GA CMAS Rom med svensk representation

Svenska Sportdykarförbundet sänder sina gratulationer Anna Arzhanova, som omvaldes som president för CMAS. Vi gratulerar även Hassan Baccouche, till fortsatt förtroende som generalsekreterare. Sedan gratulerar vi förstås hela CMAS styrelse.

På plats vid CMAS-mötet i Rom finns förbundets hedersordförande Gunnar Järvholm (även ledamot emeritus i CMAS och mångårig förbundsordförande i SSDF), Mats Gunnarsson, ordförande i Tekniska kommittén Sverige, Peter Kempi, utbildningsstrateg Sverige.

Anna Arzhanova, omvald som president för CMAS.
Anna Arzhanova, omvald som president för CMAS.

Vi talar allt tydligare om framtida olympiader

Vad är SOK och vad är IOK? Vem arrangerar OS och vem bestämmer vilka idrotter som får vara med på OS-programmet. Idag har SSDF:s förbundsordförande samtalat om saken i samband med besök vid Riksidrottsmuseet.

Den olympiska rörelsen organiseras av IOK som har den fulla beslutsrätten kring allt som rör det olympiska. Rörelsen täcker fem kontinenter och når sin kulmen vartannat år då världens främsta idrottare samlas för att tävla vid de olympiska spelen. För att tillhöra den olympiska rörelsen krävs att man arbetar i enlighet med den Olympiska Chartern (det olympiska regelverket) och att organisationen erkänns av IOK.

Målet för den olympiska rörelsens är att bidra till att bygga en fridfull och bättre värld genom att utbilda ungdomar genom idrott som utövas enligt de olympiska värderingarna:

  • strävan efter perfektion
  • respekt
  • vänskap

De olympiska spelen är det största internationella idrottsarrangemanget. De ursprungliga olympiska spelen kan spåras hela år 776 f.Kr. Den organiserade formen av olympiska i modernare tider gick av stapeln i Aten 1896. OS har sedan dess flaggats upp regelbundet med undantag för 1916 då första världskriget ägde rum och 1940 och 1944 under andra världskriget då spelen ställdes in. De olympiska spelen var länge helt mansdominerade och ett aktivt arbete skedde bland annat i Sverige för att göra spelen mer jämställda.

Under åren som olympiaden arrangerats har en rad sporter förekommit. Bland annat undervattenssimning och livräddning medelst bräda. Sverige har bland annat OS-guld i konst. Den flitige konstnären David Wallin tog med sin tavla ”Vid Arilds strand” OS-guld i Los Angeles 1932.

Symbolen för den olympiska rörelsen är fem ihopflätade ringar
Symbolen för den olympiska rörelsen är fem ihopflätade ringar

Svenska Sportdykarförbundet är genom sitt långvariga medlemskap i CMAS del av ett internationella Specialidrottsförbunden (de internationella ideella organisationer som administrerar en eller fler idrotter på världsnivå och och omfattar liknande organisationer på landsnivå). SOK består av 36 ordinarie medlemsförbund (så kallade olympiska specialförbund, OSF) och 14 så kallade ”recognized förbund” (idrotter som för närvarande inte finns med på det olympiska tävlingsprogrammet men som är accepterade av Internationella Olympiska Kommittén, IOK). SSDF är ett av 14 recognized förbund.

Riksidrottsmuseet skildrar svensk idrott från forntid fram till idag. Den 16 juni 2007 invigdes museet. Riksidrottsmuseet är statligt finansierat och har Riksidrottsförbundet som huvudman.
Riksidrottsmuseet skildrar svensk idrott från forntid fram till idag. Den 16 juni 2007 invigdes museet. Riksidrottsmuseet är statligt finansierat och har Riksidrottsförbundet som huvudman.

För er som vill se utställningen om olympiadens historia så är det snabba puckar. Riksidrottsmuseet kommer renoveras en tid framöver från maj månad.

image

 

Jämställd idrott där piskan har bytts mot morot

Mindre än en månad kvar,  den 19 – 21 maj äger Riksidrottsmötet rum i Karlstad. Riksidrottsmötet går att likna med den samlade idrottsrörelsens riksdag och flera viktiga frågor och val ska vi gemensamt fatta beslut om.

En viktiga fråga som vi inom RF-familjen arbetat med under flera år handlar om en jämställd idrott och färdvägar för att nå tidigare satta mål. Några av er kanske kommer ihåg diskussionen som följde efter granskning i DN förra året och det utspel som RF gjorde via Riksidrottstyrelsen* (RS) i oktober 2016: jämställdhetsarbetet hade misslyckats och dörför krävdes hårdare tag. RS meddelade att de skulle föreslå kvottering på stämman i Karlstad och flaggade för att de som inte lyckades leva upp till kraven skulle drabbas av ekonomiska sanktioner.

Flera diskussioner har skett via strategimöten mm och RS har bytt piskan mot morot. Förslaget är att inget kön ska representeras med mindre än 40% hos specialförbundens** beslutande och rådgivande organ år 2021. Förslaget är nu att SF istället för att få möta sanktioner ska belönas om de på allvar tar tag i frågorna. Här står ett viktigt arbete inför oss i SSDF. Vi är inte ensamma, bara 26 av 71 SF lever idag upp till jämställdhetsmålet.

image

 

I backspegeln och framrutan
Förslaget om en tvingande regel avseende könsförhållandena rör de av SF-stämman (förbundsmöte/årsmöte) valda organen styrelse och valberedning. Angiven könsfördelning avser ledamöterna och räknas utöver ordföranden. Skulle även ersättare (suppleanter) väljas får hänsyn även tas härtill vid valen. I övrigt, för andra organ som SF-stämman väljer, gäller 3 kap. 3 § om jämställdhet mellan kvinnor och män som tidigare.

Idrottsrörelsen fattade redan 1977 beslut om en första handlingsplan för jämställd idrott. Det var samma år som SSDF döpte om UV-polo till UV-rugby. SSDF var även i flyttbestyr från Vasagatan till Idrottens Hus i Farsta.

Senast RF-stämman beslutade om nya jämställdhetsmål var 2011. Målen bestod dels av en övergripande beskrivning av vad idrottsrörelsen menar med jämställd idrott och dels av delmål att uppnå per RF-stämman 2017. Då denna tidpunkt nu är nådd tvingas RS konstatera att idrottsrörelsen inte lyckats nå den ambition som fastslogs 2011. RS förslag till RF-stämman 2017 innebär därför både nya jämställdhetsmål med sikte på 2025 och en formell reglering av könssammansättningen i SF-valda organ, där inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.

RS menar att en formell reglering av representationen är logisk då mål som funnits under lång tid inte har nåtts. I den strategiska planen som vi arbetat med framställs en jämställd idrott som en förutsättning för att idrottsrörelsen ska fortsätta att vara relevant. Att då komplettera satta mål med reglering av särskilt utpekade organ är att ta ansvar för framtidens idrott enligt RS. En idrottsrörelse som ska vara öppen och välkomnande för alla.

I jämställdhetsmålen formuleras att också rådgivande organ, t.ex. kommittéer, råd och arbetsgrupper, ska omfattas av en könsfördelning om 40/60. SF uppmanas att kraftfullt arbeta för att också dessa organ ska ha en könssammansättning som motsvarar jämställdhetsmålen. På samma sätt förväntas SF ha jämn könsfördelning när delegater och andra funktioner väljs ut att representera SF i olika sammanhang.

Valberedningar

Könssammansättningen i valberedningar kräver en särskild kommentar. Målet säger att valberedningarna på alla nivåer, ska bestå av lika antal kvinnor och män. Motivet är att valberedningarna spelar en betydelsefull roll för nomineringsprocesser och rekrytering till olika beslutande organ.

Införandeperiod

När det gäller stadgeändringen föreslås en införandeperiod från RF-stämman 2017 till RF-stämman 2021.

Under införandeperioden vill RS fokusera på frågan och avser i sitt stimulansstöd särskilt prioritera jämställdhet. De SF som idag inte uppfyller jämställdhetskraven kommer att prioriteras i fördelningen av stimulansstöd för jämställdhetsarbete.

RS vill också tydligt markera att införandet av stadgeregleringen 2021 enbart utgör en bortre tidsgräns. SF uppmanas att snarast börja arbeta i denna riktning, om man inte redan gjort det. Från och med den 1 juni 2021 gäller att samtliga SF ska följa angivna åligganden.

Arbetet med jämställdhet och en jämlik idrott kommer vara en viktig uppgift som SSDF diskuterar. Nu gäller det att gå från ord till handling och på allvar avsätta tid, kraft och resurser för arbetet.

Stöd till SF

Det intensifierade jämställdhetsarbetet som RS initierat innebär att SF kan få stöd av RF och SISU Idrottsutbildarna i sitt arbete med att nå jämställdhetsmålen samt i arbetet med att förbättra könsbalansen i SF-valda organ. RF kommer kontinuerligt att följa upp uppfyllelsen av delmålen genom insamling av statistik. De SF som redan påbörjat arbetet kommer härmed få ett försprång, då moroten kommer vara mer ekonomiska medel för SF som i verklig mening hanterar frågorna i såväl styrelserummen och den dagliga kansliadministrationen.

Varför ska idrottsrörelsen ägna sig åt jämställdhetsarbetet

Jämställdhet och frågan om mäns och kvinnors representation inom idrotten har uppmärksammats under lång tid. För fyrtio år sedan, 1977, fattade RF- stämman ett beslut om en första handlingsplan för jämställd idrott. Den ersattes 1989 med Idrottens jämställdhetsplan inför 90-talet, vilken innehåller de första jämställdhetsmålen. Målen innebar bland annat att en önskad könsfördelning inom olika områden av idrotten formulerades. När det gällde rådgivande och beslutande organ angav målen att kvinnor och män skulle vara representerade med minst 40 procent. Valberedningarna skulle bestå av lika antal män och kvinnor. Avseende tränare skulle andelen kvinnor och män motsvara könsfördelningen bland de aktiva inom respektive idrott. I planen spekulerar man också om att införa kvotering men föreslår att vänta med sådan åtgärd. Vid RF-stämman 1995 infördes reglering i stadgarna gällande könssammansättningen i RF-organ, men inte för någon annan del av idrottsrörelsen. Reglering av könsbalansen i beslutande organ är med andra ord inget nytt.

RF-stämman 2005 antog ytterligare en jämställdhetsplan. Denna innebar dock inga väsentliga förändringar avseende målen om könssammansättning i rådgivande och beslutande organ, valberedningar och högre befattningar.

Till RF-stämman 2011 spändes bågen högre och för samtliga delmål gäller härifrån att män och kvinnor ska vara representerade med minst 40 procent. Nu tillkom också delmål gällande ledare för barn- och ungdomsidrotten, landslagsledning samt tränare på riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. Undantag gäller fortfarande för valberedningar, där målet är att uppnå jämn könsfördelning.

Hitintills har de av RF-stämmorna fastställda jämställdhetsplanerna och jämställdhetsmål för SF och dess medlemsföreningar varit av karaktären riktlinjer, uppmaningar och strävansmål. Vissa framsteg har gjorts i kölvattnet av detta målstyrande angreppssätt. Det är därför motiverat att även fortsättningsvis ha mål som pekar ut riktningen för jämställdheten inom olika områden av idrotten.

Som ett led i att flytta fram jämställdhetsfrågans position ytterligare fattade RS hösten 2016 beslut om ett intensifierat jämställdhetsarbete. Detta innebär bland annat förstärkning av personella resurser med särskild kompetens inom området samt ett utökat utbildningsstöd. Ytterligare ett instrument att ta till för att ta de sista stegen och nå de överenskomna målen är att i stadgarna tydligare reglera könssammansättningarna i SF-valda organ.

Det förstärkta jämställdhetsarbetet, med nya mål och tydligare regleringar, är också sammankopplat med idrottens strategiarbete. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela strategiarbetet. En jämställd idrott finns också särskilt utpekat i den strategiska planen som en av utvecklingsresorna, och anges vara en förutsättning för att idrotten ska nå sina strategiska mål 2025.

Jämställdhet är viktigt för idrottsrörelsen

Den värdegrund vi demokratiskt inom idrottsrörelsen enats om säger entydigt att idrottsrörelsen vill ha en jämställd idrott. Demokrati och delaktighet handlar om både mäns och kvinnors rätt och ansvar att utöva inflytande, fatta beslut, forma och bidra till utveckling av svensk idrott. Idrottsrörelsens demokratiska uppbyggnad baseras på representation och vilka som representerar är därför en viktig fråga. Nuvarande könsfördelning i rådgivande och beslutande organ visar att idrottsrörelsen inte är att betrakta som jämställd, vilket alltså rimmar illa med värdegrunden. En annan grundpelare är allas rätt att vara med som utövare och ledare, där kön inte ska utgöra någon begränsning för deltagande i idrott och det ska finnas lika möjligheter att bedriva idrott. Sammantaget kan jämställdhet sägas vara en demokrati- och rättvisefråga.

Det går idag inte att med säkerhet veta vilka långsiktiga effekter en jämställd idrott kan få. RS menar dock att tillräckligt mycket talar för att en jämställd och inkluderande verksamhet är positiv för idrottsrörelsens medlemmar och dess

Målen mot 2025 innebär att svensk idrott ska arbeta för livslång idrott i förening för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska få plats. Alla ska kunna se idrottsföreningen som ett bra alternativ för träning och tävling samtidigt som svensk idrott utvecklar en framgångsrik elit. SSDF håller fast kurs för att nå fram till dessa mål.

Vi kommer behöva hjälp på vägen, och det tjusiga med idrotten är just viljan att stötta och peppa varandra till såväl sportsliga och individuella framgångar. Med samma kämparglöd som fostrat olymper kommer vi nå målen med rätt prioriteringar och målmedveten träning. 

Svenska Sportdykarförbundet är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet, den svenska organiserade idrottsrörelsen.
Svenska Sportdykarförbundet är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet, den svenska organiserade idrottsrörelsen.

*Riksidrottstyrelsen är RF:s beslutande organ

**SSDF är ett av 71 specialförbund inom RF

INBJUDAN TILL EXKLUSIV FÖRHANDSVISNING JACQUES – HAVETS UTFORSKARE

INBJUDAN TILL EXKLUSIV FÖRHANDSVISNING JACQUES – HAVETS UTFORSKARE*

Härmed inbjuds du att som medlem i en SSDF-ansluten förening att anmäla ditt intresse för en förhandsvisning av biografin om den legendariska franska havsäventyraren och filmmakaren Jacques Cousteau, som också var CMAS** första president. Innan föreställningen inleder Henrik Johansson, förbundsordförande vid Svenska Sportdykarförbundet, med ett kort tal om hur dykning gör skillnad för enskilda individer och vår maritima miljö.

Det är viktigt att ni anmäler ert intresse innan den 17 april Resersättning utgår ej till filmvisningen. Skicka ditt önskemål till: dykfilmen@ssdf.se

Önskar du ta med en person som sällskap så skriv namnet på personen i din anmälan.

Information om filmvisningen

Dag: 19 april
Tid: Insläpp 17.30 (filmen startar kl 18.00)
Plats: Biograf Victoria***, Götgatan 67, 116 21 Stockholm
* Filmen om Jacques Cousteau (Jacques – Havets utforskare) har officiell biopremiär den 21 april 2017. Den efterlängtade biografin om den legendariska franska havsäventyraren och filmmakaren är vackert filmad i fantastiska miljöer. 1948: Jacques Cousteau, hans fru och deras två söner bor i paradiset, i ett vackert hus med utsikt över Medelhavet. Men allt Cousteau kan tänka på är äventyr. Tack vare hans uppfinning som gör det möjligt för dykare att andas under vatten, har han en helt ny värld att upptäcka och han är beredd att offra allt för uppnå sin inre önskan.

** CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), är en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen.

*** Biograf Victoria uppfördes år 1936 för Sandrew Film och Teater. Victoria byggdes om till flerbiograf år 1973. Biografen har 7 salonger och drivs av Svenska Bio.

image

FRIDYKNINGEN INTAR SM-VECKAN I BORÅS 2017

Det är glädjande att det är så många idrotter som kommer att delta vid SM-veckan sommar 2017 i Borås. I skrivande stund arbetar Fridykningskommittén med förberedelser inför årets SM. Det kommer spraka av tävlingar i Borås första veckan i juli, då hela 50 SM-tävlingar tar plats under en och samma vecka.

Snart kommer en Kick-off äga rum i Borås för att vi inom idrottsrörelsen, kommunen och regionen tillsammans ska arbeta med att utveckla evenemanget och därtill skapa en positiv känsla inför sommarens SM-vecka. Det ligger naturligtvis stort arbete bakom ett arrangemang av denna dignitet. För SSDF ska vi skapa goda förutsättningar för att synliggöra vår verksamhet och lägga en stabil grund för att det också ska bli en bra TV-produktion. Detta kräver samtal om koordinering av tävlingsprogram, kommunikation, utbildningar för föreningarna, uppföljning av avtal och rättigheter mm. Det är en utmaning som ger oss goda förutsättningar att synliggöra fridykningen för fler presumtiva utövare.

Tillsammans har vi alla möjligheter att skapa den bästa SM-veckan någonsin!

SMVECKAN_ÖREBRO_CMYK_DATUM kopia (redigerbar)

Träff om Idrottslyftet 2016 – 2019

 

image

Svenska Sportdykarförbundet deltar vid konferensen om Idrottslyftet 2016 – 2019.

Under dag 1 har vi bland annat diskuterat: 

– utvärdering och uppföljning
– stödinsatser till träning och tävling
– utvecklingsplaner kopplade till uppföljning
– jämställdhetsarbete ur ett idrottsutvecklingsperspektiv
– stödinsatser för att skapa bättre föreningsmiljöer (anläggningar mm)
– SISU bör vara inkopplade till betydligt fler idrottslyftssatsningar

RF:s uppföljning av Idrottslyftet i siffror

– 113 aktörer
– 25 247 ansökningar
– 21 616 biviljade projekt
– 390 miljoner i ansökte medel
– 240 miljoner i beviljade medel
– utbildning av tränare och ledare är det vanligaste stödområdet

image

Förändringar under 2017

– en ny applikation via IdrottOnLine (idrottsmedel) finns tillgänglig
– tätare delrapporter som ska ge mer kunskap om föreningsstödets inriktning
– en större delrapportering sker under oktober 2017
– tydliga koppling till respektive SF:s utvecklingsplan
– tydligare ekonomisk återkoppling (uppföljning av kostnadsposter)
– fler mätbara mål (antal aktiva mm)

Centralt strategiråd

Det kommer ske en processutvärdering med fokus på att stötta IL-programmets genomförande. Strategirådet ska ge stöd till RF i genomförandet av flera IL-projekt. Under 2017 ska man fördjupa sig i två områden; fördelning av medel och gränssnitt mellan specialidrottsförbund (SF) och distriktsförbund (DF). För SSDF är arbetet med att bygga broar med respektive DF oerhört viktigt.

Det kommer ske en intervjustudie med cirka 12 SF. En viktig uppgift för strategirådet är att minska utslagningsmekanismer i tonåren, vilket innebär att stötta arbeten som får idrottare inom olika grenar att fortsätta med sin idrott.

SSDF:s arbete med idrottslyftet ska hållas enkelt och genomförbart då det i huvudsak är ideella krafter som ska leverera ett lapptäcke av rapporter

Några framtidsutblickar

Många medelstora och större förbund har anställt föreningsutvecklingsresurser (regionala eller nationella). Mycket talar för att det är bra om det finns en sammanhängande kraft som kan arbeta systematiskt med att utveckla idrottslyftet, lokalt aktivitetsstöd och SISU-stöd.

Målfokusering talas det ofta om inom idrottsrörelsen, men risken finns att målbilden tolkas på många olika sätt i en organisation. Detta talar också för behovet av en sammanhållande kraft som strukturerat kan mäta både kvalitativa och kvantitativa mål med respektive föreningsverksamhet. En tätare dialog med föreningarna kommer sannolikt vara av stor betydelse för framtiden. När SSDF hade distrikt och dykkonsulenter så fanns en naturlig kontaktpool till föreningarna. Det var förstås en annan tid och ett annat medlemsantal på den tiden.

Många förbund måste arbeta mer med att skapa kvalité i återrapporterna avseende måluppfyllelsen av idrottslyftet till RF. Det här med att mäta mjukvara (kvalitativa värden) kommer öka behovet av administration, vilket få SF tagit ekonomiskt höjd för.

Miljöfrågorna måste få en större plats i exempelvis avskrivningsplaner för ekonomiskt stöd till mer miljövänliga båtmotorer. Det ska löna sig att investera i miljövänligare allternativ. Det är inte bara båtmotorer och redskap som är investeringar för framtiden. Utbildningar är en mycket viktig satsning där vi som SF också kan arbeta närmare hållbarhetstanken, i allt från bokning av utbildningslokaler till utförande av praktiska avsnitt i utbildningar.

image

För att fler ska få ägna sig åt sportdykning i alla dess former

Idag ägde Svenska Sportdykarförbundets 59e förbundsmöte (årsmöte) rum vid Hotell J Nacka Strand. Förbundsstyrelsen har fått 2 nya ledamöter, Ida och Håkan, som är varmt välkomna ombord till styrelsearbetet 2017.

Övriga kvarvarande ledamöter och jag i egenskap av förbundsordförande, fick förbundsmötets förtroende att leda förbundets verksamhet.

Det blev många intressanta diskussioner under förbundsmöteshelgen. Det är ofta genom möten mellan människor tankar kan prövas och utvecklas. Därför kommer fler samtal ske under våren, där vi kan fördjupa samtal och även ta del av goda idéer. Närmast står en kommittéträff på tur, vilken vi inom kort kommer berätta mer om.

Förbundets hedersordförande Gunnar Järvholm höll ett uppskattat föredrag om 50 år av dykning och mångårigt arbete inom SSDF och CMAS.
Förbundets hedersordförande Gunnar Järvholm höll ett uppskattat föredrag om 50 år av dykning och mångårigt arbete inom SSDF och CMAS.

I mitt slutanförande vid förbundsmötet betonade jag det nätverk av kunniga människor som finns inom och kring förbundet. Det stora engagagemang som finns – det ska vi ta vara på.

Från förbundsstyrelsen vill vi tacka alla som närvarade vid förbundsmötesdagarna och då särskilt Åke Jahnsson och Christer Ingsén, som mottog förbundets högsta utmärkelse för sina föredömliga och förtjänstfulla insatser för svensk dykning.

Vi vill även rikta ett stort tack till våra tidigare ledamöter, Mehpare och Ole, som var och en avtackas i sann SSDF anda.

Tillsammans kan vi sprida budskapet om sportdykning, vilket inbegriper flera idrotter och hälsofrämjande fritidsaktiviteter, bildning, miljöengagemang och framförallt en god kamratskap.

Utövare av undervattensaktiviteter av alla kategorier och åldrar i Sverige är SSDF:s medlemsföreningar en bra hemvist för.

I skrivande stund finns tankarna med alla som drabbats av den otäcka bussolyckan vid E45 mellan Sveg och Fågelsjö i Härjedalen.

 

SSDF:s 59e förbundsmöte

När vi nu dyker in i verksamhetsår 2017, och förbundets 59e år med svensk dykning, så är jag övertygad om att vi är ännu bättre rustade för att kunna möta framtidens behov av alla de meningsfulla aktiviteter som SSDF:s föreningar oförtrutet bedriver. Vi har tillsammans med andra aktörer uthållighet och vilja att förändra, men vi måste hålla i minnet att vi lever i förändringens tidevarv då det pågår ett ständigt förändringstryck i samhället, som förbundet tillsammans med idrottsrörelsen på olika sätt måste möta. Hela den samlade idrottsrörelsen behöver utvecklas, och som en del i denna rörelse måste vi på allvar också arbeta med utveckling som ligger i linje med vad den samlade idrotten beslutar.

Under februari och mars har vi besökt ett antal regioner och RF/Sisu-idrottsdistrikt, för att dels berätta om förbundets medlemmar (föreningarna) och dess verksamhet i länen, men framförallt för att finna framkomliga vägar att förverkliga fler aktiviteter i hela landet. I detta arbete ska vi ta plats och även aktivt medverka för att ekonomiska medel kommer till gagn för våra medlemmar (föreningarna) och individer som omsluts av medlemskapet i SSDF-anslutna föreningar.

SSDF är redan idag en kraft som möter olika samhällsutmaningar. Se bara på frågan om landets badhus och hur vår påverkan i verklig mening gjort skillnad. Men det gäller att vi är på tå och står redo med goda argument när kommunerna exempelvis vill bygga bort djupa bassänger. Frågorna om badhus handlar om att slå vakt om våra idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Även om vi i Sverige historiskt haft en god tillgång till idrottsanläggningar för träning och tävling, så finns konkurrens om utrymmet i de snabbt växande städerna. Svårigheten att komma åt mark för att bygga nya anläggningar är inte ett litet problem, och det kommer krävas mycket påverkan från hela idrotten för att säkra tillgången på arenor så vi kan välkomna fler att utöva våra idrotter. Flera undersökningar visar att det finns brister när det gäller samarbetet mellan olika förvaltningar i kommunerna. Det är viktigt att kultur- och fritidsförvaltningarna i kommunerna (som är den lokala idrottens kontakt) bjuds in att aktivt arbeta med planeringen av infrastrukturen och vid planeringen av nya bostadsområden.

Friskt vatten, rena hav och sjöar

Frågorna om miljön kan vi inte undvika. Våra hav, sjöar och vattendrag är hotade. I arbetet att slå vakt om våra vatten så finns det ett antal organisationer som på flera fronter engagerar sig för att vända utvecklingen. SSDF kan och bör samverka med andra goda krafter oss som värnar den maritima mångfalden. SSDF måste stå tydliga i sitt budskap och associeras som haven- och sjöarnas ambassadörer. Genom dessa samarbeten kan vi förmedla stöd till organisationer som jobbar med hav- och kustrelaterade frågor. Även SSDF kan få stöd för att utveckla miljöarbetet. Det ska inte råda något tvivel om vår hållning till miljögifter och den övergödning som urholkar den marina mångfalden.

Ett av många viktiga forum där samarbeten kan växa är Vattenforum i Almedalen 2017 (4-5/7). Här samlas branschen, idéburna organisationer och andra intressenter för att diskutera och debattera viktiga samhällsfrågor kopplade till våra vatten.
Klimatförändringar förväntas medföra intensivare nederbörd, ökad risk för översvämningar och förorening av vattentäkter där vi hämtar vårt dricksvatten. I sydöstra Sverige och på Gotland hotar vattenbris

Följ med grodan Kai på en resa längs vattnets väg och lär dig om vattnets kretslopp
Följ med grodan Kai på en resa längs vattnets väg och lär dig om vattnets kretslopp

Mångfald i svensk sportdykning

Den värdegrund som den samlade idrottsrörelsen enats om vilar på fyra fundament:

– glädje och gemenskap

– demokrati och delaktighet

– allas rätt att vara med

– rent spel

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Det regleras tydligt i första kapitlet i RF:s stadgar. Avvikelser från denna stadga kan innebära uteslutning ur RF. Det finns skäl att betona att mångfaldsfrågorna inte är något vi väljer. Organisationer som inte delar idrottens värdegrund har inte heller någon plats i idrottsrörelsen. I maj kommer SSDF genomföra en kommittéträff med huvudrubriken Jämlikhet och Mångfald (preliminärt i Sigtuna) och där arbeta med frågor som är kopplade till det som den idrottsrörelse som vi är en del av bestämt.

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter, talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, alla beslut och i all verksamhet och därför måste vi som förbund arbeta målmedvetet med dessa frågor.

Det delmål som skulle vara uppfyllda till RIM 2017 var:

kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent.
andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent.
valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och män.
andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent
– inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån,
– vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
– vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
– vid SF:s landslagsverksamhet.

Vi vet nu inför RIM att dessa mål inte infriats. Därför måste det till mer och hårdare arbete för att nå målen.

 

 

Dykarlycka som förenar

I afton gästar jag nattadyket, som årligen arrangeras av SSDF-föreningen Örebro Sportdykarklubb (ÖSDK).

Nattadyket är en fridykningens höjdpunkt inom ÖSDK och startar alltid med en gedigen säkerhetsgenomgång.  Det blir en rad spännande aktiviteter i Örebro, så som uv- scootrar, discodyk mm. Vid midnatt är det avslutning och för vissa väntar lite nattamat efter en god stund i plurret.
Nattadyket är en fridykningens höjdpunkt inom ÖSDK och startar alltid med en gedigen säkerhetsgenomgång.
Det blir en rad spännande aktiviteter i Örebro, så som uv- scootrar, discodyk mm. Vid midnatt är det avslutning och för vissa väntar lite nattamat efter en god stund i plurret.

Jag kan vid aktiviteter som den ÖSDK genomför förstå den legendariska franska havsäventyraren och filmmakaren Jacques Cousteaus längtan att upptäcka. För barn- och ungdomar så är nattadyket i Örebro kanske en av resorna för att finna skatter i tillvaron. Om tio år kanske någon av de yngre fridykarna sätter kurs mot Grekland för att studera amfororna från Grand Congloué-vraket eller för att delta i ett mästerskap, eller varför inte en olympiad.

Jag tror vi kommer se idrottspersoner från SSDF en dag beträda den olympiska arenan, och även ta plats i det viktiga miljöarbetet som haven så väl behöver

Gemenskap som ger styrka 

Vårens vindar för idag tankarna till en klar himmel med en stilla bris som krusar sjöar och hav. Oavsett om det leker gäddor i vassen eller en grupp lekande delfiner följer ett fartyg på kurs mot nya upptäckter, så är jag förvissad om att fler vill få möjligheten att komma ned i det stora blå. Om det första mötet med vattnet blir i en tempererad pool eller ett dopp i medelhavet med poseidontemplet på Kap Sounion i bakgrunden, spelar de facto mindre roll, då undervattensvärlden och våra vattenidrotter utövas i hela världen.

SSDF är medlemmar i CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), som är en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen är vi en röst att räkna med

Kanske finns det personer i Örebroområdet, som likt Jacques Cousteau, hans fru och deras två söner drömmer om äventyr eller vill göra skillnad för vår maritima miljö. Håll drömmen levande, för det finns en helt ny värld att upptäcka i våra sjöar och hav (kanske till och med i en bassäng).

image

 

Tillsammans blir vi en kraft som också ger fler möjlighet att få uppleva den fantastiska världen under ytan – ÖSDK visar det stora i ett nattdyk redan ikväll.

Den samlade idrottsrörelsen stärker barns rättigheter inom idrotten

Riksidrottsförbundet och Bris inleder samarbete för att öka kunskap och stärka barns rättigheter inom idrotten. Idrottsledare ska få bättre kunskap om barnrätt, och Bris om idrottsrörelsen, allt med syftet att skydda och stötta aktiva barn.

Riksidrottsförbundet har nyligen tillsatt sakkunniga för barn- och ungdomsidrottsidrott som finns i samtliga 19 idrottsdistrikt över hela landet. Som förening, ledare, förälder eller barn kan du vända dig till ditt idrottsdistrikt med frågor för att få råd och stöd. Förutom tidigare utbildning görs nu extra insatser av Bris för att fördjupa kunskapen hos samtliga barn- och ungdomsansvariga om barns rättigheter. Bris kommer även att fungera som löpande stöd och vägledning.

Avtalet innebär även att Riksidrottsförbundet, via Bris kanaler och erfarenheter av att kommunicera med barn, bidrar till att öka kunskaperna bland barn och unga om var de kan vända sig om de har frågor eller funderingar kopplade till sitt idrottande. På så sätt kan barn som behöver stöd eller far illa inom idrotten kontakta Bris direkt för stöd.

Riksidrottsförbundet kommer samtidigt att utbilda Bris om idrottsrörelsen, idrottens drivkrafter och förutsättningar. Det ger Bris kuratorer en fördjupad kunskap för att de vid eventuella samtal som handlar om idrotten, ska kunna sätta barnrättsperspektivet i rätt kontext.

image
90 procent av alla barn och ungdomar är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. För idrottsrörelsen är det ett stort ansvar som kräver att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. Riksidrottsförbundet har sedan tidigare riktlinjer, utbildningsmaterial, diskussionsunderlag, tydliga handlingsplaner som stöd när något inträffar samt forskningsbaserade kunskapsöversikter kring exempelvis sexuella övergrepp.

Sedan december 2013 har idrottsföreningar möjlighet att begära begränsade registerutdrag för anställda, ledare, praktiktjänstgöring samt uppdrag i föreningen om personen i fråga ska arbeta med barn och unga under 18 år. Arbetet med anpassade registerutdrag har Svenska Sportdykarförbundet aktivt arbetat med sedan många år.

image