fram till Riksidrottsmötet i maj 2017, vilket är RF:s högsta beslutande församling (SSDF har 3 mandat).

RIF äger rum i Falun den 11-13 november.

Tävling i förbundet

Ingen har undgått att SSDF:s damlag i fridykning kämpat tappert i Medelhavet (även pool) under förra veckan. I november bär det av till juniormästerskapet i undervattensrugby, där deltagandegraden är riktigt god.

Under vår kommittéträff i början på oktober, så kommer en av punkterna vara att arbeta fram ett kalendarium, där vi tar ett samlat grepp om alla förbundets verksamheter. Vi hoppas att en sådan satsning ska resultera i flera positiva effekter. Dels kan vi med god framförhållning och avgränsning, planera aktiviteter i god tid. Dels kan tävlande och deltagare i god tid planera deltagande i verksamheten. Det tror vi kommer underlätta i all planering. Vi genomför detta arbete i stort som smått och har som målsättning att ha detta klart innan årsskiftet.

SSDF överlämnar vår vimpel till värdnationen i LAG-VM fridykning, som ägde rum i Grekland.
SSDF överlämnar vår vimpel till värdnationen i LAG-VM fridykning, som ägde rum i Grekland.

Idrotten gör Sverige starkare som tävlingsnation

Idrotten gör Sverige starkare då fler får vara med och idrotta

Idrotten gör Sverige starkare då den bidrar till god folkhälsa

Idrotten gör Sverige starkare då den vilar på demokratisk grund

Gräsroten och specialisten

Varje år delar Gräsroten som är en del av Svenska Spel ut 50 miljoner kronor till drygt 7 000 svenska idrottsföreningar – för att främja ungdomsidrotten.

Det är en viktigt stöd som oavkortat går till idrottande ungdom. I år fokuserar Gräsroten särskilt på mångfaldsarbetet i föreningarna. Inom Svenska Sportdykarförbundet bedrivs en mosaik av mångfaldsarbete inom föreningarna. Vi ska bli ännu bättre på att berätta om detta viktiga arbete. För varje krona som kommuner och landsting sparar in på barn- och ungdomsarbetet så kommer slutnotan vara så mycket högre. Detsamma gäller idrotten för vuxna och de äldre, där den hälsofrämjande effekten är svår att överskåda i kronor och ören. Kommunerna står, med såväl kapital­ och driftsbidrag till idrottsanläg­gningar som sitt direkta föreningsstöd, för det överlägset största stödet. Nyligen mötte vi Svenska Spel för att diskutera hur föreningslivet kan utvecklas genom projekt som Grösroten.

Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svenska Sportdykarförbundet ska som medlem i RF, CMAS och SOK arbeta aktivt för att öka möjligheterna för människor att ägna sig åt idrott i hela livet. Vi gör det redan idag och det finns många goda exempel ute bland föreningarna.

Det offent­liga stöd som idrottsrörelsen tar del av ska ses som ett kvitto på den samhällsnytta föreningarna utför.

FRIKS – en påminnelse

Jag vill ånyo passa på att påminna om kommande Fridykarriksdag (FRIKS) där några av Sveriges största fridykarklubbar kommer och berättar om sina framgångsrecept för lustfylld fridykning. VM-medaljören Ulf Dextegen och Mads Becker Jørgensen från Stockholm Apnea tar oss med på en snabbkurs i hur vi blir bra coach/tränare. Det blir även vattenpass på Valhallabadet med nyttiga övningar och träningstips. Kristian Peders från Götaverkets SDK visar manualen för hur föreningar kan arrangera ett fridykarläger på Malta. Missa inte den 12-13 november!

Här kan ni läsa mer om FRIKS:

http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-fridykning/bilder/friks2016/friks2016.pdf

http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-fridykning/bilder/friks2016/friks2016.pdf

 

Det specialiserade som en gång startade med ett första dopp

Häromdagen utbildades en grupp vattendykare (räddningsdykare) i grottdykning. För räddningstjänsten innebär detta en livsviktig kunskap. När olika utbildningar sker bland olika yrkesgrupper kan det också innebära ett möte med Svenska Sportdykarförbundet. Detsamma gäller alla de badvakter som fått värdefull träning via någon engagerad förening. Eller läkare som engagerar sig i dykmedicinens intressanta område. Den ideella verksamheten fungerar också som fortbildning och har sammanfört många människor i en värdefull gemenskap.

När vi möter andra organisationer som tycker om vatten, kan vi ganska snabbt dra fördelar av varandras kunskaper och hitta vettiga vägar till samarbeten. Vi välkomnar samarbeten och vill att dessa ska öka. Så bygger vi en stark gemenskap och får ökad slagkraft i debatten om den marina miljön och vikten av att ha vettiga arenor där vi kan utöva vår verksamhet. Under oktober sker flera möten med andra organisationer i syfte att inleda samarbeten.

Detta gör oss till en god samhällsmedborgare som också delar med oss av kunskap för att det ska komma tredje man till nytta. Den kraft som våra ideella ledare mobiliserar är en ovärderlig tillgång i samhället. Det är bland dem och föreningarnas medlemmar som tillväxt sker.

Den viktiga idrottsadministrationen

Sedan en tid har kansli, kommittéer och förbundsstyrelsen arbetat med att rapportera föregående års verksamhet i siffror. Vi har även färdigställt olika äskanden och sammanställt statistik. Arbetet är lika tidskrävande som viktigt, och är ett kvitto på att våra verksamheter levererar resultat i form av utförda aktiviteter.

I alla förbundets ansökningar ska vi relatera till någon eller flera av idrottsrörelsens fem övergripande mål för 2025, inom de fyra strategiska områdena: .

1. Livslångt idrottande – Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening hela livet.

Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

2. Idrottens värdegrund är vår styrka – Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

3. Idrott i förening – Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter för att idrotta i förening.

4. Idrotten gör Sverige starkare – Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Idrotten Vill - det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.
Idrotten Vill – det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.

Som en klok person sa: 

Man ska känna till sina siffror, men dessa inkluderar också innehållet bakom kronor och ören. Där bakom finns människor som frivilligt valt att organisera sig ideellt för att flera ska få erfara glädjen i att vara en del i en förening

Till helgen börjar lag-VM i fridykning och vi åter sänder ut våra hejarrop.