Dykning – framtidens samhällsviktiga och miljömedvetna idrott

 

Vi går nu in i förbundets 59e verksamhetsår. Hela idrottsrörelsen behöver utvecklas, men samtidigt måste varje idrottsförbund värna sin egen särart och vårda sin historia. Tillbakablickar kan ofta ge kunskap om hur vår rörelse antagit utmaningar och brottats med olika frågor. Efter att som förbund bedrivit föreningsverksamhet, tävling och utbildning i 59 år, kan vi kosta på oss att tycka till om såväl dykning och svensk idrott.

Michael och Henrik från förbundsstyrelsen vid förbundets kansli vid Idrottens hus.
Michael och Henrik från förbundsstyrelsen vid förbundets kansli vid Idrottens hus.

Finns det då goda skäl för beslutsfattare och samhället att lyssna till den idéburna idrottsrörelsen? Ja, utan tvekan så är det nödvändigt. Svensk idrott har idag 3,2 miljoner medlemmar och drygt 650 000 ideella ledare i cirka 20 000 föreningar. Den viktigaste orsaken till engagemanget i föerening är att det ger så mycket tillbaks. När en dykinstruktör ger sig ut med adepterna i ur och skur eller under en kväll i simhallen nöter in livräddningsmoment, så är det ett direkt kvitto på ett samhällsvärde. Vår verksamhet är öppen för alla oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. Vi bedriver i föreningarna en verksamhet som också omsluter personer med fysiska och psykiska variationer och speciella behov. Det ska vi bli bättre att berätta om.

Engagemang i en förening får inte bli en fråga om sociala och ekonomiska förutsättningar. Samhällets stöd är i detta avseende helt avgörande. SSDF:s aktiva roll i Riksidrottsförbundet visar vår ambitionsnivå – Vi ska vara med i det demokratiska idéarbetet från ax till limpa och stå upp för det vår rörelse arbetar för.

Samtidigt står SSDF och många idrotter i Sverige inför hot och utmaningar. Vi har sett en uppluckring av ideell föreningsverksamhet och privat näringsverksamhet. Risken att den historiskt tydliga gränsen mellan föreningar och företag suddas ut, är påtaglig. Här måste vi inom idrotten slå vakt om skillnaderna. Föreningslivet ska inte stå i konflikt med marknadens aktörer. I många avseenden är vi beroende av varandra. Men skillnaden finns och ska finnas.

Under de senaste åren har en rad myndigheter i sina beslut likställt ideella föreningar med företag. I vissa fall av fullt förklarliga skäl då verksamheten i vissa fall tenderar att formas som koncerner med dotterbolag e t c. Terminologin som används kan i vissa fall upplevas som en del av marknaden. Föreningslivets särart måste tydligt beskrivas i konkurrenslagen, vilket i lika stort avseende handlar om att tillvarata fria företagares villkor och förmåga att kunna bedriva verksamhet. Det ska aldrig råda något tvivel om associationsformen i mötet med medlemmar eller kunder. Den ideella sektorn vilar på medlemmars engagemang, vilket också varit grunden till att allmännyttiga ideella föreningar och idrottsföreningar har haft en gynnad särställning avseende skatter och avgifter.

Det måste exempelvis bli enklare att vara aktiv som kassör i en förening exempelvis. Här finns idag tekniska applikationer som gör det ekonomiska arbetet enklare och faktiskt roligare.

Jubileumsåret 2018 (SSDF:s 60-års dag) faller samman med valåret 2018. Men dessförinnan har vi både förbundsmöten och dykmässor att se fram mot.

Ni missar väl inte kommande dykmässa, som äger rum den 18-19 mars vid Nacka Strands Mässan. Även i år blir det fullt av aktiviteter för alla åldrar. Den populära och mycket eftertraktade barnhörnan kommer vara tillgänglig i år igen. Barn och ungdomsaktiviteter är ett givet inslag hos varje dykförening som vill växa. Årets upplaga av DykMässan erbjuder många fler föreläsningar med nya aktörer, från när och fjärran.

2017 års dykmässa kommer vara en plats för möten - för människor i alla åldrar.
2017 års dykmässa kommer vara en plats för möten – för människor i alla åldrar.

 

Bland annat kommer CMAS-president, Anna Arzhanova, gästa Dykmässan. CMAS arbete för den maritima miljön är mycket viktigt och kommer belysas under mässan. Våra nordiska systerförbund kommer även finnas på plats, och så flera av Sveriges dykföreningar.

Läs mer om Dykmässan här

Sportdykning är beroende av såväl simhallar som friska vatten

Sveriges storstäder växer och bostadsbyggandet påminner om 1970-talets stora byggprogram.
Det byggs dessvärre inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet.

Det är inte heller självklart att idrottsrörelsen bjuds in till dialog kultur- och fritidsförvaltningarna, när frågor om idrottsanläggningar (hör inkluderar vi simhallar) planeras. Hela 40 svenska kommuner saknar dessutom en simhall som är öppen för allmänheten, visar en genomgång som SVT Nyheter nyligen gjort. Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) har vid upprepade tillfällen belyst vikten av att kommunerna erbjuder simhallar till invånarna och nyligen belyste Svenska Livräddningssällskapet (SLS) behovet då man ser sjunkande siffror i simkunnighet. SSDF:s verksamhet är ofta helt beroende av ändamålsenliga anläggningar till en rimlig kostnad. De sista decennierna har många bad- och simanläggningar ändrat driftform och antalet anläggningarna som förlagts ut på extern entreprenad har ökat. Antalet badgäster har på vissa håll ökat kraftigt och vattentemperaturen har höjts, vilket skapat ökade kostnader. Detta påverkar SSDF:s föreningsverksamhet. I vissa fall med stängda anläggningar och försämrad tillgång till träningstider.

image
I Plan- och bygglagen står det i 2 kap. § 7: ”Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av a det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse…”.

 

Dykaren som miljöambassadör 

Även sjöar, hav och andra vattenkällor är arenor där SSDF:s föreningar verkar. Här är vi lika mycket miljöambassadörer som utövare av dessa fantastiska utrymmen av liv och rörelse. SSDF följer resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska vattenområden. Är det några som tidigt kan se förändringar i vattenmiljön och det maritima landskapet, så är det Sveriges dykare. Lite förenklat kan man säga att vi också bedriver en form av direkt miljöövervakning som ökar kunskapen om miljötillståndet i våra vatten. Sverige är ett land omflutet av vatten och med mängder av vattendrag, vilket tillsammans med en stark allemansrätt ger utrymme för många att upptäcka det som finns under vattenytan. SSDF kan även här bidra till värdefull information och synpunkter vid den kommunala samhällsplaneringen för att slå vakt om den maritima miljön.

Den samlade idrottsrörelsen anser att Idrotten ska vara en naturlig del i byggandet av den hållbara staden/samhället. Idrottsanläggningar- och miljöer behöver bli ett givet inslag i samhällsplaneringen för att alla ska ha möjlighet a idrotta och träna. Det är också vik gt a idrottsföreningar får tillgång till alla typer av anläggningar till en rimlig kostnad oavsett vem som äger eller ansvarar för driften av anläggningen.

Det finns kommuner som satsar på bad- och simhallar samt slår vakt om den maritima miljön. SSDF vill vara ett stöd för att fler kommuner ska se sammhållsvärdet av en levande idrott året runt. Debatten som är kopplad till Sveriges badhus innehåller även frågan om separata badtider för kvinnor och män, den fysiska säkerheten och behov av renoveringar.

Svenska Sportdykarförbundet kommer i oförminskad styrka fortsätta att slå vakt om Sveriges bad- och simhallar och berätta om de samhällsekonomiska vinster ett aktivt idrottande i vatten innebär. På sikt är det helt enkelt för dyrt att inte ha bad- och simhallar, då dessa skapar gemenskap och hälsa. Vi kommer även stärka vårt arbete för en hållbar maritim miljö.

image

SSDF:s medlemsförsäkring

 

SSDF har förhandlat fram ett nytt försäkringsbrev/avtal för 2017. Vår premie är densamma som förra året. En nyheten för i år är att det är ett ny version av idrottsvillkoret som nu heter I16. Där har vi nu för första gången fått in ett tillägg för ”tryckskillnadsskada” och ”merkostnader för hemresa” istället för att ha ett löst blad med extravillkor. Ni hittar tillägget på sidan 18 i försäkringsvillkoret.

Det nya villkoret samt den nya försäkringsinformationen hittar ni här:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/sportdykning

Du som är aktiv inom Svenska Sportdykarförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd.

 

image

Rak kurs mot 2017

Nu lackar det mot jul och nyår. I skrivande stund har många föreningar avklarat julbord och traditionella decembermöten. 2017 står för dörren och snart blir 2016 historia. Några föreningar kommer dyka in det nya året, vilket är en fin tradition som kan mäta sig med vilket fyrverkeri som helst.

Idrottens ekonomi

I dagarna kommer i vanlig ordning regleringsbreven gällande statens stöd till idrotten från regeringen. Som tidigare utlovats i budgetpropositionen får svensk idrott en ökning av idrottsanslaget. Ökningen är huvudsakligen uppdelad i tre delar: en generell uppräkning på 8,2 miljoner kronor, stöd för arbetsmarknadsinsatser, 7,5 miljoner och särskilda medel för intensifierat arbete i segregerade områden, 14 miljoner. Därtill kommer ökat bidrag till insatser mot doping (1,8 miljoner kr), ökat bidrag till idrottsforskning (1 miljon kr) samt till Riksidrottsgymnasier (1 miljon kr).

I budgetpropositionen aviserades en generell höjning på 11 miljoner kronor vilken i regleringsbrevet alltså blev 8,2. Regeringen valde att istället lägga 2,8 miljoner kronor på öronmärkta poster, vilket kommer att kräva ändringar i RF:s preliminära budget. Det kommer dock inte att påverka stödet till specialidrottsförbunden från RF. Under veckan har RF möten med idrottsministern och tjänstemän på regeringskansliet där RF kommer diskutera regleringsbrevet.

Idrott som medför bildning

Det är tydligt att idrotten blivit större än idrottsanslaget, ett exempel på det är att man från politikens håll prioriterar samverkan med idrotten när det gäller att skapa jobb. Idag har RF träffat utbildningsminister Gustav Fridolin kring frågan om idrott och rörelse i skolan. Och den 27 januari har RF och Riksidrottsuniversiteten ett möte med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning, där samverkan mellan idrotten och akademin kommer att diskuteras.

Svenska Sportdykarförbundet tycker att samverkan med skolor, från lågstadie till universitet, är viktigt för att skapa naturliga kopplingar och möjlighet till idrott. Under åren har bland annat uppmärksammat Örebro kommun som satsar på idrottsinriktade gymnasium. Vi kan även glädjas åt att en av medlemmar i en av förbundets medlemmsföreningar fått ett elitstipendium.

Under julveckan kommer SISU-Idrottsutbildarna att få sitt slutliga regleringsbrev. För någon vecka sedan kom dock besked om extra anslag till SISU-Idrottsutbildarna då regeringen avsatte pengar till studieförbunden i en satsning kallad ”Svenska från dag ett”. Satsningen ger stöd till studieförbund för att stärka kunskaper i svenska språket, samhällsinformation samt stöd för att främja deltagande i arbets- och samhällslivet för nyanlända. 135 miljoner kronor fördelas mellan de elva studieförbunden.

Integration genom idrott öppen för alla

Idrottens arbete med nyanlända har gjort stor skillnad under året. Insatser har gjorts i nästan alla kommuner och distrikten har på ett bra sätt koordinerat arbetet. Inför 2017 har även 19 specialidrottsförbund (bland annat Svenska Sportdykarförbundet) beviljats bidrag för att utveckla sitt arbete med integration i både nationella och regionala satsningar. Nu ska vi arbeta långsiktigt för en stark inkludering även över tid. Många dykföreningar gör ett lovvärt arbete i dessa frågor redan idag.

Intressepolitiskt program för svensk idrott

Den 26 januari kommer RF/SISU ha en lansering av det intressepolitiska programmet. I det intressepolitiska programmet har den svenska samlade idrottsrörelsen sammanställt de viktigaste områdena där idrotten påverkas av politikens beslut. Det kommer beslutas vilka som är de viktigaste idrottsfrågorna inför valet 2018. Till lanseringen kommer politiken, myndigheter, media och andra ideella organisationer bjudas in. Svenska Sportdykarförbundet finns med i dessa dialoger.

Idrotten som arbetsmarknad

En politisk fråga där RF under hösten har tagit några steg framåt i och med aviseringen om ökat statligt stöd, är arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Fem pilotdistrikt har utsetts för att testa en modell som innebär att distrikten samordnar arbetet i samverkan med Arbetsförmedlingen. Distrikten ska erbjuda föreningar och förbund möjlighet att få extra arbetskraft i form av långtidsarbetssökande som ska få möjlighet att arbeta inom idrotten i kombination med att de får kompetensutveckling. De aktuella pilotdistrikten är: Västerbotten, Gotland, Västergötland/Väst, Stockholm och Skåne/Blekinge.

Parasport – OS/Paralympics 2026

Den 4 februari sker en konferens om inkludering av Parasport. Samtliga specialidrottsförbund har fått en inbjudan under veckan. Syftet med konferensen är att diskutera nyckelfrågor i den handlingsplan som RF fick i uppdrag av RF-stämman 2015 att ta fram i samverkan med Parasportförbundet och andra berörda SF. Frågor som ekonomiskt stöd för inkludering av paraidrott och ett kompetenscenter som ska stödja specialidrottsförbunden och föreningar kommer att diskuteras. Det är ett viktigt möte för Svenska Sportdykarförbundet att delta vid. Vi vill påverka arbetet och stödet för inkludering av Paraidrotten framöver och kommer under 2017 arbeta mer med frågor som är kopplad till dykning för individer med funktionsvariationer.

När det gäller frågan om att arrangera OS/Paralympics 2026, så har RF, SOK och Parasportförbundet en tät kontakt med Stockholm stad som nu utreder frågan. Stockholms stads utredning kommer att presenteras en bit in på det nya året. Under vintern kommer specialidrottsförbunden att bjudas in till ett informationsmöte rörande OS/Paralympics 2026. Hållningen från RF:s sida är fortfarande att staden måste ta ställning innan den samlade idrottsrörelsen fastställer sin slutliga position i frågan.

Våra systerförbund från de nordiska länderna kommer finnas närvarande vid Dykmässan som går av stapeln den 18-19 mars 2017.

Läs mer om Dykmässan

Till sist

Förbundsstyrelsen, kansliet, kommittéer och arbetsgrupper vill tacka för stort engagemang under året. Vi känner att det finns en stark utvecklingsenergi i föreningarna.

Den sista december är sista dagen för föreningarna att inkomma med motioner till förbundsmötet, så ta chansen att påverka vår gemensamma framtid.

God Jul och ett Gott Nytt År och ett stort Tack för ett bra år tillsammans.

Vi är ett förbund - Svenska Sportdykarförbundet i föreningarnas tjänst sedan 1958.
Vi är ett förbund – Svenska Sportdykarförbundet i föreningarnas tjänst sedan 1958.

 

Adventshälsning från förbundsstyrelsen

I skrivande stund råder snöfall, blåst och halka i Stockholmsområdet. Från olika delar av landet rapporteras om advetspynt i klubbstogorna.

Trots vinterskrud och jäkt inför julen så fylls badhusen med aktiviteter och kanske flyger några av er iväg till varmare breddgrader för dykning lagom till jul och nyår.

Inom kort kommer Förbundsnytt där vi bland annat berättar om vad som hänt sedan förra numret och vad som ligger framför oss, dels som dykförbund, dels som en del av den samlade idrottsrörelsen.

Förbundsstyrelsen har beslutat att förbundsmötet kommer hållas i Nacka Strand, Stockholms län den 1-2 april 2017. Kungörelse kommer i förbundets officiella kungörelseorgan.

 

image

Gör er mening hörd – skriv motioner

Om er förening beslutar att skriva en motion så använder ni er demokratiska möjlighet att påverka förbundets riktning. En motion kan lite förenklat sägas vara ett förslag till förändring som behandlas av förbundets högsta beslutande församling, nämligen förbundsmötet.

En motion till Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte i april kan handla om i stort sett vad som helst som har en direkt eller indirekt anknytning till förbundets verksamhet. För att undvika motioner som är ofullständiga, alltför vaga eller svårtolkade, så presenterar förbundsstyrelsen en motionsmall.

Att skriva en motion är inte svårt. För att motionens innehåll och syfte ska förstås finns dock vissa ting att ha i åtanke:

– En gyllene princip är att försöka skriva kort, klart och koncist.

– Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.

– Ta endast upp ett ämne per motion (lämna istället in flera motioner om föreningen har flera ämnen som ni önskar få behandlade.)

Motioner ska vara Svenska Sportdykarförbundet tillhanda senast den sista december.

Förbundsstyrelsen kommer inför förbundsmötet bemöta motionen och antingen yrka bifall eller avslag. Förbundsmötet beslutar dock i demokratisk ordning om motionen vinner bifall eller blir avslagen.

Så kan er förening skriva en motion:
– Rubrik
– Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om (motionen ska kunna användas i föredragningslistan till förbundsmötet och protokollet från förbundsmötet).

– Beskriv bakgrunden till varför er motion behöver lyftas vid förbundsmötet.

– Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra exempelvis en förbättring, men också för att underlätta för de som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

– Beskriv hur Svenska Sportdykarförbundet kan förändras eller vilken åtgärd man önskar ska bli vidtagen genom motionen.

– Varför finns det ett behov?

– Resonera gärna över vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

– Förslag till beslut. Beskriv ert förslag till beslut och yrkande. Vad ska beslutas enligt er motion?

– Undertecknande med behörig firmatecknare för föreningen (motioner kan även skickas per e-post som leder till mottagningskvitto).

Du kan läsa mer om vad som gäller i Svenska Sportdykarförbundets stadgar.

Förbundet tillönskar er alla en riktigt fridfull 1a advent! 

image

GVSDK – djupfridykarläger på Gozo

Götaverkens sportdykarklubb (GVSDK) arrangerade ett djupfridykarläger på Gozo vecka 44.

GVSDK har idag 10 ungdomar som gör 25-30 meter på lina. Flera föräldrar lyckades också riktigt bra under kursen som Peter B från Fridykningskommittén höll i.

Förbundstyrelsen vill tacka för en väl utförd aktivitet som omslöt hela familjer. Tack!

Vi vill tillsammans med GVSDK särskild tacka Peter B från FK – för fantastiskt engagemang och högt säkerhetstänkande.

Här kommer också ett stort tack från 60 fridykare från GVSDK som Peter B har lärt fridyka oavsett ålder.

Tittar ni nog så ser ni Peter längst bak lite till höger om mitten. 

Djupfridykning på Gozo
Djupfridykning på Gozo

En intensiv SSDF-helg

 

Det var en intensiv SSDF-helg både i Sverige och Norge.

Under helgen gick det europeiska juniormästerskapet i undervattensrugby av stapeln i Sandefjord i Norge, och tävlingarna sändes direkt via länk – vilket många uppskattade. Bra kämpat till alla tävlande och funktionärer.

image

Resultat från junior-EM i Norge.
Resultat från junior-EM i Norge.

 

FRIKS hölls i Göteborg under helgen och en av huvudfrågorna som diskuterades var ”hur behåller vi ungdomarna”. Kreativa samtal och grupparbeten ägde rum. Tack för ett väl utfört FRIKS allesammans.

Flera intressanta föreläsningar genomfördes vid FRIKS 2016 - vår egen Fridykarriksdag.
Flera intressanta föreläsningar genomfördes vid FRIKS 2016 – vår egen Fridykarriksdag.

 

Riksidrottsforum gick av stapeln i Falun, där flera diskussioner om framtiden avhandlades. Förbundet förde även samtal med Folkspel, Swedbank och Folksam.

Riksidrottsforum (RIF) i Falun handde om framtidens idrottsrörelse. Hur stakar vi tillsammans med 70 andra specialförbund ut vägen mot Svensk idrotts gemensamma mål 2025, var en av flera frågor.
Riksidrottsforum (RIF) i Falun handde om framtidens idrottsrörelse. Hur stakar vi tillsammans med 70 andra specialförbund ut vägen mot Svensk idrotts gemensamma mål 2025, var en av flera frågor.

Vi arbetar aktivt i en dialog med Folksam, för att få en så ändamålsenlig och bra försäkring som möjligt. Behoven förändras, varför en tät kontakt med vår försäkringsgivare är viktig. Folksam har även förvärvat Trygg Hansa nyligen. Swedbank höll nyligen en mycket uppskattad finansdag för idrotten och vi passade på att framföra förbundets beröm för denna lärorika dag.

Swedbank fick beröm för den idrottsinriktade finansdagen som hölls nyligen.
Swedbank fick beröm för den idrottsinriktade finansdagen som hölls nyligen.

Bland annat diskuterades ”Årets eldsjäl” med Folkspel. Under hela 2016 kan ni nominera Eldsjälar till Årets Eldsjäl. Folkspel kommer ha fem olika kategorier av Eldsjälar under året. Ni nominerar i den karegori ni tycker att just er Eldsjäl passar bäst. Den öppna kategorin kommer att vara öppen hela året fram till 15 januari 2017. I mars 2017 kommer Folkspel att utse en vinnare i varje kategori och vem av de fem som blir årets stora Eldsjäl 2016.

Förbundsordförande Henrik Johansson i samtal med Helen Eriksson, som är ansvarig för riks- och specialförbund på Folkspel.
Förbundsordförande Henrik Johansson i samtal med Helen Eriksson, som är ansvarig för riks- och specialförbund på Folkspel.

Hur ni nominerar ”Årets eldsjäl” kan ni läsa mer om via denna länk:

Läs om hur ni nominerar Årets eldsjäl här

image

Inom kort kommer vi lansera en nya Facebooksida, vilket inte kommer undgå någon. Den gamla sidan kommer finnas kvar en tid under övergången. Föreningarna kommer inom några veckor få Förbundsnytt.

Förbundet önskar er alla en fin novembermånad med mycket dykning, träning och mötessammankomster.

Lyckönskningar och tankar inför helgen FRIKS

 

Till helgen äger FRIKS rum i Göteborg. Jag är just denna helg vid Riksidrottsforum i Falun, som handlar om framtidens idrottsrörelse. Hur vi inom idrottsrörelsen gemensamt kan staka ut vägen mot Svensk idrotts gemensamma mål 2025. Det kommer även bli flera samtal om frågor som berör idrottens villkor idag.

Ändamålsenliga badhus

Från Svenska Sportdykarförbundet fäster vi stor uppmärksamhet vid den fysiska samhällsplaneringen som regleras i plan­- och bygglagen. Kommunerna ansvarar för planeringen. Svenska Sportdykarförbundets påverkansarbete handlar bland annat om att påvisa fördelarna med tillgängliga idrottsanläggningar. Rimliga tider att kunna utöva träning på mm.

Under 1950­ och 1960­-talet var det vanligt att kommunen planerade för hela nya stadsdelar som skulle erbjuda boende, service, kommunika­tioner, idrottsanläggningar e t c och som senare byggdes ut och finansierades i ett sammanhang av kommunen. Idag planerar kommunerna på ett annat sätt. Mark­anvisningar lämnas till olika intressenter som ansvarar för sin egen del och som i regel vill få ut mest avkastning av den anvisade marken.

Idrottsanläggningar (exempelvis badhus) är dyra att projektera och bygga. Anläggningarna kräver drift och underhåll. Det är idag få aktörer som vänder sig till kommunerna med önskemål om att få planlägga och bygga badanlägg­ningar. Kommunerna själva håller i budgeten och kommunens ekonomi. Även om anläggningarna uppskattas av allmänheten och har betydelse för folkhälsan, så är det sällan anläggningar som ger ekonomiskt överskott. Den höga takten i bostadsbyggandet och höga efterfrågan av bostäder leder i många fall till att badanläggningar glöms bort. I och med den starka urbaniseringen finns en påtaglig bostadsbrist i de växande städerna. Vilket i sin tur leder till förtätning och många gånger för snabb samhällsplanering, där infrastruktu­rella funktioner glöms bort.

Det finns också en risk för att badanläggningar på landsbygden lever farligt i ekonomiskt tuffa tider där underhåll av idrottsanläggningar blir kännbara utgifter som ställs mot kärnverksamhet som skola och omsorg. Svenska Sportdykarförbundet vet vilket samhällsekonomiskt värde vår föreningsverksamhet bidrar med. Välmående och folkhälsa är svår att mäta i realtid. Fridykning är mer än idrott och ger ett stort mervärde i form av god vattenvana och kunskaper i vattensäkerhet.

image

När en kommun planerar uppförande av bassänger så bör man tidigt vara vaken för om det är tänkt att kunna fungera som en simhall bassänger för plask och lek eller äventyrsbad. En för våra föreningar ofta viktig fråga är om en djupdel planeras. Flera kommunerna lägger dessutom ut mer av sitt ansvar för drift till privata entreprenörer, varför ägardirektiv som värnar den ideella idrotten är viktig att skriva in i driftavtalen.

Många badanläggningar byggdes i slutet på 60-talet och i början på 70-talet då det skedde en omfattande kommunsammanslagning i Sverige. Flera badanläggningar är idag rejält slitna. Hela 50% av landets badanläggningar kommer att fylla 50 år före år 2020. Det finns ett stort behov av renoveringar och nybyggnationer i landet inom de kommande åren. Flexibla lösningar är också en tydlig trend på nya anläggningar. Undervisningsbassänger byggs idag med höj och sänkbart mellangolv. En hoppbassäng står ofta tom på dagtid och då kan den användas till simundervisning på ett djup om cirka 70 – 90 cm. Tidig eftermiddag kan ett badhus erbjuda vattenträning på 120 – 140 cm djup, för att sedan avsluta dagen med fem meters djup och då används bassängen som hoppbassäng och som träningsbassäng för UV- rugby och sportdykning.

Samtal med MSB på Skydd och säkerhetsmässan.
Samtal med MSB på Skydd och säkerhetsmässan.

Uppskattningar har gjorts som pekar på ett investeringsbehov på 8 – 10 miljarder kronor fram till 2020. Bland Sverige kommuner har det också uppförts nya bad i bland annat i Umeå, Eskilstuna, Malmö, Sjöbo, Alingsås och Ängelholm. Projektering pågår i ungefär lika många kommuner. Där är våra synpunkter viktiga.

Jag önskar alla deltagare på årets FRIKS en spännande helg med många upptäckter och nya bekantskaper. Vid FRIKS finns från förbundsstyrelsen Anders, Magnus och Michael. Även vår utbildningsstrateg Peter finns på plats.

 

image

Idrottshälsningar,

Henrik Johansson
Förbundsordförande

Idrottsgymnasium som bidrar till sportdykningens utveckling

image

Hösten 2017 startar Örebro kommun ett samlat Idrottsgymnasium i Virginska gymnasiets lokaler. Idrottsgymnasiet kommer skapa goda möjligheter som möter ungdomars intresse att kombinera idrott och studier.

Idén med Idrottsgymnasiet är att skapa en idrottsvänlig studiemiljö som gör att elever klarar sina studier utifrån sin ambitionsnivå, samtidigt som de gör en satsning på sin idrott. Svenska Sportdykarförbundet välkomnar Örebro kommuns satsning och ser flera goda möjligheter att inkludera förbundets idrotter i verksamheten.

Program som kommer att erbjudas inom ramen för Idrottsgymnasiet Örebro är:

– Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap
– Naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap
– Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
– Barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och hälsa

 

Igår besökte jag Örebro universitet för att ta del av deras undervisning i friluftsaktiviteter för lärarstudenter. Idrott och friluftsliv finns med i läroplanen och här finns utmärkta tillfällen att samverka med olika skolor, inom såväl grundskola, gymnasieskola och högskola.
Igår besökte jag Örebro universitet för att ta del av deras undervisning i friluftsaktiviteter för lärarstudenter. Idrott och friluftsliv finns med i läroplanen och här finns utmärkta tillfällen att samverka med olika skolor, inom såväl grundskola, gymnasieskola och högskola.

 

En viktig bro till elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet som delas ut varje år till elitidrottare på landslagsnivå som studerar på minst halvfart på universitet, högskola eller annan postgymnasial utbildning har sin naturliga koppling till landets idrottsgymnasium. Det är lovvärt att Svenska Spel ökat stödet, vilket resulterat i att 75 idrottare fått 50 000 kronor vardera.

En föreningsmedlem från en SSDF-förening var i år en av de 75 idrottarna som erhöll stependiet, vilket vi tidigare skrivit om på denna blogg.
Max Lindqvist fick elitidrottsstipendiet 2016-2017. Antalet sökande var 399 idrottare från 55 olika specialidrottsförbund. Av de 399 sökande var 214 kvinnor (54 procent) och 185 män (46 procent).

Bland Max Lindqvist meriterna hittar vi:

VM Djup 2015 – 86m – top 10
LagVM 2014 – Laget kom på 6e plats
LagVM 2012 – Laget kom på 6e plats
VM Djup 2011 – 61m CNF, rött kort pga otillåten vändning
SM Pool 2011 – Vann totalpoäng
SM Djup – Vann totalpoäng

Tävlingsrekord:

DYN: 185m
DNF: 130m
STA: 6:02
CWT: 93m
CNF: 57m
FIM: 75m

Möjligheter som ger resultat 

Möjligheten att kombinera en elitsatsning med studier på akademisk nivå blir allt viktigare för elitidrottare av flera skäl. Genom att kommuner satsar på idrottsgymnasium skapas goda möjligheter att förena målmedveten satsning på idrott med studier. De kommuner som erbjuder en stimulerande idrottsmiljö ska vi från svensk idrott stötta. Vi gör det bland annat redan idag genom samverkan men också genom att komma med goda idéer som exempelvis kan ge blivande lärare kunskap om de fördelar våra idrottsgrenar och aktiviteter kan bidra till.

Genom SISU finns en hel del litteratur om idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition och idrottsfysiologi, vilket vi ska använda i vår verksamhet för att nå bästa möjliga resultat. Skolor som inte blir vägskäl utan möjliggör en idrottskarriär är viktiga att slå vakt om.

Platser för möten med skolan

Det är inte alla gånger den tempererade bassängen eller det lokala vattendraget är mötesplatsen med blivande idrottsvänner. Därför var platsen vid brasan vid temadagen om friluftsutbildning för lärare en viktig mötespunkt, för att berätta om den verksamhet som skänker oss så stort nöje, utmaning och hälsa. Om några år kommer ett antal personer ut från universitetet med sin lärarexamen och har de då också blivit inbjudna till undervattensvärlden, finns stora chanser att sportdykningen kommer vara ett stående inslag i undervisningen.

Dykning hela livet – i föreningsform

 

Vi närmar oss november, månaden med både SF-dialoger och Riksidrottsforum. Det kommer bli viktiga diskussioner om den samlade idrottsrörelsens framtida vägval.

Jag har under hösten varit ute hos vissa föreningar och distriktsidrottsförbund, och på plats tagit del av såväl behov som tips på förbättringar. Alla organisationer, stora som små, utsätts för förändringstryck som kräver nya strategier, men framför allt att vi tänker tillsammans.

Idrottens ledarbrist beskrivs ibland som en ödesfråga och olika satsningar har därför kommit och gått under åren. Det ideella ledararbetet av administrativ karaktär, som exempelvis går ut på att vara vald till kassör, sekreterare eller ordförande i en förening utgör en oerhört central stödfunktion för att föreningslivet ska fungera. Intresset för idrottens ledarskap är konstant, men däremot minskar intresset för styrelseuppdrag.

Jag har lyft frågan kring ledarförsörjning tidigare och även pekat på den långa raden fördelar som den administrativa delen av idrotten innebär för ungdomar som aktiverar sig i styrelsearbetet. Jag brukar säga att det är ett utmärkt sätt att få kunskaper som kommer väl till pass i många yrken, studier och som en beståndsdel till ett vassare CV.

Flera föreningar diskuterar hur de exempelvis kan säkerställa att det finns kassörer när gamla kunniga trotjänare slutar. Vad vi som förbund kan och bör göra för att få ungdomar intresserade av att bli ledare är då en fullt befogad fråga. Tillsammans med RF, SISU och distriktsidrottsförbunden arbetar vi nu med att förstärka arbetet som kort och gott handlar om vår framtid. Vi ska ge kunskapsstöd och därtill underlätta för nya viktiga personer som tar plats i en föreningsstyrelse.

Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform
Den strategiska planeringen i en styrelse är ofta en förutsättning för utövande av idrott i föreningsform

Stärkt administrativt stöd från RF

RF kommer stärka sitt administrativa stöd till medlemsidrottsförbunden, där vi kommer möta en tydligare uppdrags- och rollfördelning mellan SF, RF, SISU och SOK. På detta sätt vill RF bland annat minska den administrava bördan för respektive idrottsförbund. RF och dess distrikt kommer ta en ny roll som förhoppningsvis leder till större samordningsvinster. Idag sköter idrottsförbunden all administration var för sig oavsett storlek på kansli. Liknande uppgifter görs på idrottsförbundens olika kontor. Därför vill RF aktivt öka och stärka interna tjänster:

– RF kommer erbjuda administration åt idrottsförbunden, t ex ekonomi, löner och utbildningsadministration.

– RF:s distrikt kommer utveckla fler tjänster för SDF och lokala idrottsföreningar.

Idrottsförbunden bör inte konkurrera med varandra utan komplettera varandra utifrån sina styrkor och särskilda förutsättningar. RF:s distrikt har det senaste året få ett ökat ansvar för att koordinera och stödja föreningar. Svenska Sportdykarförbundet för en dialog, dels kring gemensamma aktiviter som vattensportens dag samt äskanden med respektive idrottsdistrikt.

Idrott är ett levande begrepp
Idrott är ett levande begrepp

Idrott hela livet genom klok samverkan med andra

Begreppet ”idrott” förändras över tid och viljan att utöva idrott i hela livet ställer nya krav på idrottsrörelsen. Inte sällan möter jag reaktionen: ”men är det verkligen idrott” när vi inför Riksidrottsmötet (RIM) vartannat år har att ta ställning till verksamheter som knackar på idrottsrörelsens dörr. Under min tid inom SSDF och delegat vid RIM, har såväl Skateboard och Cricket välkomnats till den organiserade idrottsrörelsen.

Hur människor idrottar varierar och definitionen av vad som ska kvalificera en verksamhet till att omfamnas av RF råder det delade meningar omkring. Jag tror vi behöver vara öppna för att det finns många sätt att bedriva idrott. I grunden måste alla ideella organisationer som bedriver idrott och lever upp till idrottens värdegrund samt RF:s stadgar vara välkomna till den organiserade idrottsfamiljen.

Idrottsrörelsen ska hålla fast vid den ideella föreningsformen, men bidragssystem bör anpassas så att fler kan vara med och utveckla idrotten. Lagstiftaren bör se över formella hinder som idag kan försvåra idrottande hela livet.

Inom Svenska Sportdykarförbundet strävar vi efter en förstärkt samverkan mellan olika idrottsförbund med liknande verksamhet och i en framtid kan detta samarbete bli avgörande. Genom samordning av viss administration kan flera fördelar uppnås. Vi ska dock alltid värna vår egen idrottsliga särart och genuina verksamhet. I vissa frågor delar vi helt målbild med andra idrottsförbund. Exempelvis kan vi stå enade i badhusfrågan där vi tillsammans med andra förbund ser behov av vettiga och ändamålsenliga arenor för idrottsutövning.

Tänk inte för grunt handlat om att slå vakt om djupa bassänger där våra föreningar kan utöva sin idrott
Tänk inte för grunt handlat om att slå vakt om djupa bassänger där våra föreningar kan utöva sin idrott

I idrottens idéprogram, ”Idrotten vill” som är ett levande arbete som förändras i takt med tiden, definieras att idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Vidare att vi på alla nivåer vill bedriva vår idrott så att den utvecklar människor såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi vill utforma vår idrott så att alla som vill får vara med, så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Det är att dyka i hela livet

Nu går vi november till mötes. Med hopp om en fin och idrottsaktiv månad, önskar jag er alla fin dykning, idrott och gemenskap,

image

Henrik Johansson, förbundsordförande Svenska Sportdykarförbundet