Ansvarsfulla förströelsespel ökar idrottsrörelsens möjligheter

 

Som ni säkert noterat har Svenska Sportdykarförbundet nyligen slutit avtal med Svenska Spel, där vi under tre år ska arbeta med att få fler i rörelse och därtill i olika forum synliggöra Svenska Spel som aktör på den svenska spelmarknaden. Samarbetet kommer ske i nära dialog och skapa förutsättningar för fler utåtriktade aktiviteter, för att inbjuda fler till våra verksamheter.

En bärande del av satsningen blir en rörelsefond ur vilken vi och andra specialidrottsförbund inom RF kan söka medel för att på föreningsnivå bedriva initiativ och projekt som gör att fler kommer i rörelse. Det kan till exempel handla om att utöka prova-på-verksamheten bland föreningar för att fler barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik, vilket är grunden för att kunna vara idrottsaktiv livet igenom. Fonden kan också stötta projekt som möjliggör samverkan mellan olika idrotter, spontanidrott och gemensam fysisk aktivitet för barn och föräldrar.

Svensk organiserad dykning har mycket att erbjuda för den som både söker fysisk rörelse och bildning. Därför välkomnar vi ett samarbete som kan leda till att fler kommer ned i vattnet, säger Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet.

image

I samhället pågår diskussionen om stillasittande. Idrotten har en nyckelroll att spela i en förändring och har redan påbörjat arbetet mot livslångt idrottande. Tillsammans med idrotten vill vi ta ansvar och bidra till att fler rör på sig, säger Erik Strand, styrelseordförande Svenska Spel.

 

Etiska överväganden

Nyliken jämställdes spelberoende av lagstiftaren med andra missbruk som alkoholism eller drogberoende. Det innebär att individer som utvecklar ett negativt spelande ska beredas hjälp av kommunen eller landstinget att sluta. Det betyder att kommunerna får ett långtgående ansvar att arbeta med frågorna.

Genom beslutet som klubbades i riksdagen den 20 juni kommer spelberoende inkorporeras i såväl socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Bland annat välkomnas detta av Spelberoendes Riksförbund, som i många år arbetat med frågorna om samhällets beredskap för att hantera negativt spelande. Hela 90 procent av dem som söker hjälp via Spelberoendes Riksförbund spelar på nätkasinon.

Under hösten 2015 utsåg regeringen en särskild utredare (Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt) med uppgift att lämna förslag till hur en ny ny spelmarknad skulle kunna utformas.

Intentionen bakom utredningen är att skapa förutsättningar för en spelmarknad med ett förstärkt konsumentskydd, där bland annat krav på måttfull marknadsföring och bättre säkerhet i spelen ska kunna leda till tydligaare förutsättningar för att få verka på marknaden.

Licensen innebär att alla aktörer ska ha behöriga tillstånd. I uppdraget har även funnits att utreda vilken roll staten ska ha på marknaden. Regeringen räknar med ett ikraftträdande den 1 januari 2019.

 

Förbundets samarbete med Folkspel är ett lysande exempel på gott samarbete

Genom förbundets samarbete med Foklspel har det tills idag genererat en behållning till föreningarna på 11 170 000 kr. Det är viktiga medel som ger föreningarna möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Folkspel är föreningslivet egna spelbolag och har genererat hela 16,1 miljarder kronor till Sveriges föreningsliv under de 25 år som Folkspel verkat. Pengar som gått rakt in i föreningarna och gett dem växtkraft. Som tidigare nämnts har SSDF-föreningar erhållit 11 170 000 kr.

Folkspel är en ideell och politiskt obunden organisation som har 74 riksorganisationer, spridda över hela landet som medlemmar. Allt överskott går direkt tillbaka till föreningslivet eftersom Folkspel inte har några privata vinstintressen. På så sätt hjälper Folkspel Sveriges föreningar och riksorganisationer att få en stabil ekonomisk tillväxt.

 

 

Glöm inte bort badhusfrågorna

Sveriges städer växer i rekordfart och det har inte byggts så många bostäder sedan 70-talet. Men det byggs inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. Vad händer med de som växer upp i områden där det inte finns närhet till idrottsmiljöer som badhus, badplatser och andra former av träningsanläggningar?

Hur påverkar samhällsplanering det stillasittande samhället? Barn och ungdomar från starkare socioekonomiska miljöer rör sig mer, vilket visar hur en fungerande infrastruktur och ekonomi ger bättre förutsättningar. Här kan svensk idrottsrörelse spela en viktig roll för att minska klyftan, men det kräver att samtliga kommuner också tar med idrottsföreningarna i planeringen av nya bostads- och stadsområden.

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler vuxna och äldre tränar mer genom närhet till exempelvis trygga badanläggningar, så skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle sannolikt spara mycket i sjukvårds- och sjukskrivningskostnader. Därför berör frågan om idrottsarenor och anläggningar hela Sverige.

I vissa delar av Sverige finns risk att man helt enkelt bygger bort badhus eller inte anpassar anläggningarna till den ökande befolkningsmängden

För svensk undervattensidrott, så är träningsanläggningar hela året nödvändigt. Trenden med att bygga äventyr- och upplevelsesbad synes vara förbi, men badhusens reningsanläggningar och kapacitet måste klara ökat antal badgäster. Träningstiderna för barn och ungdomar måste bli enklare att planera med privatlivets plikter, såsom läxläsning och middagstider. För en uv-rugbyspelare som satsar målmedvetet och tränar några gånger i veckan, så är flera mils restid till en träningsanläggning ganska krävande.

I vissa av Sveriges län så står badhus under akuta renoveringsbehov, men det föreligger också behov av att bygga ut badhusen eller öppna fler anläggningar

Badhusfrågan handlar inte bara om träning och tävling

Det går inte att bortse från vikten av att ge människor förutsättningar att få vattenvana under säkra förhållanden. Det finns mycket vi i civilsamhället kan göra för att förebygga olyckor i vatten.

För det första krävs simkunnighet, som är den enskilt viktigaste faktorn.

För det andra krävs god vattenvana, vilket vi inom Svenska Sportdykarförbundet levererat sedan 1958. Genom alla våra idrotter och utbildningar löper detta som en röd tråd. En klar fördel med svensk organiserad dykning är också att det ger förståelse för variationen i vattentemperatur mm.

För det tredje krävs beredskap om en olycka sker. En Snabb räddningsinsats i vatten med hjärt-lungräddning, ökar chanserna till överlevnad. Det kräver regelbunden träning i vattenlivräddning, HLR och en första vårdinsats.

Passa på att lyssna på våra vänner från Svenska Livräddningssällskapet, som deltog i Sveriges Radios Kropp & Själ:

SLS medverkar i SR Kropp & Själ

Sveriges veteraner hyllas

Idag hyllas och uppmärksammas Sveriges veteraner vid det nationella veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.

Från Svenska Sportdykarförbundet vill vi härmed sända vår hyllning till de kvinnor och män som tjänstgjort i fredens tjänst.

Idag visar Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer upp sin verksamhet ur ett veteran-och anhörigperspektiv. Det förväntas en stor uppslutning till dagen och för många människor är dagen en viktig påminnelse om hur säkerhet och fred många gånger hör ihop. Försvarsmaktens personal gör insatser för fred och demokrati i Sverige och världen över.

Försvarsmakten samarbetar också med flera ideella organisationer. Som exempel finns Svenska Soldathemsförbundet, som är en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar och stiftelser. Svenska Sportdykarförbundet för diskussioner med Soldathemsförbundet om utbildnings och idrottsaktiviteter för militär personal.

En annan förening som gör skillnad är Idrottsveteranerna, som är en ideell organisation som vänder sig till sårade/skadade veteraner. Föreningen stödjer vid träning och tävling med bland annat utrustning, resekostnader och tävlingsavgifter. Internationellt sårade eller skadade stöds med medel som kommer från Försvarsmakten medan nationellt skadade stöds med medel från andra sponsorer. Föreningen är också öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet genom stödmedlemskap eller donationer.

Överbefälhavare Micael Bydén har fattat beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och förtjänstmedaljer. Medaljceremoni kommer att ske i samband med veterandagen.

Svenska Sportdykarförbundet sänder sina hyllningar till militär och civil personal som verkat i fredens tjänst.

Låt alla idrotta!
Låt alla idrotta!

Dykning invid dyktankhuset

I år växer Djurgårdsdagarna till Sverigedagarna på Djurgården. Skärgårdsmässan har blivit en försommartradition för både stockholmare och besökare i huvudstaden i 27 år. Området har växt och omfattningen av aktiviter med det. Svenska Sportdykarförbundets medverkan var begränsad detta år, men vi lyckades fånga några viktiga ögonblick och utgöra viss handkraft vid ioordningställandet av pumphus mm.

image

Svensk dykerihistorisk förening (SDHF) bildades våren 1979 med målsättningen att till eftervärlden rädda det gamla dyktankhuset som enligt Fortifikationsförvaltningens intentioner skulle rivas innan sommaren. SDHF har inte bara bevarat dyktankhuset utan också skapat en mötesplats för människor med dykhistoriskt intresse.

Hasse The "Moses" har målat dyktanken hängandes i en finurlig repanordning.
Hasse The ”Moses” har målat dyktanken hängandes i en finurlig repanordning.

Svenska Sportdykarförbundet är stolt guldsponsor till SDHF, och förlägger en hel del möten och utbildningar vid dyktankhuset. Nu senast anordnades en KSO-kurs i huset.

Passa på att besöka Dyktankhuset på Kungliga Djurgården i Stockholm, som även håller öppet i morgon söndag.
Passa på att besöka Dyktankhuset på Kungliga Djurgården i Stockholm, som även håller öppet i morgon söndag.

Tidningen Sportdykarens chefredaktör Lelle gjorde entré i vattnet iförd tungdykarutrusning. Det var en het dag och vi kan vittna om att Lelle förlorade en hel del vätska vid påklädningen av utrustningen. Flera förbipasserande stannade till och frågade om utrustningen mm. Dessa möten ger tillfälle till många intressanta diskussioner.

SDHF:s ordförande Birgitta får mottaga ett bildcolage föreställande dykning i olja av den f.d. dykflretagaren Rolf.
SDHF:s ordförande Birgitta får mottaga ett bildcolage föreställande dykning i olja av den f.d. dykflretagaren Rolf.

 

Beslut om kvotering för 40–60 representation i styrelser och valberedningar

Riksidrottsstyrelsens förslag till intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls efter diskussioner enhälligt av stämman. Henrik Johansson, förbundsordförande och en av tre stämmodelegater från Svenskan Sportdykarförbundet, riktade en tydlig fråga till Riksidrottsstyrelsen (RS): – vad händer om specialidrottsförbund (SF) inte uppnår målen. Det vill säga, vilka konsekvenser kan förändringen tänkas få i praktiken. RS betonade att man kommer stötta arbetet i de SF som har en resa att göra i denna fråga. Det kommer dock kräva ett målinriktat aktivt arbete för respektive SF att nu aktivt och målinriktat arbeta med dessa frågor.

RF förstärker upp personalkapaciteten för att ge stöd i processen och flera SF kommer också behöva avsätta personella resurser för att i verklig mening arbeta med frågorna. Det är oerhört viktigt att såväl vi inom SF för en tät dialog parallellt med att vi tar del av den hjälp som kommer finnas inom rörelsen.

I den granskning som Dagens Nyheter tidigare gjort, så framkom bland annat: 

Av i dag totalt 547 styrelseledamöter är 35 procent kvinnor. När jämställdhetsmålet sattes, 2011, var procentsatsen densamma.

○ Endast 14 av 71 förbundsordförande är kvinnor. Här har idrottsrörelsen backat med två personer på två år och bara ökat med en person på fem.

○ Av 71 förbund klarar endast 26 styrelser 60–40-målet. Även 2011 var det 26 förbund, men då av 69.

För SSDF var siffran vid DN-granskningen 71% män respektive 29% kvinnor.

Nu är målet klubbat 

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Det kommer krävas ett stort arbete för många SF de närmsta åren. RF kommer även stödja arbetet med att nå målen, såväl personellt och ekonomiskt.

Jämställd idrott är en förutsättning för att framtidens idrott ska vara öppen och välkomnande för alla. Nu är ett beslut om vägvalet fattat i demokratisk ordning. Beslutet är ett tydligt ställningstagande som kommer innebära en hel del arbete. Det kommer bland annat innebära kunskaps- och kompetenshöjning för att nå målen. Det handlar praktiskt om att ändra normer och hierarkier.

Beslutet om intensifierat jämställdhetsarbete innehåller även att Riksidrottsförbundets stadgar i 11 kap. 4 § 4 ändras med ikraftträdande från och med den 1 juni 2021. Ändringen innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbunds styrelse och valberedning. Det är också ett viktigt budskap till alla hårt arbetande valberedningar.

Nu ska vi tillsammans slå in en helt ny växel i detta viktiga arbete som också kommer vara en av punkterna vid kommande kommittéträff.

SSDF:s ordförande talar vid Riksidrottsmötet i Karlstad.
SSDF:s ordförande talar vid Riksidrottsmötet i Karlstad.

 

Samling för vattensäkerhet

Den 16 maj genomfördes ett möte mellan Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och Svenska Livräddningssällskapet (SLS) i Bromma. Vid mötet diskuterade vi utåtriktade aktiviteter och vattensäkerhet.

1898 bildades Svenska Lifräddningssällskapet vid Stockholms slott, som då förkortades SLSR.

1934 tar David Jonason (Mr Jones) tillsammans med engagerade personer från Svenska Simförbundet initiativ till ”Simborgarmärket”, som senare kommer att ägas av SLS och Simförbundet.

1960, det vill säga två år efter SSDF:s tillblivelse så storsatsar Sveriges kommuner på att uppföra simanläggningar, vilket markant ökar möjligheterna till simundervisning och simträning.

1970 kommer flera undersökningar som visar en stigande grad av simkunnighet i Sverige, som kulminerar i slutet av 80-talet med en näst intill hundraprocentig simkunnighet.

1994 gör simkunskap entré i skolans läroplan i och med LPO-94.

1996 sätts den nordiska simkunnighetsdefinitionen av de nordiska livräddningsorganisationerna.

2011 blir simkunnighet betygskriterier i grundskolans läroplan.

2016 är SLS och Finlands livräddningsorganisation värdar för ILSE’s kommittémöte.

SLS bildades inte utan anledning. 1898 drunknade 1100 personer i Sverige. 1970 var det 252 st drunknade. 2016 var det 115 som drunknade.

SLS är likt SSDF en ideell organisation. SLS har 6 400 aktiva medlemmar och därtill 12 000 stöttande medlemmar. SLS består av 24 regionförbund runt om i landet. Under sommaren 2016 har SLS bevakat sex stränder: Ängelholm, Tofta på Gotland, Tylösand, Skanör-Falsterbo, Malmö och Fiskebäcksbadet i Göteborg. Majoriteten av livräddarna som bemannar dessa livräddningsstationer arbetat i grunden ideellt och får endast mat och logi för sitt engagemang.

Barnens livräddningsskola

Sedan 1993 bedriver SLS Barnens livräddningsskola (BLS). Det är utformat för att stötta skolan i sin undervisning för att lära ut bad, båt, is och solvett. Här finns möjligheter att även berätta om signalflagga A.

En tävlande organisation

SLS tävlar i livräddning, dels nationellt men även i Norden, Europa och internationellt. 2016 arrangerades även Militär-VM i Tylösand.

Utbildningar och statistik

2016 utbildade SLS 198 poollivräddare, 27 havslivräddare och 43 juniorlivräddare. Över 1000 personer fick genom SLS HLR-utbildning.

SLS är en bred utbildningsorganisation. Utbildning av simlärare utgör basen i SLS utbildningar. 2016 utbildades hela 450 simlärare av SLS.

Drunkningsstatistiken är en av SLS viktigaste verktyg för att kunna sätta en väl underbyggd strategi för sitt arbete. Månatligen sätter SLS samman statistik över drunkningar i Sverige och sprider informationen i såväl media och egna kanaler. Statistiken analyseras för att söka svar på vilka persongrupper som löper störst risk för tillbud och olyckor i, vid och på vatten. Utifrån analyser kan sedan SLS rikta förebyggande insatser mot de grupper som löper störst risk att hamna i en drunkningssituation.

Samverkan med olika samhällsaktörer

SLS samarbetar bland annat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Konsumentverket och en rad organisationer och företag. Detta för att nå räckvidd med sina kampanjer och visioner. SLS samverkar även med lärarhögskolor för att öka antalet erforderligt utbildade simlärare.

Visste du att kunskapskravet för betyg E i slutet av årskurs 9 är:

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge, och dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider

SLS och SSDF

Likt SSDF är medlemmar i den internationella organisationen CMAS, är SLS medlemmar i International Life Saving Federation (ILS), som är den globala sammanslutning som ansvarar för livräddning och sport kring livräddning. ILS har över 100 medlemsorganisationer.

SSDF och SLS kommer under sensommaren följa upp vårt möte och förbundens läkare kommer upprätta kontakt för att diskutera olika former av samverkan. SLS vision, värdegrund och mission ligger i linje med SSDF:s strävanden. Därför finns goda förutsättningar att samverka i många frågor.

Karin Brand, Generalsekreterare SLS. Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet & Livräddning SLS. Peter Kempi, Utbildningsstrateg SSDF. Henrik Johansson, Förbundsordförande SSDF. Hans Örhagen, Förbundsläkare SSDF.
Karin Brand, Generalsekreterare SLS. Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet & Livräddning SLS. Peter Kempi, Utbildningsstrateg SSDF. Henrik Johansson, Förbundsordförande SSDF. Hans Örhagen, Förbundsläkare SSDF.

 

9 sidor dykning i Dagens Nyheter

Jag frukosterar innan ännu en lördag med föreningsadministrativt arbete som väntar. Läser mina morgontidningar och finner i dagstidningen Dagens Nyheter (DN) hela 9 sidor fängslande text och bilder om dykning i Tuna Hästberg, en f.d, gruva som drevs från 1400-talet till 1968. Jag läser om marinbiologen Filippa Ek som började sin dykbana med snorkling, fridykning för att sedan blir sportdykare med med tekniskt intresse.

Filippa intervjuas om vad dykningen betytt i hennes liv. Filippa beskriver hur fridykningen bland annat fått henne att stå emot grupptryck och givit självförtroende och respekt för naturen. Filippa är inte hörande, men kommunikationen under vattenytan fungerar bra, vilket ni bland annat kan läsa mer om i dagens fina artikel.

Reportaget i DN fångar upp flera aspekter av sportdykningen och visar på en verksamhet som gör skillnad för såväl individ och natur.
Reportaget i DN fångar upp flera aspekter av sportdykningen och visar på en verksamhet som gör skillnad för såväl individ och natur.

Inom Svenska Sportdykarförbundet finns människor med olika former av funktionsvariationer och förbundet kan samverka med andra aktörer inom den samlade idrottsrörelsen kring både bredd och elitverksamhet.

image

 

Dövidrottsförbundet firade 100 år 2013, och med anledning av firandet visades en utställning om svensk dövidrott på Riksidrottsmuseet. Nu gör Riksidrottsmuseet om sina utställningar och skapar flera platser för möten. Reportaget om gruvdykning skulle kunna vara en perfekt utställning vid museet, som även speglar nutidens idrott.

Svenska Dövidrottsförbundet bildades den 6 november 1913 och består idag av 47 klubbar med cirka 5.000 medlemmar. 1995 blev förbundet invalt i Riksidrottsförbundet. Svensk dövidrott erbjuder barn, ungdomar och vuxna idrott i en teckenspråkig omgivning. Förbundets stora engagemang syns inom bredd- och elitidrotten.

En lördag i maj med 9 sidor dykning är värd att uppmärksamma. Tack till Filippa Ek som berättade om sin väg inom dykningen för Lars Lindqvist. Tack till Jonas Lindkvist, för fantastiska bilder. Slutligen en applåd till DN som idag erbjuder 9 sidor dykning. 

 

Vi dyker ned i det blå för miljön

Nyligen kom jag i samspråk med en småbarnsfamilj, som likt mig stod och blickade ut över det öppna havet. Mamman i familjen sa: ”tror ni barnen kommer uppleva fiska vatten och blåa oaser när de blir äldre”. Det blev tyst en längre stund. För egen del tänkte jag så det knakade, framförallt på varför jag inte omgående svarade jakande på frågan. Pappan svarade: ”jag hoppas verkligen det”. Jag fann mig till slut och svarade: ”det måste vi verkligen jobba för”.

Nedskräpning i våra hav, sjöar och vattendrag är sedan flera år ett reellt miljöproblem. Många miljoner ton plast hamnar i haven varje år. I Sverige har regeringen satt fokus på frågorna, men betydligt mer måste till för att fler ska få uppleva våra vatten i framtiden. Insatserna handlar både om att minska mängden plast som hamnar i havet och att hantera den plast som redan hamnat där. Plast inom hushållen är bara en del av alla plaster som hamnar i naturen.

Årligen förbrukas nästan 2 miljarder plastpåsar i Sverige. Många går direkt från butiken till soptunnan

Idag är det bara 10% av alla plastpåsar som samlas in. Endast 50% av dessa plastpåsar återvins, och resten skeppas vidare till fjärran länder. Det är en av orsakerna till att det idag finns sex gånger fler plastpartiklar än plankton i Stilla havet. Det sker flera lovvärda intiativ för att minska nedskräpningen med plast. Ett sådant är att panta plast, vilket bland annat matvarukedjan Hemköp kommer arbeta med. Här gör organisationer som Städa Sverige reell skillnad. Genom att sätta ett återvärde på exempelvis plastpåsar kan det leda till att fler återlämnar plast så avfallet kan hanteras på ett klokt sätt.

Visste ni att tidningen Sportdykaren är svanenmärkt?
Visste ni att tidningen Sportdykaren är svanenmärkt?

Vi som ägnar oss åt olika former av sportdykning är helt beroende av livskraftiga vatten. Vi är inte sällan också de första som ser synbara förändringar under ytan. När våra föreningar städar i vatten , älvar och vid stränder så är det ett ställningstagande. När vi rapporterar in förändringar i den maritima miljön till länstryrelser och miljövårdande myndigheter är det ett aktivt handlande. I sommar kommer SSDF till Almedelen med appellen ”Idrott & Vattenmiljö”. Det kan och ska det tolkas som ett tydligt ställningstagande.

Människor skyddar det som de älskar. Men hur kan man skydda något man inte ser Jacques-Yves Cousteau (1910 – 1997)

Vi sportdykare kommer inte tiga. Vi kommer slå vakt om den maritima miljön och aktivt arbeta för att haven, sjöarna och vattendragen bevaras och skyddas. Det är också vårt huvudbudskap vid Almedalen sommaren 2017. Idrott och vattenmiljö går  hand i hand.

När allt kommer omkring handlar det om ansvar. Cousteaus budskap gäller: ”Det vi älskar skyddar vi”.