Begränsningar eller möjligheter

Inte sällan får vi frågan om sportdykningens olika idrottsgrenar är möjlig att utföra för personer med olika former av funktionsvariationer. I de allra flesta fall är idrotts- rekreationsutövande under vattenytan fullt möjlig att utöva av alla som vill det.

Inom svensk organiserad dykning samlas nästan 200 föreningar för att inbjuda människor till verksamhet utspridd i hela landet. Många av föreningarna bedriver sedan flera år även en skolnära verksamhet som ger barn och ungdomar möjlighet att både få vattenvana och delta i idrottsutövande. Flera av förbundets föreningar har stor erfarenhet att arbete med personer med funktionsvariationer. Detta arbete har tillkommit då det finns efterfrågan och behov, och för att det också ingår i idrottens kärnvärde att inkludera fler människor i svensk idrott.

De politiker som sparar på verksamheter som gör att människor mår bra och kommer i rörelse kan vara säkra på att notan dyker upp senare. Det är lovvärt att antalet idrottstimmar höjs i läroplanen och att många skolor också ser fördelarna med samarbeten med föreningar som utövar undervattenssporter. Dessa viktiga inslag under skoltiden är viktiga att slå vakt om då vi tror att varje satsad krona på en idrott för alla är välinvesterade.

Om du har eller har en  person i din närhet med en funktionsvariation, som är nyfiken på att prova på att dyka med dykutrustning eller snorkla så finns den möjligheten hos flera av våra föreningar

Tillsammans med den samlade idrottsrörelsen visar vi beslutsfattande församlingar goda exempel som gör skillnad. Det som i det teoretiska skolarbetet kan upplevas som en begränsning (rastlöshet eller koncentrationssvårigheter) kan under vattenytan visa ge dynamiska möjligheter som underlättar övrigt lärande. En fysisk funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder för att utöva idrott i vatten. 

Vi samtalar med alla och inbjuder till träning, tävling och utbildning. Vår värdegrund ska ingen ta miste på – inom SSDF har exkludering inget att hämta.

image

 

Nationellt instruktörsprogram – Fridykning pool

Denna helg (21-22/10 -17) pågår en första del av det nationella instruktörsprogrammet. På plats i Örebro finns en mängd medlemmar från olika sportdykarföreningar i Sverige. Kursen omfattar teori, landövningar och pedagogiska (upplevelsebaserade) poolmoment. För varje utbildningsblock ingår en instruktörsmanual.

Ansvariga kursledare är Ulf Dextegen och Mads Becker-Joergensen
Ansvariga kursledare Mads Becker-Joergensen och är Ulf Dextegen.

Här kan ni se ett filmmoment från SSDF BAS 1

Svenska Sportdykarförbundet har ett stort utbud av fridykarutbildningar som passar nybörjaren såväl som den erfarne fridykaren. Fridykare inom SSDF kan ta diplom och certifika genom många av våra föreningar. SM arrangeras två gånger per år i samarbete med någon av förbundets föreningar. På våren arrangeras SM i pool, med dom tre disciplinerna; Statisk Apnea (andhållning på tid), Dynamisk Apnea (distanssimning på ett andetag med fenor), samt Dynamisk Apnea utan fenor. I slutet av sommaren arrangeras SM i djup, med dom tre disciplinerna; Konstant vikt (djupdykning med fenor på ett andetag), Konstant vikt utan fenor samt Fri Immerssion (dra sig ner på en lodrät lina på ett andetag.

Ulf Dextegen i undervisning.
Ulf Dextegen i undervisning.

Michael Carlquist, ledamot i SSDF:s förbundsstyrelsen deltar i utbildningen.

Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet, talade i samband med en lunch vid Gustavsviksbadet på temat att gå in i det 60:e verksamhetsåret med ett tydligt engagemang för vår miljö. Friska vatten och tillgängliga arenor för träning och tävling måste vi alla slå vakt om. Appellen ”Tänk inte för grunt” och ”Värna djupet” är alltjämt högaktuella. Sverige representerar i det absoluta toppskicket internationellt och kan med stolthet visa upp flera medaljörer från NM, EM och VM.

Svenska Sportdykarförbundet vill rikta ett särskilt tack till Ulf och Mads från Stockholm Apnea, samt Håkan och Mattias från Örebro Sportdykarklubb – ert engagemang gör skillnad! 

image

Juniorläger i Kartineholm

Under helgen har ett riktigt bra juniorläger ägt rum i Katrineholm, med 30 taggade ungdomar! 

Idrotten är en viktig del av livet för många ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Inom Svenska Sportdykarförbundet har ungdomsidrotten en framskjuten position som ligger i linje med våra satsningar inom bland annat Idrottslyftet.

image

Det ger den samlade idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och därför arbetar Svenska Sportdykarförbundet med särskilda utbildningar och riktlinjer avseende ledartillväxten. Det handlar bland annat om tydlighet och uppföljning.

Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån ungdomarnas eget uttalade intresse och deras behov, där lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som innehåller allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter. Därför är Svenska Sportdykarförbundet en del av Framåtfonden, Svenska Spels särskilda satsning för att underlätta att fler människor kommer i rörelse.

Målmedveten träning och tävling är en naturlig del av idrotten. Resultatet spelar mindre roll, men alla ska få vara med och känna sig välkomna på lika villkor. Med tiden sker inte sällan en differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, vilket är en naturlig del av utvecklingen inom respektive idrott.

Inom Svenska Sportdykarförbundet  finns plats för alla som ställer upp på idrottsrörelsens värderingar

Tack för ett väl genomfört Juniorläger i undervattensrugby denna helg! 

image

 

Svenska Sportdykarförbundet med medlemsföreningar i hela landet

Föreningsaktiviteter, träningar, tävlingar och utfärder sker i hela landet. Det vill vi berätta om genom att öka samtalen inom förbundet. Vi vet att det finns mängder av berättelser om svensk dykning bland föreningsmedlemmar, och genom olika aktiviter inför jubileumsåret vill vi sprida budskap om fördelarna med att engagera sig i föreningsdriven sportdykning.

Vi behöver er hjälp att beskriva personer som engagerar sig för att möjliggöra sportdykning för fler. Det kan vara en engagerad styrelseledamot, en instruktör, en kassör eller en eldsjäl som skapar goda förutsättningar för er förening. Dessa personer utför ett nav inom föreningsdriven sportdykning och bör uppmärksammas, för att också fler presumtiva medlemmar ska kunna ta del av den gemenskap som präglar vår gemensamma verksamhet.

Sociala medier kommer att vara en viktig kanal för att sprida budskap om såväl träning, tävling, utbildning och opinionsbildning. Vi ska vara nåbara och öppna, och skapa intresse för våra gemensamma frågor.

Jubileumsåret blir likväl en nystart för svensk dykning och ett viktigt år för att med ökad kraft slå vakt om såväl miljöfrågorna som anläggningsfrågorna – tiden att värna miljön och anläggningsfråforna en prioriterad plats på dagordningen.

Intressanta samtal som fångar lyssnaren

Sociala medier är en möjlighet till ökad kontaktyta. Därför kommer vi även föra ett antal samtal i poddformat, dels om vår historia och verksamhet – om vad dykningen innebär för människor idag och vad den inneburit genom åren som gått sedan förbundet tog ut kursen, för snart 60 år sedan.

Skicka gärna in din berättelse eller tipsa oss om vem du önskar höra i ett avslappnat samtal om svensk sportdykning. Du skickar det till: ssdf60@ssdf.se

Dela gärna med dig av en bild och en berättelse om engagemang för föreningslivet och svensk dykning.
Dela gärna med dig av en bild och en berättelse om engagemang för föreningslivet och svensk dykning.

Rafael ”Raffe” Tito de Morais – vi saluterar dig!

Svenska Sportdykarförbundet och UV-rugbykommittén vill rikta våra varmaste tack till Rafael ”Raffe” Tito de Morais för hans långa och outtröttliga insats för svensk idrott.

Rafael började spela UV-rugby 1983 i dykföreningen Näcken, och tog sin domarlicens 1990. Sedan dess har han arbetat med vidareutvecklingen och utbildningen av domare inom Sverige. Rafael har även varit starkt engagerad att bredden och juniorer ska få en likvärdig tillgång till bra domare.

Efter tretton års idogt ideellt arbete inom kommittén så tackar Rafael för sig och avslutar sin tid som domargrenansvarig.

Svenska Sportdykarförbundetets ordförande Henrik Johansson och kommittéordförande Marcus Nordström vill på förbundets vägnar tacka Rafael och önskar honom all lycka till med hans fortsatta arbete och ökade fokus i Euroleague som huvuddomare.

Tack för allt ditt engagemang Rafael – du har gjort positiv skillnad för mängder av människor! 

image

Ekonomimöte med blick mot framtiden

Idag arbetar SSDF:s ekonomigrupp med ekonomisk planering i Strömsholm. SSDF fick i slutet av september preliminärt besked om ekonomisk fördelning av det statliga stödet för verksamhetsåren 2018 och 2019.

SSDF hade för 2018-2019 utöver ordinarie stöd ansökt om 3 343 000kr till viktiga projekt inom integration, jämställdhet, jämlikhet och för att underlätta steget in till dykningen för personer med funktionsvariationer. Samtliga projekt som SSDF sökt om medel till ligger i linje med Strategi 2025, Idrotten Vill och Svenska Spels Framåtfonden*.

I den matematiska delen av SF-stödet får SSDF (preliminärt) 1379KSEK för 2018 och 1379KSEK för 2019. Totalt inklusive landslagsstöd, etableringsstöd, idrottslyftet mm* 2903KSEK för 2018 och 2623KSEK för 2019. Av äskaden på 3 343 000kr landar vi på 280 000kr för 2018. På grund av att beslut ännu inte helt fattats av regeringen avseende 2019, så har specialförbunden inget besked om 2019.

SSDF fick 2017 totalt 2 648MKR. Om vi går tillbaks till 2016 fick SSDF totalt 1 973MKR. Den höjning SSDF gör för 2018 på totalen är cirka 255 000kr mer än i jämförelse med 2017 (av dessa medel är 330 000kr öronmärkta till projekt). Siffrorna för 2019 medför en prognostiserad sänkning av stödet motsvarande 280 000kr mot 2018. Totalen för 2019 ligger dessutom något under totalen för 2017 (- ca 25 000kr).

SSDF har planerat flera aktiviteter i linje med Strategi 2025 och Idrotyen Vill, måldokument som den samlade idrottsrörelsen enhälligt beslutat att lägga krut på. Med tanke på att regeringen tidigare meddelat att de ökat stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, så har optimismen varit stor i stora delar av idrottsrörelsen.

Ni finner stöden till de olika specialförbunden här

Under oktober månad kommer medarbetare från RF och SISU att kontakta oss med mer detaljerad information.

Preliminära besked

Besluten om den ekonomiska fördelningen är preliminära med hänsyn till vad regleringsbreven från regeringen för 2018 och 2019 visar.

I år har även RS beslutat att hålla inne delar av det ekonomiska stödet till sex specialidrottsförbund

Skälet är att några SF inte anses leva upp till gällande villkor för medlemskap i Riksidrottsförbundet enligt den granskning som RF genomfört under sommaren. Det innebär en minskning (ca 229 tkr) av SF-stödet för dessa sex förbund samtidigt som övriga 65 SF får en marginell ökning (ca 20 tkr) i beräkningen. Då SF-stödet även är en ingåend fördelningsparameter i Idrottslyftets fördelning innebär det även vissa ekonomiska konsekvenser där. För de sex SF en minskning (ca 113 tkr) och för övriga SF en ökning (ca 10 tkr) per SF. Den 15 januari 2018 fattar RS definitivt beslut avseende 2018 års stöd.

Information om RF:s granskning

Detta beslut kan dock komma att omprövas om dessa sex SF kan påvisa att de har minst 25 fungerande medlemsföreningar.

Framåtblick

Det är lätt att fälla en tår i cyklopögat, för att använda en gammal liknelse kring tårfyllda dykare som inte finner vraket. Beskedet om den ekonomiska fördelningen gick inte den väg vi hoppats på. Det gör att vi nu måste ta krafttag och dels analysera resultatet av våra ingivna äskanden, men även planlägga de närmsta åren utifrån givna förutsättningar. Många samhällssektorer står inför behov av effektiviseringar, bland annat i regioner, landsting och kommuner då skatteunderlagsprognoser tyder på minskade skatteintäkter i förhållande till medborgarnas behov av offentligt finansierad välfärd.

Stretegi 2025 och Idrotten Vill är ambitiösa satsningar som kräver en tydlig färdriktning, men för att nå alla delmål så måste det också finnas resurser och uppföljning. Regeringen ser idrottsrörelsens lovvärda arbete i civilsamhället och har genom sitt stöd till oss inom rörelsen förstås förväntningar.

Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, men de måste också leva upp till lagreglerna för god ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer. Det är en klok princip som även gäller idrottsrörelsen. Kort och gott handlar det om att ta höjd för framtiden och ekonomiskt osäkrare tider. Även SSDF arbetar efter principen om ekonomisk hushållning, vilket kräver prioriteringar och nytänkande. Nyligen slöt vi ett treårigt avtal med Svenska Spel, och vårt arbete med att öka både räckvidd och synlighet är faktorer som kan göra skillnad för framtiden.

SSDF har viktiga uppgifter inför framtiden. Vi ska möjliggöra att fler människor får suppleva vidden av vad svensk organiserad sportdykning har att erbjuda. Vi ska även med oförminskad styrka arbeta för att tillgången på träningsanläggningar (såväl badhus och maritima platser) inte hamnar sist i kön i kommunernas pressade ekonomier.

Vi vet att våra idrotter och utbildningsverksamhet ger så mycket tillbaka till hela samhället. Vi ska visa på de goda exemplen med svensk sportdykning

Denna framtidstro – med fler i sportdykning kan också göra att bristen på exempelvis badhustider blir än mer akut. Vi bevakar och följer upp såväl landsbygden som storstadsregionerna för att påverka hur nya områden tar sin form, så inte Idrotten glöms bort. Värna Djupet och Tänk Inte För Grunt blir även 2018 en prioriterad uppgift inom förbundets verksamhet.

För i slutändan är det som i ekonomiska fördelningar som med badhus. Skapar vi en efterfrågan så måste det rimligen finnas platser att utöva vår verksamhet.

image

*Framåtfondens besked kommer under oktober månad – avser äskanden för att få fler i rörelse i hela landet. 

Styrelsemöte pågår – med sikt mot framtiden

September månad går mot sitt slut. Det blir mörkt tidigt om kvällen. Hösten ger god sikt under ytan på många platser kring vårt avlånga land, i sjöar, åar och bäckar. Sikten är en inte helt obetydlig utgångspunkt för diskussioner mellan dykare, och det kan röra allt från det där dyket i sundet eller bassängen. Sikt kan även användas som metafor för vilka framtidsutsikter  en organisation har och hur en organisation navigerar sig fram i ett förändrat samhälle, som kanske mer än någonsin behöver den kraft den samlade idrotten kan erbjuda.

Denna helg avhandlar styrelsen en rad viktiga frågor. En av dessa handlar om att realisera arbetet med Strategi 2025 och Idrotten vill. 

Idrotten Vill - det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.
Idrotten Vill – det vi tillsammans enats om inom svensk idrott.

I en värld som på sina håll brinner, i områden där tryggheten begränsas och kringskärs, så är ofta en aktiv idrott det som gör skillnad för framförallt barn och ungdomar. Idrott handlar om tävling men också om gemenskap och fair play. Den demokratiska principen och solidariska tanken präglar mycket av idrottsvärlden. Det ska vi slå vakt om.

Vi som organiserar oss i den ideella idrotten vill göra skillnad och inbjuda människor oavsett härkomst, social status och sexuell läggning till idrott. Det är kanske också därför den olympiska elden symboliserar den eviga lågan som måste bäras vidare, som inte får slockna.

Civilsamhället och staten behöver idrottsrörelsen på samma sätt som idrottsrörelsen behöver civilsamhället och staten. I ett öppet och fritt samhälle som vill överbygga klyftor, så drar idrotten sitt strå till stacken och bär vidare den kraft som tusentals eldsjälar i vårt avlånga land håller levande. Idrotten finns i utanförskapsområden, mitt bland barn och ungdomar alla veckans dagar året om.

image

Vi packar våra träningsväskor, fyller tuber med luft, hämtar idrottskamrater vid bussen och ger oss ut för att möta potentiella medlemmar. Rekryteringsarbetet  börjar ta fart då vi ser att personer vill vara med och utöva sportdykning. Vi har enats om vilka frågor som ska stå i förgrunden. Vi gör det i beslutsamhet att påverka och inbjuda till samling för en idrott öppen för alla, där exkludering inte är aktuell.

Vid en granskning över var vi som specialidrottsförbund i RF-familjen geografiskt har vårt starkaste respektive svagaste medlemstal är det viktigt att betänka att många av kommunerna med de så kallade miljonprogrammen också har högt invånarantal, det vill säga ur idrottslig synvinkel; mängder av pressumtiva medlemmar och idrottsutövare. 

Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform
Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform

Därför gör vår närvaro i utsatta och särskilt utsatta områden skillnad i människors liv. Denna närvaro måste vara uthållig och beredas både resurser och uppföljning. Vi bygger långsiktigt och lämnar inte ett område när kalla vindar blåser – så lyder idrottens appell – och kursen ligger fast.

De sårbara och utsatta värnar en aktiv idrottsrörelsen som vilar i en stolt folkrörelsetradition. Det ligger i vårt idrottsliga DNA att erbjuda en en verksamhet  som ger förutsättningar till frihet. En frihet att växa genom ett aktivt idrottande och föreningsengagemang 

Vi måste adressera verkliga problem i samhället samtidigt som vi lyfter det föredömliga som sker. Väljer vi att enkom belysa det destruktiva bidrar vi till en negativ kollektivisering. Väljer vi att enkom lyfta de goda initiativen så förminskar vi den vanmakt som finns. Vi klarar att beskriva både det negativa och postiva, och samtidigt förmedla hur idrotten på allvar gör skillnad.

Det ligger i farans riktning att vi genom i och för sig välmenande besök i utsatta och särskilt utsatta områden, blir betraktare snarare än görare i en pragmatisk idrottslig mening. Med tanke på att Regeringen ökat stödet till idrottsrörelsen med 19 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018, så måste vi nu visa att vi finns där människor finns. Projekten som bedrivs måste beredas resurser för att hålla över tid.

Om vi i verklig mening vill inbjuda människor från hela samhället till en levande idrott och plantera reella möjlighet att påverka, så måste vi finnas där människor finns. Därför måste statens insatser för en idrott för alla vara långsiktig och stå pall över tid. 

Svenska Sportdykarförbundet värnar djupet...[..]..
Svenska Sportdykarförbundet värnar djupet…[..]..
Därför tar vi sikt mot en idrott utan klyftor med uthållighet att realisera idrottens vilja att förena! 

 

Tillgången till idrottsanläggningar är en ödesfråga

Hälften av Sveriges kommuner upplever att föreningar tvingas säga nej till barn som vill idrotta – för att det saknas idrottsanläggningar. Idag rapporter Sveriges Radio Radiosporten om läget som Riksidrottsförbundets nya kommunundersökning kommit fram till. Rapporten kan du läsa här

För Svenska Sportdykarförbundet är inte utkomsterna av RF:s senaste undersökning förvånande. Vi har vi under många år drivit frågan om att synliggöra behovet av ändamålsenliga träningsanläggningar och därtill anpassa bassängerna till antalet utövare och besökare, och här har inte alla kommuner hängt med.

Befolkningen i Sverige har ökat med över en miljon sedan 1990 och ökar kraftigt. Människor blir äldre och intresset för idrott ökar, vilket i sig är glädjande. Tyvärr är antalet idrottsanläggningar konstant oförändrat på många platser och badhusen utgör inget undantag.

RF:s undersökning visar att det råder brist på idrottsytor i Sverige. En sådan utveckling, som hindrar barn, ungdomar och vuxna att utöva idrott, är inte till gagn för någon. Kommuner, landsting och regioner står inför stora besparingskrav de kommande åren. Då kan det vara lockande för politiken att inte prioritera idrottsanläggningar. Det kan dock bli en dyrköpt prioritering, då vi idag vet att aktivt idrottande är välgörande för både individer och samhället.

I RF:s enkät som skickats ut till tjänstemän i alla Sveriges kommuner, har en hög svarsfrekvens om 85 procent. Nästan hälften (49%) av kommunerna  upplever att idrottsföreningar tvingas tacka nej till barn och ungdomar.

Inom vattensportens område finns utöver alla hälsofrämjande effekter, den demokratiska skolningen, en god sportsanda och kamratskap – också värdet i att föreningarna leverera vattenvana som ökar kunskaperna om livräddning och naturens sårbarhet. Kort och gott innebär många av våra aktiviteter bildning och förberedelser inför livet. 

51% av kommunerna svarar att de upplever att kvalitén på träningarna och tävlingarna hämmas av att det råder brist på idrottsanläggningar och idrottsytor.

Som medlem i RF delar vi hållningen att det behövs ett politiskt krafttag för att säkra tillgången i svensk lagstiftning. När en kommun bygger bostadsområden är det rimligt att det också planeras för idrottsanläggningar.

2014 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en rapport som visade att det totala antalet anläggningar för idrott och fritid varit ”relativt konstant under de senaste 25 åren”. Samtidigt har den svenska befolkningen ökat med över en miljon människor (1990: 8 590 630 personer. 2014: 9 747 355 personer).

 

Svensk idrott gör positiv skillnad i människors liv. Svensk organiserad dykning har i snart 60 år välkomnat människor till sportdykning i ideell form. När möjligheten att utöva sin idrott begränsas skapar det klyftor i samhället – en sådan utveckling gagnar ingen! 

image

 

SSDF får platser i centrala råd och referensgrupper

På Riksidrottsstyrelsens och SISU förbundsstyrelses möte den 22 september beslutades om sammansättning av centrala råd och referensgrupper.

Svenska Sportdykarförbundet har aktivt deltagit i nomineringsprocessen inför arbetet att tillsätta centrala råd och referensgrupper inom RF och SISU, och har nu meddelats att förbundets representanter blivit utsedda att ta plats i två viktiga arbetsgrupper.

Kristian Peders är utsedd att företräda SSDF i RF/SISU:s Referensgrupp för Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU. Frågorna om kriterier för medlemskap i RF är viktiga och har diskuterats både internt inom förbundet och inom den samlade idrottsrörelsen under de senaste åren.

Henrik Johansson (förbundsordförande SSDFär utsedd att representerara SSDF i RF/SISU:s Referensgrupp för att ta fram en Etisk kod för att stärka idrottsrörelsens värdegrund. Arbetet med att skapa långsiktiga och hållbara strategier för värdegrundsarbetet inom den samlade idrottsrörelsen är oerhört viktigt.

Det är med glädje vi den 25 september mottagit beskedet. För Svenska Sportdykarförbundet är delaktigheten i civilsamhället en viktig del av vår idrottsliga och utbildningsintensiva verksamhet, säger Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet. 

Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.
Svenska Sportdykarförbundet arbetar för en underlätta utövandet av vattensporter. Arbetet sker inkluderande och öppet.